Home > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 > ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 03)

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2016 (Part 03)

March 28, 2017

III. IPV6 – ISATAP

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cấu hình IPv6

2. Cấu hình ISATAP Router

3. Kiểm tra

clip_image002

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC ( Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: đóng vai trò Router. Domain Member Windows Server 2016 đã cài đặt Routing and Remote Access. Cấu hình LAN routing

+ PC03: đóng vai trò Clients. Domain Member Windows Server 2016

– Cấu hình IP theo bảng sau:

Snap 2020-02-28 at 11.44.43

– Turn off Firewall cho cả 3 máy


B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình IPv6

B1 – Trên PC01, Properties card LAN -> bỏ check ô Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

clip_image002[4]

B2 – Trên PC03, Properties card CROSS -> bỏ check ô Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

clip_image004

B3 – Trên PC02, mở Windows Powershell, gõ lệnh:

New-NetRoute -InterfaceAlias " CROSS" -DestinationPrefix 2001:db8:0:1::/64 -Publish Yes
clip_image006

B4 – Gõ lệnh: Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "CROSS" -AddressFamily IPv6 -Advertising Enabled

clip_image008

B5 – Gõ lệnh ipconfig, quan sát thấy card CROSS đã có địa chỉ IPv6

clip_image010

B6 – Qua máy PC03, mở Windows Powershell, gõ lệnh ipconfig. Quan sát thấy địa chỉ IPv6

clip_image011

2. Cấu hình ISATAP Router

B1 – Trên máy PC01, mở DNS. Bung mục Forward Lookup Zones -> Chuột phải NHATNGHE.LOCAL -> Chọn New Host (A or AAAA)

clip_image013

B2 – Khai báo các thông tin sau:

+ Name: ISATAP

+ IP Address: 192.168.1.2

-> Add Host

clip_image015

B3 – Trên máy PC02, mở Windows Powershell, lần lượt gõ các lệnh sau:

+ Lệnh 1: Set-NetIsatapConfiguration -Router 172.16.0.1

+ Lệnh 2: Get-NetIPAddress | Format-Table InterfaceAlias,InterfaceIndex,IPv6Address

-> Chú ý Interface isatap của card LAN (192.168.1.2) có mã Index là 15

clip_image017

B4 – Gõ lệnh sau:

Get-NetIPInterface -InterfaceIndex [mã số index của isatap] -PolicyStore ActiveStore | Format-List
-> Quan sát thấy dòng Forwarding: Enabled và Advertising: Disabled

clip_image019

B5 – Lần lượt nhập vào 2 lệnh sau:

+ Lệnh 1: Set-NetIPInterface -InterfaceIndex [mã số index của isatap] -Advertising Enabled

+ Lệnh 2: New-NetRoute -InterfaceIndex [mã số index của isatap] -DestinationPrefix 2001:db8:0:2::/64 -Publish Yes

clip_image021

B6 – Để xem thông tin cấu hình ip của isatap, nhập vào lệnh sau:

Get-NetIPAddress -InterfaceIndex [mã số index của isatap]

-> Bảo đảm địa chỉ IPv6 của isatap có dạng: 2001:db8:0:2::/64

clip_image023

B7 – Mặc định, DNS chặn các yêu cầu phân giải ISATAP. Do đó cần loại bỏ ISATAP ra khỏi danh sách này. Qua máy DC01, mở Windows Powershell, gõ lệnh sau:

+ Lệnh 1: dnscmd /config /globalqueryblocklist wpad

+ Lệnh 2: Restart-Service DNS

clip_image025

B8 – Gõ lệnh Ping isatap.nhatnghe.local

-> ping thành công

clip_image027

B9 – Gõ lệnh: Set-NetIsatapConfiguration -State Enabled để kích hoạt ISATAP Client

B10 – Dùng lệnh IPCONFIG, quan sát thấy ISATAP trên PC01 đã có IPv6

clip_image029

3. Kiểm tra

B1 – Trên máy PC03, ping đến địa chỉ IPv6 của PC01 -> Ping thành công

clip_image031

B2 – Properties card CROSS của PC03 -> Double click vào Internet Protocol IPv6 -> chọn Use the following DNS Server addresses, khai báo IPv6 của PC01:

2001:db8:0:2:0:5efe:192.168.1.1

clip_image033

B3 – Dùng lệnh nslookup, phân giải pc01.nhatnghe.local thành công có IPv6

clip_image035

%d bloggers like this: