Home > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 05)

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 05)

May 6, 2017

V. DHCP RELAY AGENT

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cấu hình DHCP Relay Agent

2. Cấu hình để Client nhận IP từ DHCP Server

clip_image002

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01 (Client) : Windows 8.1

+ PC02 (Router-DHCP Relay Agent) : Windows Server 2016

+ PC03 (DHCP Server) : Windows Server 2016

– PC01: Disable card LAN, PC03 disable card CROSS

– Đặt IP cho 3 máy theo bảng sau:

Snap 2020-03-06 at 11.34.46

– PC02 cài đặt Routing and Remote Access, cấu hình LAN Routing

– Cả 3 máy tắt Firewall, PC01 ping PC03: OK, PC03 ping PC01: OK.

– PC03: cài đặt DHCP Server và tạo scope cấp IP cho range 172.16.1.0/24 với Scope Options: 003 Default gateway trỏ về 172.16.1.2

B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình DHCP Relay Agent (Thực hiện trên PC02)

B1 – Mở Routing and Remote Access. Chuột phải vào IPv4 -> chọn New Routing Protocol

clip_image002[4]

B3 – Chuột phải DHCP Relay Agent -> chọn New Interface

clip_image004

B6 – Chuột phải DHCP Relay Agent -> chọn Properties

B7 – Khai báo IP của DHCP Server (192.168.1.3) -> Add -> OK

clip_image006

B2 – Chọn DHCP Relay Agent -> OK

clip_image008

B4 – Chọn card CROSS -> OK

clip_image010

B5 – Nhấn OK

clip_image012

B8 – Chuột phải PC02 -> All Task -> Restart

clip_image014

2. Cấu hình để Client nhận IP từ DHCP Server (Thực hiện trên PC01)

B1 – Chỉnh chế độ đặt IP về Optain

clip_image016

B2 – Mở CMD, gõ lần lượt 2 lệnh:

+ Ipconfig /release -> Enter

+ Ipconfig /renew -> Enter

B3 – Gõ lệnh Ipconfig /all. Quan sát thấy Client đã nhận IP từ DHCP Server

clip_image018

%d bloggers like this: