Archive

Archive for October, 2016

Production Calendar

October 22, 2016 Leave a comment

Tạo Lịch làm việc cho nhà máy – Production Calendar

1. Tạo Working time template

Trước khi tạo Calendar cần tạo trước working time template

Vào Organization Administration > Common >

Chọn Calendars > Working time templates

image

Click New image (hoặc Ctrl+N) để tạo mới

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Working time template

Nhập tên

8Hr

Name

Diễn giải

8 hours, 5 Days

image

Vào Tab Monday -> Sunday để nhập thông tin chi tiết thời gian làm việc từng ngày

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Monday – Sunday

Thứ tự ngày trong tuần

Add

Chọn để tạo theo nhiều ca làm việc

2 ca

From

Thời gian bắt đầu ca

Ca sáng: 7:30 am

Ca chiều: 12:30 pm

To

Thời gian kết thúc ca

Ca sáng: 12:30 pm

Ca chiều: 4:00 pm

Efficiency

% hiệu suất làm việc (dùng để tính thời gian cho kế hoạch sx)

Scheduling time = Time * 100/Efficiency percentage

100%

Closed for pickup

þ Vật tư sẽ không được xuất trong khoản thời gian này

¨

Hours

Thể hiện tổng thời gian làm việc trong ngày

8 Hours

image

Click Copy day để sao chép thông tin sang ngày khác (không cần nhập lại)

Chọn sao chép từ ngày nào (From weekday) sang này nào (To weekday) > click OK

image

Thao tác tương tự cho các ngày còn lại

Nhấn close để đóng tất cả màn hình nhập liệu

 

2. Tạo Calendar – Lịch làm việc

Vào Organization Administration > Common >

Calendars > Calendars

image

Có thể tạo nhiều Calendar để quản lý thời gian làm việc của các nhóm máy móc, nhân công (2 shift, 3 shift,…). Calendar dùng để xác định công suất làm việc của các nguồn lực sản xuất tại nhà máy

Click New (hoặc Ctrl+N) để tạo mới

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Calendar

Nhập tên

8Hr

Name

Diễn giải

Production, 8 Hours

image

Click Working times để nhập thông tin thời gian làm việc

image

Click Compose working times để chọn thời gian làm việc theo template đã tạo ở trên

image

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

From date

Ngày bắt đầu của Calendar

1/1/2014

To date

Ngày kết thúc của Calendar

12/31/2015

Working time template

Chọn template

8Hr (8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)

Click OK

image

image

Nhấn close để đóng tất cả màn hình nhập liệu

Tương tự tạo Calendar cho các lịch làm việc khác tùy theo hoạt động của doanh nghiệp (24giờ/ngày, 7ngày/tuần,…)