Archive

Archive for August, 2012

Microsoft Forefront TMG 2010: HTTPS Inspection

August 25, 2012 Leave a comment

Trong phần Malware Inspection, khi truy cập vào web site http://www.eicar.org, ta không thể download được các file có chứa mã độc hại do Malware Inspection Filter của Forefront TMG đã phát hiện được mã độc hại và ngăn chặn download. Tuy nhiên đó là do các file đó xuất phát từ link HTTP:// , còn khi download các file từ link HTTPS:// thì sao? Chọn download các file trong khung đỏ như hình sau

MalwareInspection001b

Đây là những file xuất phát từ link HTTPS:// và việc download thành công mặc dù Malware Inspection đã được bật

picture003

Kể cả file zip đã được nén 2 lần cũng download được

picture004

Read more…

Hello Windows Server 2012 !

August 17, 2012 Leave a comment
Categories: MS WINDOWS SERVER

Microsoft Forefront TMG 2010: How Malware Inspection Works

August 10, 2012 Leave a comment

Chúng ta đã thực hiện bài lab thử nghiệm chức năng Malware Inspection (kiểm tra mã độc hại) của Microsoft Forefront TMG 2010. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của tính năng mới này và một số cấu hình thêm của Malware Inspection.
hmiw

Read more…