Archive

Author Archive

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 09)

September 11, 2018 Leave a comment

IX. READ-ONLY DOMAIN CONTROLLER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Chuẩn bị trước khi cài RODC

2. Cài đặt RODC

3. Cấu hình Password Replication Policy

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Stand Alone Windows Server 2016. Cài đặt Routing and Remote Access. Cấu hình LAN Routing

+ PC03: Stand Alone Windows Server 2016, tắt Windows Firewall.

– PC01 ping PC03 à thành công

– Đặt IP cho các máy theo bảng sau:

INTERFACE

PC01

PC02

PC03


CROSS

IP Address

DISABLED

172.16.1.2

172.16.1.3

Subnet Mask

255.255.0.0

255.255.0.0

Default GW

Bỏ trắng

172.16.1.2

DNS

Bỏ trắng

192.168.1.1


LAN

IP Address

192.168.1.1

192.168.1.2

DISABLED

Subnet Mask

255.255.255.0

255.255.255.0

Default GW

192.168.1.2

Bỏ trắng

DNS

192.168.1.1

Bỏ trắng


B- THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị trước khi cài RODC (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Active Directory Users and Computers à Chuột phải vào NHATNGHE.LOCAL, chọn Raise domain functional level

clip_image002

B3 – Chuột phải vào Domain Controllers, chọn Pre-create Read-only Domain Controller account

clip_image004

B7 – Màn hình Select a site à giữ nguyên như mặc định à Next

B8 – Màn hình Additional Domain Controller Options àcheck ô DNS server và Global catalog à Next

clip_image006

B10 – Màn hình Summary à Next

B11 – Màn hình Completing à Finish

B2 – Quan sát thấy Current domain functional level là Windows Server 2016 (RODC hỗ trợ tối thiểu là Windows Server 2003) à Close

clip_image008

B4 – Màn hình Welcome à Next

B5 – Màn hình Network Credentials à giữ nguyên như mặc định à Next

B6 – Màn hình Specify the computer name, nhập vào PC03 à Next

clip_image010

B9 – Màn hình Delegation of RODC Installation and Administration, mục Group of user nhập vào NHATNGHE\Administrator à Next

clip_image012

2. Cài đặt RODC (Thực hiện trên máy PC03)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Manage à chọn Add Roles and Features

B2 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Select server roles à check ô Active Directory Domain Services

clip_image014

B4 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirmation à nhấn Install

B5 – Màn hình Results à nhấn Promote this server to a domain controller

clip_image016

B7 – Màn hình Domain Controller Options, khai báo password Restore Mode à Next

clip_image018

B3 – Nhấn Add Features à Next

clip_image020

B6 – Màn hình Deployment Configuration, chọn Add a domain controller to an existing domain.

+ Mục Domain, khai báo NHATNGHE.LOCAL

+ Mục Credentials, khai báo NHATNGHE\Administrator

à Next

clip_image022

B8 – Các bước còn lại giữ nguyên như mặc định. Màn hình Prerequisites Checks à nhấn Install để bắt đầu cài đặt. Sau khi cài đặt xong, PC03 sẽ tự động Restart

3. Cấu hình Password Replication Policy

B1 – Trên máy PC01, mở Active Directory Users and Computers à tạo 3 user hn1, hn2 và hn3. Tạo group hanoi, add 3 user vừa tạo vào group này. Add thêm computer PC03 vào group này

clip_image024

B3 – Qua tab Password Replication Policy à nhấn Add

clip_image026

B6 – Nhấn tiếp nút Advanced

clip_image028

B7 – Qua tab Resultant Policy à Nhấn Add

clip_image030

B9 – Qua máy PC03, log on Domain Admin, chỉnh policy Allow log on locally cho Users à Log off

B10 – Trên máy PC03, log on user hn1 à Log off

B11 – Qua máy PC01, trong cửa sổ Active Directory Users and Computers. Ở khung bên trái chọn Domain Controllers. Chuột phải vào PC03 à chọn Properties.

B12 – Qua tab Password Replication Policy à nhấn Advanced

B14 – Nhấn vào nút Prepopulate Passwords

clip_image032

B16 – Chọn Yes

clip_image034

B18 – Qua máy PC02, Disable card CROSS

B19 – Qua máy PC03, log on lần lượt 2 user hn1 và hn2 à Log on thành công

B2 – Ở khung bên trái chọn Domain Controllers. Chuột phải vào PC03 à chọn Properties

clip_image036

B4 – Chọn ô Allow passwords for the account to replicate to this RODC à OK

clip_image038

B5 – Nhập vào group hanoi à Check Names à OK à Apply

clip_image040

B8 – Nhập vào user hn1 à Check Names à OK à Close à OK

clip_image042

B13 – Trong phần Display users and computers that meet the following criteria à Chọn Accounts that have been authenticated to this Read-only Domain Controllers. Quan sát thấy password hn1 đã được lưu.

clip_image044

B15 – Nhập vào user hn2 à Check Names à OK

clip_image046

B17 – Chọn OK

clip_image048

B20 – Log on user hn3 à thất bại

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 08)

August 20, 2018 Leave a comment

VIII. CHILD DOMAIN & TRUST RELATIONSHIP

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cấu hình Child Domain

2. Kiểm tra

3. Cấu hình Stub Zone giữa 2 Domain

4. Cấu hình Forest Trusts

5. Kiểm tra bằng cách phân quyền truy cập dữ liệu

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 4 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL). IP: 192.168.1.1/24

+ PC02: Domain Member Windows Server 2016 của NHATNGHE.LOCAL

+ PC03: Windows Server 2016 DC ( Domain: MASTERIT.LOCAL). Chỉnh policy cho phép user được log on locally. IP: 10.0.0.2/8

+ PC04: Stand Alone Windows Server 2012 cài đặt Routing and Remote Access, cấu hình LAN Routing. Ping PC03 đến PC01 à thành công

B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình Child Domain

B1 – Trên máy PC01, mở DNS. Chuột phải vào Forward Lookup Zones à chọn New Zone

clip_image002

B4 – Màn hình Active Directory Zone Replication Scope à Next

B5 – Màn hình Zone Name, đặt tên SG.NHATNGHE.LOCAL à Next

clip_image004

B7 – Màn hình Completing à Finish

B8 – Quan sát Zone vừa tạo

clip_image006

B9 – Qua máy PC02, mở Server Manager, vào menu Manage à chọn Add Roles and Features

B10 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Select server roles à check ô Active Directory Domain Services

clip_image008

B12 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirmation à nhấn Install

B13 – Màn hình Results à nhấn Promote this server to a domain controller

clip_image010

B15 – Màn hình Domain Controler Options à check ô DNS và Global Catalog à nhập vào password cho restore mode à Next

clip_image012

B2 – Màn hình Welcome à Next

B3 – Màn hình Zone Type à chọn Primary Zone à Next

clip_image014

B6 – Màn hình Dynamic Update à chọn Allow only secure dyname updates à Next

clip_image016

B11 – Nhấn Add Features à Next

clip_image018

B14 – Màn hình Deployment Configuration à chọn Add a new domain to an existing forest

+ Select domain type: Child Domain

+ Parent domain name: NHATNGHE.LOCAL

+ New Domain name: nhập vào SG

+ Credentials: NHATNGHE\Administrator

à Next

clip_image020

B16 – Các bước còn lại giữ nguyên như mặc định. Màn hình Prerequisites Check à nhấn Install

B17 – Sau khi cài đặt xong, PC02 tự động restart. Log on SG\Administrator

2. Kiểm tra

B1 – Thực hiện trên PC01:

+ Chỉnh Password Policy: độ dài kí tự là 8

+ Chỉnh Password phức tạp

B2 – Thực hiện trên PC02:

+ Log on bằng account: SG\Administrator, chỉnh password Policy đơn giản

B3 – Kiểm tra

+ Trên domain NHATNGHE.LOCAL: Tạo user account với password: P@ssword à thành công

+ Trên domain SG.NHATNGHE.LOCAL: Tạo user account với password: 123 à thành công

* Kết luận: Child domain có 1 bộ policy độc lập, không phụ thuộc domain cha.

3. Cấu hình Stub Zone giữa 2 Domain

B1 – Trên máy PC01, mở DNS. Chuột phải vào Forward Lookup Zones à chọn New Zone

clip_image022

B4 – Check ô To all DNS servers running on

domain controllers in this forest: NHATNGHE.LOCAL à Next

clip_image024

B5 – Màn hình Zone name, đặt tên MASTERIT.LOCAL à Next

clip_image026

B7 – Màn hình Completing à Finish

B8 – Chuột phải vào zone MASTERIT.LOCAL vừa tạo à chọn Transfer from Master

clip_image028

B10 – Thực hiện tương tự, trên PC03 tạo stub zone NHATNGHE.LOCAL

clip_image030

B2 – Màn hình Welcome à Next

B3 – Màn hình Zone Type à chọn Stub Zone à Next

clip_image032

B6 – Màn hình Master DNS Server, nhập vào IP máy PC03: 10.0.0.2 à Next

clip_image034

B9 – Nhấn F5

clip_image036

B11 – Trên PC01, mở CMD. Dùng lệnh nslookup, bảo đảm phân giải MASTERIT.LOCAL thành công


4. Cấu hình Forest Trusts (Thực hiện trên máy PC03)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Tools à chọn Active Directory Domains and Trusts

B2 – Chuột phải vào NHATNGHE.LOCAL à chọn Properties

clip_image038

B4 – Màn hình Welcome à Next

B5 – Màn hình Trust Name, đặt tên MASTERIT.LOCAL à Next

clip_image040

B7 – Màn hình Direction of Trust à chọn Two-way à Next

clip_image042

B9 – Khai báo User Name and Password của domain MASTERIT.LOCAL à Next

clip_image044

B12 – Khi nhận được thông báo như bên dưới là quá trình Trust đã thành công à OK à No

clip_image046

B3 – Qua tab Trusts à chọn New Trust

clip_image048

B6 – Màn hình Trust Type à chọn Forest Trust

clip_image050

B8 – Màn hình Sides of Trust à chọn Both this domain and the specified domain à Next

clip_image052

B10 – Các bước còn lại chọn Yes và nhấn Next theo mặc định. Màn hình Completing à nhấn Finish

B11 – Bên dưới mục Domains trusted by this domain (outgoing trusts) à chọn MASTERIT.LOCAL à Properties

clip_image054

B13 – Qua máy PC03, mở Active Directory Domains and Trust. Quan sát thấy đã được tự động cấu hình trust với NHATNGHE.LOCAL

clip_image056

5. Kiểm tra bằng cách phân quyền truy cập dữ liệu

B1 – Trên máy PC03, tạo user ti

B2 – Trên máy PC01, mở File Explorer. Tạo thư mục DATA. Chuột phải vào thư mục DATA à Chọn Properties

B3 – Qua tab Security à chọn Edit à Add

clip_image058

B7 – Phân quyền Full Control à OK

clip_image060

B4 – Nhấn vào nút Locations

clip_image062

B5 – Chọn MASTERIT.LOCAL à OK

clip_image064

B6 – Nhập vào user Ti à Check Names thành công

clip_image066

* Kết quả: Phân quyền dữ liệu trên domain NHATNGHE.LOCAL cho User trên domain MASTERIT.LOCAL thành công.

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 07)

July 20, 2018 Leave a comment

VII. ADDITIONAL DOMAIN CONTROLLER (ADC)

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cài đặt Additional Domain Controller

2. Cấu hình Global Catalog Server

3. Cài đặt Additional Domain Controller bằng IFM

4. Chia site hệ thống

clip_image002

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Domain Member Windows Server 2016

+ PC03: Domain Member Windows Server 2016

– Trên máy PC01, cài đặt Routing and Remote Access. Cấu hình LAN Routing.

– Cấu hình IP theo bảng sau:

INTERFACE

PC01

PC02

PC03


CROSS

IP Address

172.16.1.1

DISABLED

172.16.1.3

Subnet Mask

255.255.0.0

255.255.255.0

Default GW

Bỏ trắng

Bỏ trắng

DNS

Bỏ trắng

192.168.1.1


LAN

IP Address

192.168.1.1

192.168.1.2

DISABLED

Subnet Mask

255.255.255.0

255.255.255.0

Default GW

Bỏ trắng

Bỏ trắng

DNS

192.168.1.1

192.168.1.1

B- THỰC HIỆN

1. Cài đặt Additional Domain Controller

B1 – Trên máy PC01, mở Server Manager. Ở khung bên trái, chuột phải vào All Servers à chọn Add Servers

clip_image004

B3 – Chuột phải vào PC02 à chọn Add Roles and Features

clip_image006

B5 – Màn hình Server roles à check ô Active Directory Domain Services

clip_image008

B8 –
Sau khi cài đặt xong, nhấn vào mục Promote this server to a domain controller

clip_image010

B9 – Màn hình Deployment Configuration à chọn ô Add a domain controller to an existing domain. Mục Domain à nhấn Select

clip_image012

B11 – Chọn NHATNGHE.LOCAL à OK à Next

clip_image014

B13 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Prerequisites Check à nhấn Install. Sau khi cài đặt xong à nhấn Close

B14 – PC02 sẽ tự động restart.

B2 – Ở khung Names, nhập vào PC02 à Find Now. Nhấn biểu tượng mũi tên để add PC02 vào giao diện quản lý à OK

clip_image016

B4 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Selection, chọn PC02 à Next

clip_image018

B6 – Chọn Add Features à Next

B7 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirm installation selections àcheck ô Restart the destination server automatically if required à Install

clip_image020

B10 – Khai báo username và password của Domain Admin à OK

clip_image022

B12 – Màn hình Domain Controller Options à bỏ check ô Global Catalog (GC) à Khai báo mật khẩu Directory Services Restore Mode à Next

clip_image024

2. Cấu hình Global Catalog Server

B1 – Trên PC02, log on NHATNGHE\Administrator

B2 – Mở Server Manager à menu Tools à chọn Active Direcotry Sites and Services

B4 – Tab General à check ô Global Catalog à OK

clip_image026

B3 – Mở theo đường dẫn Sites à Default First-Site-Name à PC02. Chuột phải vào NTDS Settings à chọn Properties

clip_image028

B5 – Trên PC01, mở Active Directory Users and Computers. Ở khung bên trái chọn Domain Controllers. Quan sát thấy PC01 và PC02 đều có vai trò chứng thực Global Catalog

clip_image030

3. Cài đặt Additional Domain Controller bằng IFM

B1 – Trên PC01, mở CMD, gõ lần lượt các lệnh sau:

+ Ntdsutil

+ Activate instance ntds

+ Ifm

+ Create sysvol full C:\ifm

clip_image032

B3 – Trên PC03, mở Server Manager à menu Manage à chọn Add Roles and Features

B4 – Màn hình Before you begin à Next

B5 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định

B6 – Màn hình Select Sever Roles à check ô Active Directory Domain Services à Add Features à Next 4 lần à Install

B8 – Màn hình Deployment Configuration à Chọn Add a domain controller to an existing domain. Bảo đảm ở mục Domain phải là NHATNGHE.LOCAL à Next

clip_image034

B10 – Màn hình Additional Options à check ô Install from media. Ở mục Path, nhấn Browse và trỏ đường dẫn đến thư mục C:\ifm

clip_image036

B2 – Mở File Explorer, quan sát thấy thư mục C:\IFM. Copy toàn bộ thư mục C:\IFM vào ổ C: trên máy PC03

clip_image038

B7 – Màn hình Results à nhấn Promote this server to a domain controller

B9 – Màn hình Domain Controller Options à check 2 ô Domain Name System (DNS) Server và Global Catalog (GC). Khai báo mật khẩu Directory Services Restore Mode à Next à Next

clip_image040

B11 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Prerequisites Check à nhấn Install. Sau khi cài đặt xong à nhấn Close

B12 – Khi hoàn tất, PC03 sẽ tự động Restart

B13 – Trên PC01, mở Active Diretory Users and Computers. Bên trái chọn Domain Controllers à quan sát thấy lúc này cả 3 PC: PC01, PC02 và PC03 đều có vai trò chứng thực Global Catalog

clip_image041


4. Chia site hệ thống

B1 – Trên PC01, mở Server Manager à menu Tools à chọn Active Directory Sites and Services

B2 – Chuột phải vào Default-First-Site-Name à chọn Rename

clip_image043

B5 – Ở mục Name, đặt tên HANOI à OK à OK

clip_image045

B8 – Ở mục Select a site object for this prefix à chọn Site SaiGon. Ở mục Prefix đặt tên lớp mạng ở Site SaiGon: 192.168.1.0/24 à OK

clip_image047

B10 – Quan sát các Subnet vừa tạo

clip_image049

B13 – Quan sát thấy PC03 đã được move vào Site HANOI

clip_image051

B3 – Đổi tên thành SAIGON

clip_image053

B4 – Chuột phải vào Sites à chọn New Site

clip_image055

B6 – Quan sát 2 site SAIGON và HANOI vừa tạo

clip_image057

B7 – Chuột phải Subnets à New Subnet

clip_image059

B9 – Thực hiện tương tự tạo subnet cho Site Hanoi

clip_image061

B11 – Ở khung bên trái mở theo đường dẫn Sites à SAIGON à Servers. Chuột phải PC03 à Move

clip_image063

B12 – Chọn Site HANOI à OK

clip_image065

* KL: Kế từ bây giờ user log on trên 1 Client nào đó, hệ thống sẽ xác định IP của Client để xác định Subnet, từ đó xác định Site. Client sẽ chứng thực tại Global Catalog Server cùng Site.

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 06)

June 14, 2018 Leave a comment

VI. CLONING DOMAIN CONTROLLER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Kiểm tra trước khi Clone DC

2. Cấu hình Domain Controller Cloning

3. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ 1 máy host Windows Server 2016

+ Trên máy host, mở Hyper-V tạo NN-DC1: Windows Server 2016 Domain Controller

B- THỰC HIỆN

1. Kiểm tra trước khi Clone DC

B1 – Trên máy NN-DC1, mở Server Manager à vào menu Tools à chọn Active Directory Users and Computers

B2 – Ở khung bên trái chọn Users. Chuột phải vào Cloneable Domain Controllers à chọn Properties

clip_image002

B5 – Nhập vào PC01 à Check Names à OK à OK

B3 – Qua tab Members à nhấn Add à nhấn Object Types

clip_image004

B4 – Chọn Computers

clip_image006

B6 – Mở Windows Powershell, gõ lệnh:

+ Get-ADDCCloningExcludedApplicationList -Generatexml

Quan sát thấy file CustomDCCloneAllowList.xml được trích xuất ở thư mục C:\Windows\NTDS

clip_image008

B7 – Mở file CustomDCCloneAllowList.xml, quan sát thấy các ứng dụng được cài đặt trên máy DC

clip_image010

B8 – Nhập vào lệnh sau để tạo file DCCloneConfig.xml

New-ADDCCloneConfigFile -CloneComputerName PC02 -IPv4Address 192.168.1.2 -IPv4DefaultGateway 192.168.1.100 -IPv4DNSResolver 192.168.1.1 -IPv4SubnetMask 255.255.255.0 -Static -SiteName Default-First-Site-Name

clip_image012

B9 – Quan sát file DCCloneConfig.xml đã được tạo nằm trong đường dẫn C:\Windows\NTDS

clip_image014

2. Cấu hình Domain Controller Cloning (Thực hiện trên máy Host)

B1 – Chuột phải vào NN-DC1 à chọn Shutdown à Shutdown

clip_image016

B3 – Nhấn Browse à lưu vào thư mục C:\NN-DC2 à Export

clip_image018

B5 – Màn hình Before you begin à Next

B6 – Màn hình Locate Folder à Nhấn Browse và trỏ đường dẫn đến thư mục đã export à Next

clip_image020

B8 – Màn hình Choose Import Type à chọn Copy the virtual machine (create a new unique ID) à Next

clip_image022

B10 – Chuột phải vào máy ảo vừa tạo à chọn Settings

clip_image024

B2 – Chuột phải vào NN-DC1 à chọn Export

clip_image026

B4 – Sau khi export xong, chuột phải vào máy Host à chọn Import Virtual Machines

clip_image028

B7 – Màn hình Select Virtual Machine à chọn NN-DC1 à Next

clip_image030

B9 – Các bước còn lại giữ nguyên như mặc định và nhấn Next. Màn hình Completing à Finish

B11 – Trong nhóm Management, chọn Name à đổi tên thành NN-DC2 à OK

clip_image032

3. Kiểm tra

B1 – Chuột phải vào NN-DC1 à chọn Start

B2 – Sau khi máy NN-DC1 khởi động xong, chuột phải vào NN-DC2 à chọn Start

B3 – Trên máy NN-DC2, quan sát thấy quá trình Cloning diễn ra

clip_image034

B4 – Qua máy NN-DC1, mở Active Directory Users and Computers à chọn Domain Controllers. Quan sát thấy 2 máy PC01 và PC02 đều giữ vai trò Global Catalog

clip_image036

B5 – Mở DNS, qua sát hostname PC02 đã được cập nhật

clip_image038

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 05)

May 11, 2018 Leave a comment

V. ACTIVE DIRECTORY RECYCLE BIN

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin

2. Kiểm tra xóa và khôi phục user

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 1 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

– Tạo 2 user u1, u2

B- THỰC HIỆN

1. Kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin

B1 – Mở Server Manager à vào menu Tools à chọn Active Directory Administrative Center

B2 – Chuột phải vào Nhatnghe (Local) à chọn Enable Recycle Bin

clip_image002

B3 – Hộp thoại xuất hiện à nhấn OK

clip_image004

B4 – Nhấn OK

clip_image006

2. Kiểm tra xóa và khôi phục user

B1 – Ở khung bên trái chọn Nhatnghe(local). Chuột phải vào user u1 à chọn Delete à OK

clip_image008

B2 – Thực hiện tương tự, xóa user u2

B5 – Quan sát thấy các user đã được khôi phục

clip_image010

B3 – Ở khung bên trái chọn Nhatnghe (local) à Double click vào Deleted objects

clip_image012

B4 – Quan sát thấy 2 user vừa bị xóa. Quét chọn 2 user à Chuột phài chọn Restore

clip_image014

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 04)

April 20, 2018 Leave a comment

IV. ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES SNAPSHOT

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Tạo AD DS Snapshot

2. Thay đổi AD DS

3. Mount AD DS

4. Unmount AD DS

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 1 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

– Trên PC01, tạo group Hanoi và 3 user hn1, hn2, hn3. Add các user này vào group Hanoi

B- THỰC HIỆN

1. Tạo AD DS Snapshot

Mở CMD, lần lượt nhập vào các lệnh sau:

+ ntdsutil

+ snapshot

+ active instance ntds

+ create

Copy GUID được sinh ra. Sau đó gõ lệnh quit 2 lần để thoát khỏi NTDS

clip_image002

2. Thay đổi AD DS

Mở Active Directory Users and Computers, quét chọn 3 user hn1, hn2, hn3 à Chuột phải chọn Delete à Yes

clip_image004

3. Mount AD DS

B1 – Mở CMD, lần lượt nhập vào các lệnh sau:

+ ntdsutil

+ Snapshot

+ active instance ntds

+ mount GUID (GUID: số đã tạo ra snapshot ở mục 1)

+ quit

+ quit

Chương trình sẽ mount snapshot vào thư mục C:\$SNAP_datetime_volumec$. Copy lại thư mục này

clip_image005

B2 – Gõ tiếp lệnh sau:

+ dsamain /dbpath C:\$SNAP_datetime_volumec$\windows\ntds\ntds.dit /ldapport 30000

clip_image007

B3 – Mở Active Directory Users and Computers à Chuột phải vào root, chọn Change Domain Controller

clip_image009

B4 – Nhấn vào mục <Type a Directory Server name[:port] here, nhập vào PC01:30000

clip_image011

B5 – Quan sát thấy các user hn1, hn2 và hn3 đã xuất hiện

clip_image013

4. Unmount AD DS

B1 – Nhấn Ctrl + C để dừng DSAMAIN.EXE

B2 – Nhập tiếp các lệnh sau:

+ ntdsutil

+ snapshot

+ activate instance ntds

+ list all

+ unmount guid

+ list all

+ quit

+ quit

clip_image015

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 03)

March 10, 2018 Leave a comment

III. GPO LOOPBACK PROCESSING – RESULTANT SET OF POLICY – BACKUP & RESTORE POLICY

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cấu hình GPO Loopback Processing

2. Triển khai Resultant Set of Policy

3. Backup & Restore policy

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC05: Domain Member Windows 10

– Trên PC01, tạo user Teo. Tạo OU Hocvien. Move PC05 trong Container Computers vào OU Hocvien

clip_image001

– Trên PC05, tắt Windows Firewall.


B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình GPO Loopback Processing

B1 – Trên PC01, mở Server Manager à Vào menu Tools à chọn Group Policy Management

B2 – Chuột phải vào OU HOCVIEN à chọn Create a GPO in this domain, and Link it here

clip_image003

B5 – Mở theo đường dẫn User Configuration à Policies à Administrative Templates à Control Panel. Double click vào policy Prohibit access to Control Panel and PC Settings à chọn Enabled à OK

clip_image005

B7 – Chọn Enabled à Khung Mode, chọn Merge à OK

clip_image007

B3 – Ở khung Name, đặt tên Hocvien Policies

clip_image009

B4 – Chuột phải vào policy vừa tạo à chọn Edit

clip_image011

B6 – Mở theo đường dẫn

Computer Configuration à Policies à Administrative Templates à

System à Group Policy. Double click vào policy Configure user Group Policy loopback processing mode

clip_image013

2. Triển khai Resultant Set of Policy

B1 – Trên PC05, log on NHATNGHE\teo. Chuột phải vào biểu tượng ÿ, chọn Command Prompt (Admin)

B2 – Hộp thoại User Account Control, khai báo NHATNGHE\Administrator và password

clip_image015

B5 – Màn hình Welcome à Next

B7 – Màn hình User Selection à chọn Select a specific user à chọn user Teo à Next

clip_image017

B11 – Trên máy PC05, log on NHATNGHE\teo. Kiểm tra, thử truy cập Control Panel à bị báo lỗi không truy cập được

clip_image019

B3 – Gõ lệnh gpupdate /force, sau đó restart lại PC05. Sau khi PC05 restart xong, giữ nguyên màn hình log on

