Archive

Archive for April, 2016

Create Product Information

April 23, 2016 Leave a comment

Create Product Information – Tạo Danh Mục Sản Phẩm

CREATE RELEASED PRODUCTS

1. Đường dẫn

Tạo trực tiếp sản phẩm trên 1 công ty đang sử dụng

Đường dẫn: Company > Product information management > Common > Released products

image

Tham khảo thêm:

Products – Định nghĩa và chỉ thể hiện danh mục sản phẩm không có thuộc tính.

Product masters – Định nghĩa và chỉ thể hiện danh mục sản phẩm có thuộc tính đi theo (màu sắc, kích cỡ, phân loại,..)

All products and product masters – Định nghĩa và thể hiện cả hai loại trên.

Products & Product Master dùng quản lý danh mục sản phẩm cho cả tập đoàn, sau khi tạo danh mục chung sẽ được chỉ định sử dụng cho từng công ty con.

Released products – Dùng để định nghĩa trực tiếp một sản phẩm và đưa vào sử dụng tại công ty đang nhâp nhập liệu.

2. Tạo mới

Ở giao diện Released Product: Click Product New (hoặc Ctrl+N)

image

Trên giao diện New Released Product > Click Show More fields > Nhập đầy đủ các thông tin:

image

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Product type

Chọn Item: Hàng hóa (có tồn kho)

Chọn Service: dịch vụ (không quản lý tồn kho)

Item

Product subtype

Chọn Product master: sản phẩm có thuộc tính

Chọn Product: sản phẩm không có thuộc tính.

Product

Product number

Item Number

Mã sản phẩm (nếu không cho phép chạy tự động theo số thứ tự Number sequence)

FG001

Product name

Tên sản phẩm

Bánh Cream Biscuit

Search Name

Tên tìm kiếm, truy vấn

Cream Biscuit

Item Model Group

Nhóm thiết lập (xác định cách quản lý nhập xuất kho và phương pháp tính giá thành,..)

Xuất theo FEFO

Chạy giá bình quân

Item Group

Nhóm sản phẩm

Biscuit

Storage Dimension Group

Nhóm quản lý thuộc tính lưu trữ

(Site/Warehouse/Location/Pallet)

Site/Warehouse/Location

Tracking Dimension Group

Nhóm quản lý thuộc tính truy vấn nguồn gốc Sản Phẩm Lô/Serial

Batch number

Inventory unit

Đợn vị quản lý tồn kho chính

Pcs

Purchase unit

Đơn vị mua hàng (mặc định)

Không mua

Sales unit

Đơn vị bán hàng (mặc định)

Pcs

BOM unit

Đơn vị định mức sản xuất (mặc định)

Pcs

Item sales tax group

Nhóm thuế (mặc định)

VAT10 (10%)

image

Hoàn tất chọn OK.

 

3. Nhập các thông tin trên sản phẩm

Tại giao diện Released Products > Click Edit để nhập các thông tin sử dụng cho các module khác được thể hiện theo từng Tab

image

image

Đối với công ty sản xuất:

§ Mở Tab Engineer

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Calculation Group

Cách tính giá kế hoạch

Std

Production type

Loại hình sản xuất

Thành phầm chính sx rời rạc – discrete: BOM

Thành phẩm chính trên chuyền sản xuất: Formula

Thành phẩm chính thứ hai tạo ra trên chuyền sx: Co-products

Sản phẩm/vật tư thu hồi trên chuyền: By-products

Vật tư: None

image

§ Tại Tab Manage Costs

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Cost group

Phân loại/nhóm chi phí

image

– Nhập các thông tin mặc định cần thiết khác (tùy mục đích sử dụng của công ty)