Home > MS FOREFRONT TMG > Microsoft Forefront TMG 2010: Malware Inspection

Microsoft Forefront TMG 2010: Malware Inspection

Ở phần trước, chúng ta đã tạo các access rule để truy cập Internet, nhưng chưa bật tính năng kiểm tra mã độc hại (Malware Inspection). Thử truy cập trang web http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm . Đây là trang web cho phép download các file virus thử nghiệm. Loại virus này không gây hại máy tính, nhưng bất kỳ phần mềm antivirus nào cũng phát hiện được. Download các file trong khung đỏ

malwareinspection001a

 

Có thể download được file có mã độc hại

malwareinspection002

malwareinspection003

Bật tính năng Malware inspection. Thực hiện như hình

 malwareinspection004
Chọn tab Malware Inspection, chọn như hình > OK

malwareinspection005

Chọn Apply

malwareinspection006

Thử download lại các file trên, TMG đã phát hiện được mã độc hại, không cho phép người dùng download về

malwareinspection007

Thử download một file .EXE bất kỳ, gặp thông báo sau. Đây là do trình duyệt IE của Windows 2008 chặn script, chứ không phải cảnh báo mã độc hại

malwareinspection008

Cấu hình để có thể download được file chọn Tools > Internet Options

malwareinspection009

Chọn tab Security

malwareinspection010

Chọn Trusted sites > Sites

malwareinspection012

Nhập tên trang web > Add

malwareinspection013

Chọn Close

malwareinspection014

Chọn OK

malwareinspection015

Thử download lại file .EXE, TMG đã tiến hành scan mã độc hại

malwareinspection016

Kết quả không có mã độc hại, TMG cho phép Download

malwareinspection017

Người dùng có thể save về máy trạm

malwareinspection018

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: