Archive

Archive for June, 2018

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 06)

June 14, 2018 Leave a comment

VI. CLONING DOMAIN CONTROLLER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Kiểm tra trước khi Clone DC

2. Cấu hình Domain Controller Cloning

3. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ 1 máy host Windows Server 2016

+ Trên máy host, mở Hyper-V tạo NN-DC1: Windows Server 2016 Domain Controller

B- THỰC HIỆN

1. Kiểm tra trước khi Clone DC

B1 – Trên máy NN-DC1, mở Server Manager à vào menu Tools à chọn Active Directory Users and Computers

B2 – Ở khung bên trái chọn Users. Chuột phải vào Cloneable Domain Controllers à chọn Properties

clip_image002

B5 – Nhập vào PC01 à Check Names à OK à OK

B3 – Qua tab Members à nhấn Add à nhấn Object Types

clip_image004

B4 – Chọn Computers

clip_image006

B6 – Mở Windows Powershell, gõ lệnh:

+ Get-ADDCCloningExcludedApplicationList -Generatexml

Quan sát thấy file CustomDCCloneAllowList.xml được trích xuất ở thư mục C:\Windows\NTDS

clip_image008

B7 – Mở file CustomDCCloneAllowList.xml, quan sát thấy các ứng dụng được cài đặt trên máy DC

clip_image010

B8 – Nhập vào lệnh sau để tạo file DCCloneConfig.xml

New-ADDCCloneConfigFile -CloneComputerName PC02 -IPv4Address 192.168.1.2 -IPv4DefaultGateway 192.168.1.100 -IPv4DNSResolver 192.168.1.1 -IPv4SubnetMask 255.255.255.0 -Static -SiteName Default-First-Site-Name

clip_image012

B9 – Quan sát file DCCloneConfig.xml đã được tạo nằm trong đường dẫn C:\Windows\NTDS

clip_image014

2. Cấu hình Domain Controller Cloning (Thực hiện trên máy Host)

B1 – Chuột phải vào NN-DC1 à chọn Shutdown à Shutdown

clip_image016

B3 – Nhấn Browse à lưu vào thư mục C:\NN-DC2 à Export

clip_image018

B5 – Màn hình Before you begin à Next

B6 – Màn hình Locate Folder à Nhấn Browse và trỏ đường dẫn đến thư mục đã export à Next

clip_image020

B8 – Màn hình Choose Import Type à chọn Copy the virtual machine (create a new unique ID) à Next

clip_image022

B10 – Chuột phải vào máy ảo vừa tạo à chọn Settings

clip_image024

B2 – Chuột phải vào NN-DC1 à chọn Export

clip_image026

B4 – Sau khi export xong, chuột phải vào máy Host à chọn Import Virtual Machines

clip_image028

B7 – Màn hình Select Virtual Machine à chọn NN-DC1 à Next

clip_image030

B9 – Các bước còn lại giữ nguyên như mặc định và nhấn Next. Màn hình Completing à Finish

B11 – Trong nhóm Management, chọn Name à đổi tên thành NN-DC2 à OK

clip_image032

3. Kiểm tra

B1 – Chuột phải vào NN-DC1 à chọn Start

B2 – Sau khi máy NN-DC1 khởi động xong, chuột phải vào NN-DC2 à chọn Start

B3 – Trên máy NN-DC2, quan sát thấy quá trình Cloning diễn ra

clip_image034

B4 – Qua máy NN-DC1, mở Active Directory Users and Computers à chọn Domain Controllers. Quan sát thấy 2 máy PC01 và PC02 đều giữ vai trò Global Catalog

clip_image036

B5 – Mở DNS, qua sát hostname PC02 đã được cập nhật

clip_image038