Archive

Archive for January, 2018

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 01)

January 19, 2018 Leave a comment

I. DHCP FAILOVER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cài đặt DHCP Server thứ 1

2. Tạo Scope để cấp IP cho Client

3. Cài đặt DHCP Server thứ 2

4. Cấu hình DHCP Failover

5. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Domain Member Windows Server 2016

+ PC03: Domain Member Windows 10

clip_image002

B- THỰC HIỆN

1. Cài đặt DHCP Server thứ 1 (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Manage à chọn Add Roles and Features

B2 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Roles à chọn DHCP Server à Add Features à Next

clip_image004

B3 – Màn hình Features à giữ nguyên như mặc định à Next

B4 – Màn hình DHCP Server à Next

B5 – Màn hình Confirmation, check ô Restart the destination server automatically if required à Install à Close


2. Tạo Scope để cấp IP cho Client (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Tools à chọn DHCP

B2 – Chuột phải IPv4 à chọn New Scope

clip_image006

B5 – Màn hình IP Address Range, điền các thông số như trong hình à Next

clip_image008

B8 – Màn hình Configure DHCP Options à chọn Yes, I want to configure these options now à Next

clip_image010

B10 – Màn hình Domain Name and DNS Servers, mục Parent Domain: NHATNGHE.LOCAL, khai báo IP 192.168.1.1 à Next à Next

clip_image012

B11 – Màn hình Activate Scope, chọn Yes, I want to activate this scope now à Next

clip_image014

B3 – Màn hình Welcome à Next

B4 – Màn hình Scope Name, đặt tên: Network Client à Next

clip_image016

B6 – Màn hình Add Exclusions and Delay à Next

B7 – Màn hình Lease Duration, giữ nguyên như mặc định à Next

B9 – Màn hình Router, nhập vào địa chỉ 192.168.1.200 cho Default gateway à Next

clip_image018

B12 – Màn hình Completing à Finish

B13 – Quan sát thấy Scope đã được tạo

clip_image020

3. Cài đặt DHCP Server thứ 2

B1 – Trên máy PC02, cài đặt dịch vụ DHCP và đăng ký dịch vụ DHCP vào Active Directory tương tự như trên PC01.

B2 – Sau khi cài đặt, mở DHCP console kiểm tra trên DHCP Server này chưa có Scope nào

clip_image021

4. Cấu hình DHCP Failover

B1 – Trên máy PC01, mở DHCP Console. Chuột phải vào IPv4 à chọn Configure DHCP

clip_image023

B4 – Màn hình Create a new failover relationship, cấu hình như sau:

+ Maximum Client Lead Time: 5 minutes

+ Mode: Load balance

+ Shared Secret: 123

à Next

clip_image025

B7 – Qua máy PC02, mở DHCP Console à Quan sát thấy Scope mới đã tự động được tạo

clip_image027

B9 – Qua tab Failover, quan sát thấy mục Partner Server đồng bộ hóa Scope từ PC01 à OK

clip_image029

B2 – Màn hình Introduction to DHCP Failover à Next

B3 – Màn hình Specfiy the partner server to use for failover à Mục Partner Server, nhập IP Address của máy PC02 à Next

clip_image031

B5 – Màn hình Completing à Finish

B6 – Kiểm tra trạng thái cấu hình là Successful à nhấn Close

clip_image033

B8 – Chuột phải vào Scope à chọn Properties

clip_image035

5. Kiểm tra

B1 – Trên máy PC03, chuyển sang chế độ IP động

clip_image037

B4 – Nhập lệnh ipconfig /release để trả thông số IP

clip_image039

B5 – Qua máy PC02, mở DHCP. Chuột phải vào scope à chọn Deactivate

clip_image041

B7 – Qua máy PC03, nhập lệnh ipconfig /renew để nhận IP mới

clip_image043

B2 – Nhập lệnh ipconfig /renew để xin IP mới

clip_image045

B3 – Nhập lệnh ipconfig /all để xem thông số TCP/IP đã nhận, trong hình dưới là DHCP của PC02 cấp IP cho client

clip_image047

B6 – Hộp thoại xác nhận à chọn Yes

clip_image049

B8 – Kiểm tra kết quả thành công và PC03 sẽ nhận IP từ DHCP Server còn lại.

clip_image051