Archive

Archive for May, 2016

Resource Capability

May 23, 2016 Leave a comment

Tạo Resource capabilities

Resources capabilities là những chức năng của máy móc, kĩ năng của nhân công,.. được mô tả như là những công việc mà một Resource có khả năng thực hiện

Capabilities dùng trong việc thiết lập các qui trình sản xuất. Trên qui trình sẽ đưa ra những yêu cầu về năng lực/khả năng đòi hỏi để thực hiện được cho từng công đoạn ð khi lên kế hoạch, cho phép hệ thống xem xét và lựa chọn những Resource đáp ứng yêu cầu để thực hiện công đoạn đó.

Đường dẫn: Vào Organization Administration > Common >

Chọn Resources > Resources Capabilites

image

Click New (hoặc Ctrl+N) để tạo mới

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Capability

Nhập tên

Washing

Description

Diễn giải

Washing

image

Click Add để gán những resource có khả năng thực hiện được công việc này

Fields

Diễn giải

VD Minh Họa

Expiration

Khoản thời gian hiệu lực

Không chọn

Priority

Mức độ ưu tiên được chọn khi lên kế hoạch sản xuất khi có nhiều resource có khả năng thực hiện (số càng nhỏ ưu tiên càng cao)

 

Level

Cấp bậc tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn cho phép hệ thống lựa chọn resource thích hợp đế lên kế hoạch sx

Ví dụ: Trên qui trình sản xuất có 1 Operation được gán level: 100 ð những Resource có gán Level >= 100 mới được chọn sử dụng

 

image

Nút chức năng Capacity map

Thể hiện bảng tóm tắt thông tin về những khả năng, kĩ năng, các khóa học tham gia, bằng cấp chuyên môn, .. theo từng Resource

image

– Nhấn close để đóng tất cả màn hình nhập liệu.