B4 – Trên PC01, mở Group Policy Management. Chuột phải vào Group Policy Results à chọn Group Policy Results Wizard

clip_image021

B6 – Màn hình Computer Selection à chọn Another Computer à nhấn Browse và trỏ tới PC05 à Next

clip_image023

B8 – Màn hình Summary of selections à Next

B9 – Màn hình Completing à Finish

B10 – Qua tab Details à quan sát thấy policy cấm truy cập Control Panel được áp dụng cho user teo

clip_image025

* Kết luận: Group Policy Loopback áp đặt các Policy của Computer cho bất kỳ User nào sử dụng trên máy đó. Có 2 chế độ :

+ Merge = kết hợp với Policy của User sử dụng

+ Replace = thay thế Policy của User sử dụng

3. Backup & Restore policy

B1 – Trên PC01, mở Group Policy Management. Chuột phải vào Group Policy Objects à chọn Back Up All

clip_image027

B3 – Quá trình sao lưu thành công à nhấn OK

clip_image029

B5 – Quan sát thấy Policy đã bị xóa

clip_image031

B7 – Chọn Policy muốn khôi phục à nhấn Restore à OK à OK

clip_image033

B2 – Mục Location, lưu vào thư mục C:\Backup Policies à Nhấn Backup để sao lưu

clip_image035

B4 – Chuột phải vào Hocvien Policies à Delete à Yes

clip_image037

B6 – Chuột phải vào Group Policy Objects à chọn Manage Backups

clip_image039

B8 – Quan sát thấy Policy đã được khôi phục

clip_image041

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 02)

February 20, 2018 Leave a comment

II. AUTOMATING ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES ADMINISTRATION

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Tạo hàng loạt user và đặt thuộc tính Deparment cho user

2. Tạo cấu trúc OU

3. Di chuyển các User vào OU tương ứng

4. Add user vào group tương ứng

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 1 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

– Chỉnh policy cho phép đặt password đơn giản

– Tạo các Group ketoan, nhansu, tochuc, kinhdoanh và hanhchinh bên dưới domain NHATNGHE.LOCAL

B- THỰC HIỆN

1. Tạo hàng loạt user và đặt thuộc tính Deparment cho user

B1 – Mở Server Manager à vào menu Tools à Chọn Windows Powershell ISE

B2 – Soạn đoạn Script bên dưới để tạo 2 User u1 và u2 trong Domain NHATNGHE.LOCAL. Đặt password là 123, khai báo thuộc tính ketoan cho Deparment

à Sau đó nhấn nút Run Script (hoặc nhấn F5) để chạy thử đoạn Script

clip_image002

B3 – Mở Active Directory Users and Computers, quan sát thấy user u1 và u2 đã được tạo. Kiểm tra thuộc tính cho từng user, bảo đảm thấy Department là ketoan

clip_image004

B4 – Soạn đoạn Script tương tự như bên dưới để tạo các User từ u3 đến u10

clip_image006

B5 – Vào menu File à Save, đặt tên TaoUser.ps1

clip_image008

B6 – Mở File Explorer, chuột phải vào file TaoUser à chọn Run with Powershell

clip_image010

B7 – Quay lại Active Directory Users and Computers, kiểm tra đã tạo thành công các user từ u3 đến u10. Kiểm tra thuộc tính Department của các user này

2. Tạo cấu trúc OU

B1 – Nhập 2 lệnh bên dưới vào dòng lệnh để tạo 2 OU SaiGon và HaNoi nằm bên dưới domain NHATNGHE.LOCAL.

New-ADOrganizationalUnit -Name “SaiGon” -Path “dc=Nhatnghe,dc=local”

New-ADOrganizationalUnit -Name “HaNoi” -Path “dc=Nhatnghe,dc=local”

Kiểm tra Active Directory Users and Computers, bảo đảm tạo thành công 2 OU.

clip_image012

B2 – Soạn đoạn Script như hình bên dưới để tạo các OU Ketoan, NhanSu và ToChuc nằm trong OU SaiGon. OU KinhDoanh, HanhChinh nằm trong OU HaNoi.

clip_image014


B3 – Lưu đoạn Script vào trong ổ C: với tên TaoOUCon.ps1

clip_image016

B4 – Chạy đoạn script vừa tạo, sau đó kiểm tra đã tạo xong cấu trúc OU

clip_image018


3. Di chuyển các User vào OU tương ứng

B1 – Tìm hiểu lệnh Get-ADUser bằng cách thực hiện lệnh bên dưới. Lệnh này sẽ tìm kiếm các User có thuộc tính Department là Ketoan

Get-ADUser -Filter {Deparment -eq “Ketoan”}

clip_image020

B2 – Kết hợp lệnh Get-ADUser và lệnh Move-ADObject

Get-ADUser – Filter {Deparment -eq “Ketoan”} | Move-ADObject -TargetPath “ou=KeToan,ou=SaiGon,dc=Nhatnghe,dc=Local”

Thực hiện lệnh trên để di chuyển các User có thuộc tính Department là ketoan vào OU KeToan.

