Archive

Archive for June, 2012

Microsoft Forefront TMG 2010: Malware Inspection

June 6, 2012 Leave a comment

Ở phần trước, chúng ta đã tạo các access rule để truy cập Internet, nhưng chưa bật tính năng kiểm tra mã độc hại (Malware Inspection). Thử truy cập trang web http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm . Đây là trang web cho phép download các file virus thử nghiệm. Loại virus này không gây hại máy tính, nhưng bất kỳ phần mềm antivirus nào cũng phát hiện được. Download các file trong khung đỏ

malwareinspection001a

Read more…