Home > CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES > CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 04)

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2016 SERVICES (Part 04)

April 20, 2018

IV. ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES SNAPSHOT

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Tạo AD DS Snapshot

2. Thay đổi AD DS

3. Mount AD DS

4. Unmount AD DS

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 1 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

– Trên PC01, tạo group Hanoi và 3 user hn1, hn2, hn3. Add các user này vào group Hanoi

B- THỰC HIỆN

1. Tạo AD DS Snapshot

Mở CMD, lần lượt nhập vào các lệnh sau:

+ ntdsutil

+ snapshot

+ active instance ntds

+ create

Copy GUID được sinh ra. Sau đó gõ lệnh quit 2 lần để thoát khỏi NTDS

clip_image002

2. Thay đổi AD DS

Mở Active Directory Users and Computers, quét chọn 3 user hn1, hn2, hn3 à Chuột phải chọn Delete à Yes

clip_image004

3. Mount AD DS

B1 – Mở CMD, lần lượt nhập vào các lệnh sau:

+ ntdsutil

+ Snapshot

+ active instance ntds

+ mount GUID (GUID: số đã tạo ra snapshot ở mục 1)

+ quit

+ quit

Chương trình sẽ mount snapshot vào thư mục C:\$SNAP_datetime_volumec$. Copy lại thư mục này

clip_image005

B2 – Gõ tiếp lệnh sau:

+ dsamain /dbpath C:\$SNAP_datetime_volumec$\windows\ntds\ntds.dit /ldapport 30000

clip_image007

B3 – Mở Active Directory Users and Computers à Chuột phải vào root, chọn Change Domain Controller

clip_image009

B4 – Nhấn vào mục <Type a Directory Server name[:port] here, nhập vào PC01:30000

clip_image011

B5 – Quan sát thấy các user hn1, hn2 và hn3 đã xuất hiện

clip_image013

4. Unmount AD DS

B1 – Nhấn Ctrl + C để dừng DSAMAIN.EXE

B2 – Nhập tiếp các lệnh sau:

+ ntdsutil

+ snapshot

+ activate instance ntds

+ list all

+ unmount guid

+ list all

+ quit

+ quit

clip_image015

%d bloggers like this: