Archive

Archive for September, 2016

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 09)

September 1, 2016 Leave a comment

IX. GPO CENTRAL STORE & SECURITY FILTERING

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Tạo Central Store

2. Tạo GPO

a. Tạo Starter GPO

b. Tạo GPO từ Starter GPO

c. Kiểm tra

3. Security Filtering

A- CHUẨN BỊ

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 – DC (Domain:NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Windows 8.1 Enterprise đã join domain

– Trên PC01 tạo group IT và user Teo. Add Teo làm thành viên của Group IT.

– Chỉnh password đơn giản và cho phép User Account Log On Locally


B- THỰC HIỆN

1. Tạo Central Store (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở File Explorer, truy cập vào đường dẫn C:\Windows\PolicyDefinitions. Chọn toàn bộ tập tin và thư mục có trong folder này -> chuột phải nhấn Copy

clip_image002

– Truy cập vào đường dẫn C:\Windows\SYSVOL\sysvol\NHATNGHE.LOCAL\Policies -> Tạo mới Folder, đặt tên PolicyDefinitions

clip_image004

– Nhấn Double Click vào folder PolicyDefinitions vừa tạo -> chuột phải chọn Paste

clip_image006

– Kiểm tra:

+ Mở Group Policy Management Editor. Chuột phải vào Default Domain Policy -> chọn Edit

clip_image008

– Bung mục User Configuration -> Policies. Quan sát thấy mục Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) retrieved from the Central Store” -> Đóng cửa sổ lại

clip_image010


2. Tạo GPO

a. Tạo Starter GPO

– Quay lại Group Policy Management Editor. Mở theo đường dẫn Forest: NHATNGHE.LOCAL -> Domains -> NHATNGHE.LOCAL. Chuột phải vào Starter GPOs -> chọn New

clip_image012

– Ở mục Name, đặt tên là Internet Explorer Retricitions -> OK

clip_image013

– Chuột phải vào GPO Internet Explorer Retricitions vừa tạo, chọn Edit

clip_image015

– Mở theo đường dẫn User Configuration -> Administrative Templates, chuột phải vào All Settings -> chọn Filter Options

clip_image017

– Đánh dấu chọn vào Enable Keyword Filters. Mục Filter for word(s), gõ vào General Page. Khung kế bên, chọn Exact. Bỏ dấu chọn ở 2 ô Help Text và Comment -> OK

clip_image018

– Double click vào mục Disable the General Page

clip_image020

– Chọn Enabled -> OK

clip_image022


b. Tạo GPO từ Starter GPO

– Quay lại cửa sổ Group Policy Managent Editor, chuột phải vào NHATNGHE.LOCAL -> chọn Create a GPO in this domain, and Link it here.

clip_image023

– Ở mục Name, đặt tên IE Restrictions. Ở mục Soure Starter GPO, chọn Internet Explorer Restrictions -> OK.

clip_image024

– Quan sát thấy GPO vừa tạo

clip_image025


c. Kiểm tra

– Trên máy PC02, log on user Teo

– Mở Control Panel -> chọn Network and Internet

clip_image027

– Ở mục Internet Options -> chọn Change your homepage

clip_image029

– Quan sát thấy báo lỗi không cho phép thay đổi Homepage (vì tab General bị khóa)

clip_image030

– Tiếp theo mở Internet Options, quan sát thấy không có tab General

clip_image031


3. Security Filtering (Thực hiện trên máy PC01)

– Qua máy PC01, quay lại Group Policy Management. Chọn vào policy IE Restriction, qua tab Delegation -> nhấn Advanced

clip_image033

– Nhấn nút Add

clip_image035

– Nhập vào group IT -> Check Names -> OK

clip_image036

– Tìm đến mục Apply Group Policy -> đánh dấu chọn vào Deny -> Apply -> OK -> Yes

clip_image037

– Kiểm tra: Qua máy PC02, log on user Teo.

+ Mở Internet Options, quan sát thấy có tab General và thay đổi Homepage thành công

clip_image038