Archive

Archive for June, 2015

Share Personalize

June 10, 2015 Leave a comment

Share configuration giao diện form (layout) đã được điều chỉnh (Personalization) cho user khác sử dụng

Tình huống: User muốn điều chỉnh thay đổi lại cách bố trí của 1 form nào đó nhằm mục đích thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết theo chức năng của họ (thể hiện thêm một số cột cần dùng, bỏ đi những cột không sử dụng) bằng chức năng Personalize và share giao diện này cho user khác sử dụng (thay vì phải thiết lập lại giao diện trên từng user) mà không ảnh hưởng đến form hệ thống (giao diện user khác)

1. Thực hiện thay đổi cách bố trí giao diện trên Form

1.1 Trên Form cần thay đổi > Click chuột phải chọn Personalize

1.2 Thực hiện thêm, bớt, chuyển vị trí (add fields, remove, up/down/left/right)

1.3 Sau đó chọn Save > Nhập tên Form để lưu lại > Click OK

Ví dụ Form: Inventory management > Inquiry > Transaction

Log in by user admin

clip_image002

clip_image004

clip_image006

2. Share cách thiết lập giao diện cho user khác

2.1 Trên user khác > mở Form tương tự > Click chuột phải chọn Personalize

2.2 Chọn Retrieve from user

2.3 Hệ thống hiển thị danh sách user đã bố trí lại

2.4 Chọn user và configuration muốn sao chép sử dụng

2.5 Đóng và mở lại Form, giao diện sẽ được config giống layout đã copy

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020