Home > CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES > CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 09)

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 09)

September 11, 2018

IX. READ-ONLY DOMAIN CONTROLLER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Chuẩn bị trước khi cài RODC

2. Cài đặt RODC

3. Cấu hình Password Replication Policy

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Stand Alone Windows Server 2016. Cài đặt Routing and Remote Access. Cấu hình LAN Routing

+ PC03: Stand Alone Windows Server 2016, tắt Windows Firewall.

– PC01 ping PC03 à thành công

– Đặt IP cho các máy theo bảng sau:

INTERFACE

PC01

PC02

PC03


CROSS

IP Address

DISABLED

172.16.1.2

172.16.1.3

Subnet Mask

255.255.0.0

255.255.0.0

Default GW

Bỏ trắng

172.16.1.2

DNS

Bỏ trắng

192.168.1.1


LAN

IP Address

192.168.1.1

192.168.1.2

DISABLED

Subnet Mask

255.255.255.0

255.255.255.0

Default GW

192.168.1.2

Bỏ trắng

DNS

192.168.1.1

Bỏ trắng


B- THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị trước khi cài RODC (Thực hiện trên máy PC01)

B1 – Mở Active Directory Users and Computers à Chuột phải vào NHATNGHE.LOCAL, chọn Raise domain functional level

clip_image002

B3 – Chuột phải vào Domain Controllers, chọn Pre-create Read-only Domain Controller account

clip_image004

B7 – Màn hình Select a site à giữ nguyên như mặc định à Next

B8 – Màn hình Additional Domain Controller Options àcheck ô DNS server và Global catalog à Next

clip_image006

B10 – Màn hình Summary à Next

B11 – Màn hình Completing à Finish

B2 – Quan sát thấy Current domain functional level là Windows Server 2016 (RODC hỗ trợ tối thiểu là Windows Server 2003) à Close

clip_image008

B4 – Màn hình Welcome à Next

B5 – Màn hình Network Credentials à giữ nguyên như mặc định à Next

B6 – Màn hình Specify the computer name, nhập vào PC03 à Next

clip_image010

B9 – Màn hình Delegation of RODC Installation and Administration, mục Group of user nhập vào NHATNGHE\Administrator à Next

clip_image012

2. Cài đặt RODC (Thực hiện trên máy PC03)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Manage à chọn Add Roles and Features

B2 – Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Select server roles à check ô Active Directory Domain Services

clip_image014

B4 – Các bước còn lại nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirmation à nhấn Install

B5 – Màn hình Results à nhấn Promote this server to a domain controller

clip_image016

B7 – Màn hình Domain Controller Options, khai báo password Restore Mode à Next

clip_image018

B3 – Nhấn Add Features à Next

clip_image020

B6 – Màn hình Deployment Configuration, chọn Add a domain controller to an existing domain.

+ Mục Domain, khai báo NHATNGHE.LOCAL

+ Mục Credentials, khai báo NHATNGHE\Administrator

à Next

clip_image022

B8 – Các bước còn lại giữ nguyên như mặc định. Màn hình Prerequisites Checks à nhấn Install để bắt đầu cài đặt. Sau khi cài đặt xong, PC03 sẽ tự động Restart

3. Cấu hình Password Replication Policy

B1 – Trên máy PC01, mở Active Directory Users and Computers à tạo 3 user hn1, hn2 và hn3. Tạo group hanoi, add 3 user vừa tạo vào group này. Add thêm computer PC03 vào group này

clip_image024

B3 – Qua tab Password Replication Policy à nhấn Add

clip_image026

B6 – Nhấn tiếp nút Advanced

clip_image028

B7 – Qua tab Resultant Policy à Nhấn Add

clip_image030

B9 – Qua máy PC03, log on Domain Admin, chỉnh policy Allow log on locally cho Users à Log off

B10 – Trên máy PC03, log on user hn1 à Log off

B11 – Qua máy PC01, trong cửa sổ Active Directory Users and Computers. Ở khung bên trái chọn Domain Controllers. Chuột phải vào PC03 à chọn Properties.

B12 – Qua tab Password Replication Policy à nhấn Advanced

B14 – Nhấn vào nút Prepopulate Passwords

clip_image032

B16 – Chọn Yes

clip_image034

B18 – Qua máy PC02, Disable card CROSS

B19 – Qua máy PC03, log on lần lượt 2 user hn1 và hn2 à Log on thành công

B2 – Ở khung bên trái chọn Domain Controllers. Chuột phải vào PC03 à chọn Properties

clip_image036

B4 – Chọn ô Allow passwords for the account to replicate to this RODC à OK

clip_image038

B5 – Nhập vào group hanoi à Check Names à OK à Apply

clip_image040

B8 – Nhập vào user hn1 à Check Names à OK à Close à OK

clip_image042

B13 – Trong phần Display users and computers that meet the following criteria à Chọn Accounts that have been authenticated to this Read-only Domain Controllers. Quan sát thấy password hn1 đã được lưu.

clip_image044

B15 – Nhập vào user hn2 à Check Names à OK

clip_image046

B17 – Chọn OK

clip_image048

B20 – Log on user hn3 à thất bại

%d bloggers like this: