Home > MS DYNAMICS AX - ERP > Unit & Unit Conversion

Unit & Unit Conversion

January 22, 2017

Unit and Unit conversion : Tạo Danh mục đơn vị tính và qui đổi

Create Units, Unit Conversion

1. Create units

§ Đường dẫn

Company> Organization administration > Setup > Units > Units

image

§ Tạo mới Unit

Click New (hoặc Ctrl+N) > Nhập các thông tin chính

Fields

Diễn giải

Ví dụ Minh Họa

Unit

Nhập ký hiệu đơn vị tính.

Bag

Description

Diễn giải tên đơn vị tính.

Túi

Fixed Unit

Chọn để dùng những qui đổi đơn vị chuẩn của AX có sẵn

Unit Class

Phân lớp đơn vị tính

Quantity

System of unit

Hệ thống đơn vị tính

None

Decimal Precision

Chọn số lượng số lẻ sử dụng

image

 

2. Create unit Conversions

2.1. Đường dẫn cách 1: Thao tác trên Organization administration

Vào Organization administration > Setup > Units > Unit Conversions

image

§ Standard conversions: công thức qui đổi chung chuẩn của AX cho tất cả Product

image

§ Intra-class conversions: công thức qui đổi cho từng loại product cụ thể cùng lớp đơn vị tính (unit Class),

Ví dụ từ PL (pallet) sang ea (each) cùng Unit Class là Quantity, Product M9200 1 pallet = 100 cái

image

§ Inter-Class conversions: công thức qui đổi cho từng loại product cụ thể khác loại đơn vị tính (unit Class)

Ví dụ từ ea (each) sang kg (kilogam) khác Unit Class (Quantity# Mass), Product M0018 1 cái = 1,000 kg

clip_image001 Tạo đơn vị qui đổi

– Click New (hoặc Ctrl+N)

image

Công thức: Factor*(Numberator/Denominator)

Chú ý:

o Factor (Hệ số quy đổi)

o From unit to unit: Từ đơn vị…qua đơn vị

o Rounding (Làm tròn): To nearest (gần nhất), Up (làm tròn lên), Down (làm tròn xuống).

o Intra-class conversions và Inter-Class conversions, chọn cụ thể Product cần chuyển.

o Review result in the field below “Selected Conversion Result

image

2.2. Đường dẫn cách 2: Thao tác trên Product information management

Vào Product information management >Common > Released products > Chọn sản phẩm cần qui đổi > Click Unit conversion

image

clip_image001[1] Tạo đơn vị qui đổi

– Click New (hoặc Ctrl+N).

image

Nhập thông tương tự như cách 1

%d bloggers like this: