Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 22)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 22)

December 22, 2016

XXII. LOCAL STORAGE – PHẦN 2

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Tạo Storage Pool

2. Tạo Virtual Disk

3. Tạo Volume

4. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy

– PC01: Windows Server 2016

– PC02: Windows 8.1

– Gắn thêm 2 đĩa cứng ảo Disk1 và Disk2 vào máy PC01

clip_image002

B- THỰC HIỆN

1. Tạo Storage Pool

– Mở Server Manager -> chọn File and Storage Services

clip_image004

– Trong khung Server nằm ở góc trái -> chọn Storage Pools

clip_image006

– Trong khung Storage Pools -> Chuột phải vào khoảng trống -> chọn New Storage Pool

clip_image008

– Màn hình Before you begin -> Next

– Ở khung Name, đặt tên: StoragePool1-> Next

clip_image010

– Chọn cả 3 đĩa cứng ảo -> Next

clip_image012

– Nhấn Create để tạo mới -> Close.

clip_image014

2. Tạo Virtual Disk

– Chọn Storage Pool 1 -> Ở khung Virtual Disks -> menu Tasks -> chọn New Virtual Disk

clip_image016

– Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định -> Màn hình Virtual Disk Name -> ở mục Name, đặt tên VirtualDisk1 -> Next

clip_image018

– Màn hình Storage Layout -> chọn Mirror -> Next

clip_image020

– Màn hình Provisioning -> chọn Fixed -> Next

clip_image022

– Màn hình Size -> chọn Maximum size -> Next

clip_image024

– Màn hình Confirmation -> Create -> Close

clip_image026

3. Tạo Volume

– Chuột phải vào VirtualDisk1 vừa tạo -> chọn New Volume

clip_image028

– Màn hình Before you begin -> Next

– Màn hình Server and Disk -> chọn VirtualDisk1 -> Next

clip_image030

– Thiết lập dung lượng là 50 GB -> Next

clip_image032

– Màn hình Drive Letter or folder, chọn ký tự ổ đĩa -> Next

clip_image034

– Đặt tên cho Volume là: Mirror Volume -> Next

clip_image036

– Màn hình Confirmation -> nhấn Create -> Close

clip_image038

– Quan sát volume vừa tạo

clip_image040

4. Kiểm tra

– Mở File Explorer, tạo thư mục DuLieuMat trên volume vừa tạo, sau đó tạo file Tailieu.txt trong thư mục này. Share Everyone – Full Control

clip_image042

– Gỡ Disk 1 ra khỏi máy ảo

– Khởi động lại máy, vào Disk Management -> chuột phải vào Disk 2 -> chọn Online.

clip_image044

– Quan sát thấy đĩa đã được kích hoạt

clip_image046

– Mở Server Manager -> chọn File and Storage Services -> kiểm tra thấy Storage Pool1 bị báo lỗi.

clip_image048

– Trên máy PC02 -> truy cập vào máy PC01 -> Dữ liệu vẫn đọc bình thường.

clip_image049

clip_image050

%d bloggers like this: