Archive

Archive for November, 2010

Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – Phần III: Cấu hình Auto Discovery & triển khai Forefront TMG Client

November 6, 2010 Leave a comment

Có 3 cơ chế để các Clients trong nội bộ truy cập internet thông qua Forefront TMG Server là Secure NAT Client, Web Proxy Client & Forefront TMG Client với các đặc điểm được so sánh trong bảng sau:

Với các đặc điểm trong bảng so sánh trên, chúng ta thấy rõ ưu điểm của Forefront TMG Client là vừa hỗ trợ được tất cả protocols vừa hỗ trợ kiểm soát truy cập theo User account, vì vậy trong hệ thống Forefront TMG 2010 chúng ta nên cấu hình cho các máy Clients truy cập Internet bằng cơ chế Forefront TMG Client. Và để TMG Client tự động dò & kết nối đến TMG Server, trong phần III chúng tôi sẽ trình bày cách thức cấu hình chức năng Auto Discovery trên Forefront TMG 2010

Read more…

Categories: MS FOREFRONT TMG