Archive

Archive for December, 2011

FOREFRONT TMG 2010: 03. WPAD & FIREWALL CLIENT

December 12, 2011 Leave a comment

Có 3 cơ chế để các Clients trong nội bộ truy cập internet thông qua Forefront TMG Server là Secure NAT Client, Web Proxy Client & Forefront TMG Client với các đặc điểm được so sánh trong bảng sau:

clip_image002

Với các đặc điểm trong bảng so sánh trên, chúng ta thấy rõ ưu điểm của Forefront TMG Client là vừa hỗ trợ được tất cả protocols vừa hỗ trợ kiểm soát truy cập theo User account, vì vậy trong hệ thống Forefront TMG 2010 chúng ta nên cấu hình cho các máy Clients truy cập Internet bằng cơ chế Forefront TMG Client. Và để TMG Client tự động dò & kết nối đến TMG Server, trong tôi sẽ trình bày cách thức cấu hình chức năng Auto Discovery trên Forefront TMG 2010

Read more…

VMware: VMDebug driver (version 7.3.4.3) was not enabled

December 6, 2011 Leave a comment
VMDebug driver (version 7.3.4.3) was not enabled.  This driver is required by the replay debugging feature of VMware Workstation. If you are using other VMware products or not using replay debugging, please ignore this message.

picture003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmdebug

picture002

Categories: MINI TUTORIALS