Archive

Archive for May, 2018

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 05)

May 11, 2018 Leave a comment

V. ACTIVE DIRECTORY RECYCLE BIN

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin

2. Kiểm tra xóa và khôi phục user

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 1 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

– Tạo 2 user u1, u2

B- THỰC HIỆN

1. Kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin

B1 – Mở Server Manager à vào menu Tools à chọn Active Directory Administrative Center

B2 – Chuột phải vào Nhatnghe (Local) à chọn Enable Recycle Bin

clip_image002

B3 – Hộp thoại xuất hiện à nhấn OK

clip_image004

B4 – Nhấn OK

clip_image006

2. Kiểm tra xóa và khôi phục user

B1 – Ở khung bên trái chọn Nhatnghe(local). Chuột phải vào user u1 à chọn Delete à OK

clip_image008

B2 – Thực hiện tương tự, xóa user u2

B5 – Quan sát thấy các user đã được khôi phục

clip_image010

B3 – Ở khung bên trái chọn Nhatnghe (local) à Double click vào Deleted objects

clip_image012

B4 – Quan sát thấy 2 user vừa bị xóa. Quét chọn 2 user à Chuột phài chọn Restore

clip_image014