Archive

Archive for December, 2010

Giải pháp Secure Web Gateway với Forefront TMG 2010 – Phần I Tổng Quan Secure Web Gateway

December 6, 2010 Leave a comment

Một trong những tính năng nổi trội của Forefront TMG 2010 so với Microsoft ISA Server là Secure Web Gateway (SWG). SWG có chức năng lọc & kiểm soát những chương trình độc hại (malware), virus, các website độc hại.. từ những phiên kết nối internet của người sử dụng  trong hệ thống mạng doanh nghiệp. Ngoài ra SWG có thể áp đặt chính sách cho phép nhân viên sử dụng tài nguyên internet 1 cách an toàn & hiệu quả. Trên Forefront TMG 2010, SWG bao gồm 3 thành phần chính:

  • URL filtering : phân loại các website được biết đến vào các nhóm, để kích hoạt báo cáo toàn diện cũng như khóa một số website, hoặc website được cho phép truy cập, nguy cơ bảo mật…
  • Malicious code filtering: loại bỏ tất cả mã độc và không mong muốn từ việc truy cập Web.
  • Web application-level control: cho phép các doanh nghiệp quản lý có phương pháp và sử dụng các ứng dụng công cộng trên nền tảng Internet, như IM, Internet telephony, lưu trữ web, peer-to-peer, web conferencing,chat,…

Thị phần của các sản phẩm Secure Web Gateway:

Read more…

Categories: MS FOREFRONT TMG