Kết quả lệnh Get-ADUser sẽ được truyền vào để làm tham số cho lệnh Move-ADObject

clip_image022

B3 – Kiểm tra thấy user u1 và u2 đã được di chuyển vào OU Ketoan

clip_image024

B4 – Để di chuyển nhiều đối tượng, thực hiện các lệnh sau:

("Ketoan","Nhansu","ToChuc") | %{Get-ADObject -Filter {Department -eq $_} | Move-ADObject -TargetPath "ou=$_,ou=SaiGon,dc=Nhatnghe,dc=Local"}

("Kinhdoanh”,”Hanhchinh") | %{Get-ADObject -Filter {Department -eq $_} | Move-ADObject -TargetPath "ou=$_,ou=Hanoi,dc=Nhatnghe,dc=Local"}

clip_image026

B5 – Kiểm tra các user đã được di chuyển vào các OU tương ứng

4. Add user vào group tương ứng

B1 – Lệnh bên dưới sẽ Add user u1 và u2 vào group KeToan

Add-AdGroupMember – Identity Ketoan -Members u1

Add-AdGroupMember – Identity Ketoan -Members u2

clip_image028

B2 – Quan sát thấy user u1 và u2 là thành viên của Group Ketoan

clip_image029

B3 – Để add hàng loạt các user làm thành viên của các group phù hợp dựa vào thuộc tính của từng user, soạn đoạn script như bên dưới

clip_image031

B4 – Lưu đoạn Script trên vào ổ C:, sau đó chạy đoạn Script vừa tạo

clip_image033

B5 – Kiểm tra danh sách thành viên của từng group

clip_image035

clip_image037

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 01)

January 19, 2018 Leave a comment

I. DHCP FAILOVER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cài đặt DHCP Server thứ 1

2. Tạo Scope để cấp IP cho Client

3. Cài đặt DHCP Server thứ 2

4. Cấu hình DHCP Failover

5. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Domain Member Windows Server 2016

+ PC03: Domain Member Windows 10

clip_image002

B- THỰC HIỆN

1. Cài đặt DHCP Server thứ 1 (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Manage à chọn Add Roles and Features

B2 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Roles à chọn DHCP Server à Add Features à Next

clip_image004

B3 – Màn hình Features à giữ nguyên như mặc định à Next

B4 – Màn hình DHCP Server à Next

B5 – Màn hình Confirmation, check ô Restart the destination server automatically if required à Install à Close


2. Tạo Scope để cấp IP cho Client (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Tools à chọn DHCP

B2 – Chuột phải IPv4 à chọn New Scope

clip_image006

B5 – Màn hình IP Address Range, điền các thông số như trong hình à Next

clip_image008

B8 – Màn hình Configure DHCP Options à chọn Yes, I want to configure these options now à Next

clip_image010

B10 – Màn hình Domain Name and DNS Servers, mục Parent Domain: NHATNGHE.LOCAL, khai báo IP 192.168.1.1 à Next à Next

clip_image012

B11 – Màn hình Activate Scope, chọn Yes, I want to activate this scope now à Next

clip_image014

B3 – Màn hình Welcome à Next

B4 – Màn hình Scope Name, đặt tên: Network Client à Next

clip_image016

B6 – Màn hình Add Exclusions and Delay à Next

B7 – Màn hình Lease Duration, giữ nguyên như mặc định à Next

B9 – Màn hình Router, nhập vào địa chỉ 192.168.1.200 cho Default gateway à Next

clip_image018

B12 – Màn hình Completing à Finish

B13 – Quan sát thấy Scope đã được tạo

clip_image020

3. Cài đặt DHCP Server thứ 2

B1 – Trên máy PC02, cài đặt dịch vụ DHCP và đăng ký dịch vụ DHCP vào Active Directory tương tự như trên PC01.

B2 – Sau khi cài đặt, mở DHCP console kiểm tra trên DHCP Server này chưa có Scope nào

clip_image021

4. Cấu hình DHCP Failover

B1 – Trên máy PC01, mở DHCP Console. Chuột phải vào IPv4 à chọn Configure DHCP

clip_image023

B4 – Màn hình Create a new failover relationship, cấu hình như sau:

+ Maximum Client Lead Time: 5 minutes

+ Mode: Load balance

+ Shared Secret: 123

à Next

clip_image025

B7 – Qua máy PC02, mở DHCP Console à Quan sát thấy Scope mới đã tự động được tạo

clip_image027

B9 – Qua tab Failover, quan sát thấy mục Partner Server đồng bộ hóa Scope từ PC01 à OK

clip_image029

B2 – Màn hình Introduction to DHCP Failover à Next

B3 – Màn hình Specfiy the partner server to use for failover à Mục Partner Server, nhập IP Address của máy PC02 à Next

clip_image031

B5 – Màn hình Completing à Finish

B6 – Kiểm tra trạng thái cấu hình là Successful à nhấn Close

clip_image033

B8 – Chuột phải vào Scope à chọn Properties

clip_image035

5. Kiểm tra

B1 – Trên máy PC03, chuyển sang chế độ IP động

clip_image037

B4 – Nhập lệnh ipconfig /release để trả thông số IP

clip_image039

B5 – Qua máy PC02, mở DHCP. Chuột phải vào scope à chọn Deactivate

clip_image041

B7 – Qua máy PC03, nhập lệnh ipconfig /renew để nhận IP mới

clip_image043

B2 – Nhập lệnh ipconfig /renew để xin IP mới

clip_image045

B3 – Nhập lệnh ipconfig /all để xem thông số TCP/IP đã nhận, trong hình dưới là DHCP của PC02 cấp IP cho client

clip_image047

B6 – Hộp thoại xác nhận à chọn Yes

clip_image049

B8 – Kiểm tra kết quả thành công và PC03 sẽ nhận IP từ DHCP Server còn lại.

