Home > CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES > CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 10)

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 10)

October 15, 2018

X. WINDOWS SERVER 2016 SERVER CORE

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Thay đổi tên Computer

2. Thay đổi ngày giờ máy tính

3. Cấu hình IP

4. Join Domain

5. Tạo Server Group

6. Cài đặt Roles và Feature từ xa

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Domain Windows Server 2016 Server Core

B- THỰC HIỆN

1. Thay đổi tên Computer

B1 – Trên PC02, log on Administrator

B2 – Nhập vào sconfig.cmd

clip_image002

B4 – Đặt tên cho Computer là NN-SRVCORE

clip_image004

B7 – Gõ lệnh hostname, kiểm tra thấy Computer Name đã được đổi

clip_image006

B3 – Nhấn số 2

clip_image008

B5 – Hộp thoại Restart à chọn Yes

clip_image010

B6 – Sau khi khởi động xong, log on NHATNGHE\Administrator

2. Thay đổi ngày giờ máy tính

B1 – Mở Sconfig. Nhấn số 9

clip_image012

B2 – Nhấn nút Change Date/Time để thay đổi ngày giờ của hệ thống hoặc Change time zone để thay đổi múi giờ

clip_image014

3. Cấu hình IP

B1 – Mở Sconfig. Nhấn số 8

clip_image016

B4 – Nhấn S để thiết lập IP

+ Enter static IP address: 192.168.1.15

+ Enter Subnet mask: 255.255.255.0

+ Enter default gateway: bỏ trắng

clip_image018

B6 – Nhấn OK

clip_image019

B2 – Quan sát Index của card mạng, muốn thay đổi IP của card mạng nào thì chọn Index của card mạng đó.

clip_image021

B3 – Nhấn số 1 để cấu hình card mạng

clip_image023

B5 – Nhấn số 2

+ Enter new preferred DNS Server: 192.168.1.1 (IP của máy PC01)

+ Alternate DNS Server: bỏ trắng

clip_image025

B7 – Thoát khỏi Sconfig. Ping đến máy PC01 à thành công

clip_image027

4. Join Domain

B1 – Mở Sconfig. Nhấn số 1

clip_image029

B5 – Nhấn Yes để khởi động lại máy

clip_image031

B2 – Gõ D

clip_image033

B3 – Khai báo các thông tin sau:

+ Name of domain: NHATNGHE.LOCAL

+ Khai báo user NHATNGHE\Administrator và password

clip_image035

B4 – Nhấn No

clip_image037

B6 – Đăng nhập Domain Admin: NHATNGHE\Administrator

clip_image039

5. Tạo Server Group

B1 – Trên PC01, mở Server Manager à chọn Create a Server Group

clip_image041

B2 – Qua tab Active Directory, mục Server group name, đặt tên: Management-Computers. Chọn PC02 và NN-SRVCORE à nhấn Add à OK

clip_image043

6. Cài đặt Roles và Feature từ xa (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Server Manager, khung bên trái chọn Management-Computers. Chuột phải vào NN-SRVCORE à chọn Add Roles and Features

clip_image045

B3 – Màn hình Select features à chọn Windows Server Backup à Next

clip_image047

B5 – Sau khi cài xong, ở khung bên trái chọn IIS. Quan sát máy NN-SRVCORE đã được cài đặt IIS

clip_image049

B2 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Roles à chọn ô Web Server (IIS) à Next

clip_image051

B4 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirmation à check ô Restart the destination server automatically if required à Install à Close

%d bloggers like this: