Archive

Archive for November, 2012

Microsoft Forefront TMG 2010: Web Filtering

November 14, 2012 1 comment

Các phiên bản ISA Server trước đây đã hỗ trợ việc lọc web (Web Filtering) bằng cách quản trị mạng lập danh sách các địa chỉ website (URL) đưa vào URL Set của ISA Server, và kết hợp với Access Rule để lọc web. Tuy nhiên, việc lọc web bằng tay kiểu này chỉ mang tính chất nhất thời, khó có thể thực hiện nhiều hơn khi Internet ngày nay càng ngày càng nhiều website. SurfControl trước đây và Websense sau này cung cấp cơ sở dữ liệu chứa hàng triệu website và chia theo thể loại, chủ đề giúp người quản trị mạng có thể lọc web dễ dàng hơn. Microsoft Forefront TMG 2010 đã bổ sung thêm tính năng lọc web này  mà không cần hỗ trợ thêm các phần mềm của hãng thứ 3.

Chuẩn bị

TMG đã có 2 access rule cho phép truy cập web. (trong các phần trước đã thực hiện).

Thực hiện

Chuột phải rule Allow Web Access chọn Properties

WebFiltering001

Read more…