clip_image051

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 07)

July 6, 2017 Leave a comment

VII. VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

PHẦN 1: VPN CLIENT TO GATEWAY

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cấu hình VPN Server bằng giao thức PPTP

2. Tạo user để VPN Client kết nối vào VPN Server

3. Cấu hình VPN Client

4. Cấu hình VPN Server bằng giao thức L2TP

clip_image002

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy Windows Server 2016

– Đặt IP cho các máy theo bảng sau:

Snap 2020-03-06 at 11.49.38

– Tắt Firewall trên cả 3 máy

– PC02: Cài đặt Role Routing and Remote Access

B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình VPN Server bằng giao thức PPTP (Thực hiện trên máy PC02)

B1 – Mở Server Manager -> menu Tools -> chọn Routing and Remote Access

B2 – Chuột phải vào tên PC -> Chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

clip_image002[4]

B3 – Màn hình Welcome -> Next

B4 – Màn hình Configuration -> chọn Custom Configuration -> Next

B5 – Check ô VPN access và LAN routing -> Next

clip_image004

B6 – Màn hình Completing -> Finish

B7 – Chọn Start service -> Finish

B8 – Chuột phải vào PC02 -> chọn Properties

clip_image006

B9 – Qua tab IPv4 -> chọn ô Static address pool -> Add

clip_image008

B10 – Cửa sổ New IPv4 Address Range, nhập vào dãy địa chỉ như sau:

+ Start IP Address: 10.0.0.1

+ End IP Address: 10.0.0.254

OK -> OK

clip_image010

2. Tạo user để VPN Client kết nối vào VPN Server (Thực hiện trên máy PC02)

B1 – Mở Local Users and Groups, tạo user sau:

User name: teo

Password: P@ssword

-> Lưu ý: Bỏ dấu check ở tùy chọn User must change password at next log on

clip_image012

B2 – Chuột phải lên user teo -> chọn Properties. Qua tab Dial-in, bên dưới mục Network Access Permission -> chọn ô Allow Access -> OK

clip_image014

3. Cấu hình VPN Client (Thực hiện trên máy PC03)

B1 – Mở Control Panel -> chọn Network and Sharing Center -> Set up a connection or network

clip_image016

B3 – Chọn Use my Internet Connection (VPN)

clip_image018

B5 – Mục Internet address, nhập vàp IP LAN của PC02: 192.168.1.1. Mục Destination Name, đặt tên cho kết nối, vd: VPN Connection -> Create

clip_image020

B7 – Thanh Charmbar ở góc bên phải xuất hiện, chọn VPN Connection -> Connect

clip_image022

B9 – Kết nối thành công. Kiểm tra: mở CMD, gõ lệnh IPCONFIG /ALL, thấy đã nhận IP từ VPN Server

clip_image024

Nhận xét: Máy PC03 đã được VPN Server cấp 1 địa chỉ IP nằm trong dãy 10.0.0.1 đến 10.0.0.254. Máy PC03 và PC01 liên lạc được với nhau.

B11 – Chuột phải vào Connecion VPN Connection, chọn Status.

clip_image026

B2 – Màn hình Choose a connection option -> Chọn Connect to a workplace -> Next

clip_image028

B4 – Chọn I’ll setup an Internet connection later

B6 – Chọn Change Adapter Settings -> Chuột phải vào VPN Connection vừa tạo, nhấn Connect/Disconnect

clip_image030

B8 – Hộp thoại Network Authentication, khai báo user name và password của teo.

clip_image032

B10 – Lần lượt ping đến các địa chỉ trong mạng nội bộ:

Ping 172.16.1.1

Ping 172.16.1.2

-> Ping thành công

clip_image034

B12 – Qua tab Details, thấy mục Device Name: PPTP. Như vậy VPN đang kết nối bằng giao thức PPTP

clip_image036


4. Cấu hình VPN Server bằng giao thức L2TP
(Thực hiện trên máy PC02)

B1 – Mở Routing and Remote Access, chuột phải vào PC02 -> chọn Properties

clip_image037

B3 – Nhấn OK

clip_image039

B4 – Chuột phải vào PC02 -> All Tasks -> Restart

B5 – Trên PC03, mở Network Connection, chuột phải vào VPN Connection, chọn Properties

clip_image041

B8 – Chuột phải vào VPN Connection vừa tạo, nhấn Connect/Disconnect.

B9 – Chuột phải vào Connecion VPN Connection, chọn Status.

clip_image043

B2 – Qua tab Security, check ô Allow custom Ipsec policy for L2TP/IKEv2 connection. Mục Preshared key, nhập vào 123456 -> OK -> OK

clip_image045

B6 – Qua tab Security, bên dưới mục Type of VPN, chọn L2TP/Ipsec VPN -> nhấn Advanced settings

clip_image047

B7 – Chọn Use preshared key for authentication, mục Key nhập vào: 123456 -> OK -> OK

clip_image049

B10 – Qua tab Details, thấy mục Device Name: L2TP. Lúc này VPN kết nối bằng giao thức L2TP

clip_image051