Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 21)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 21)

December 21, 2016

XXI. LOCAL STORAGE – PHẦN 1

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Basic Disk

a. Primary Partition

b. Extended – Logical Partition

2. Dynamic Disk

a.Chuyển disk sang dynamic

b. Mirror

c. Spanned

d. Striped

e. Raid 5

A- CHUẨN BỊ

– 1 máy ảo Windows Server 2016 có 3 HDD:

* HDD 0 ( 15GB) : có 1 partition Windows (7 GB )

* HDD 1 ( 15GB) : trống

* HDD 2 ( 15Gb) : trống

– Gắn Disk0 và Disk1 vào máy ảo

B- THỰC HIỆN

1. Basic Disk

a. Primary Partition

– Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ lệnh Diskmgmt.msc

clip_image001

– Cửa sổ Initialize Disk -> Chọn Disk 1 -> OK

clip_image002

– Chuột phải lên Disk 1 -> Chọn Online

clip_image004

– Chuột phải lên vùng Unallocated của Disk1 -> Chọn New Simple Volume

clip_image006

– Màn hình Welcome -> nhấn Next

– Màn hình Specify Volume Wizard -> Chọn dung lượng partition trong Simple volume size in MB: 500 -> Next

clip_image007

– Màn hình Assign Drive Letter or Path -> Chọn kí tự đại điện cho partition -> Next

clip_image008

– Màn hình Format Partition -> Chọn tên nhãn đĩa trong phần Volume label: P1 -> Chọn Perform a quick format -> Next

clip_image010

– Chọn Finish

clip_image012

– Quan sát tạo partition thành công. Loại partition được chọn tự động là Primary

clip_image014

– Mở File Explorer, quan sát thấy có thêm ổ đĩa P1(E:)

clip_image016

– Thực hiện lại các bước trên tạo thêm 2 partition dung lượng 500 MB với tên lần lượt P2, P3


b. Extended – Logical Partition

– Thực hiện lại các bước giống phần a. để tạo ra partition dung lượng 100 MB, đặt tên là P4

+ Quan sát thấy partition P4 được chọn tự động là Logical

+ Logical Partition được bao bọc bởi Extended Partition

clip_image018


2. Dynamic Disk

a. Chuyển disk sang dynamic

– Mở Disk Management -> Chuột phải lên Disk1 -> Chọn Convert to Dynamic Disk

clip_image020

– Chọn Disk 0 và Disk 1 -> OK

clip_image021

– Chọn Convert

clip_image022

– Màn hình cảnh báo -> Chọn Yes

clip_image023

– Quan sát thấy Disk 0 và Disk 1 đã được chuyển sang dạng Dynamic thành công.

clip_image025

b. Mirror

– Chuột phải lên partition chứa hệ điều hành -> Chọn Add Mirror

clip_image027

– Chọn Disk 1 -> Add Mirror

clip_image028

– Quá trình đồng bộ dữ liệu thành công

clip_image030

Kiểm tra:

– Gỡ disk 0 ra khỏi máy ảo -> Khởi động máy ảo

– Chọn Microsoft Windows Server 2016 – secondary plex -> Khởi động vào Windows thành công

clip_image032


3. Spanned

– Gắn Disk0 vào máy ảo. Vào Disk Management -> Chuột phải lên disk 1 chọn Remove Mirror

– Chuột phải lên vùng Unallocated tên disk0 -> Chọn New Spanned Volume

clip_image034

– Màn hình Welcome -> Chọn Next

– Màn hình Select Disks -> khung bên trái chọn Disk1 -> Chọn Add. Sau đó chọn Disk 0 -> ADD

clip_image036

– Chọn Disk0 -> Select the amount of space in MB: 100

clip_image038

– Chọn Disk1 -> Select the amount of space in MB: 200 -> Next

clip_image039

– Chọn Next

clip_image040

– Đặt tên partition là Spanned -> Đánh dấu chọn vào ô Perform a quick format -> Next

clip_image042

– Chọn Finish

clip_image044

– Kiểm tra: Mở File Explorer thấy xuất hiện Spanned Partition có dung lượng là 300 MB

clip_image045

d. Striped

– Chuột phải lên vùng unallocated của disk0 -> Chọn New striped volume

clip_image047

– Màn hình Welcome -> chọn Next

– Màn hình Select Disk -> khung bên trái chọn Disk 1 -> Add. Sau đó chọn Disk 0 -> Add

clip_image049

– Chọn dung lượng sẽ lấy để tạo partition trên 2 ổ đĩa vật lí : Select the amount of space in MB : 500 -> Next

clip_image051

– Chọn tên ổ đĩa -> Next

clip_image053

– Đặt tên partition là Striped -> Chọn ô Perform a quick format -> Next

clip_image055

– Chọn Finish

clip_image057

– Quan sát tạo partition thành công (phân vùng màu xanh)

clip_image059

– Kiểm tra: Mở File Explorer, kiểm tra dung lượng Striped partition vừa tạo: 1000 MB

clip_image060

e. Raid 5

– Xóa hết các partition đã tạo ( trừ partition chứa hệ điều hành)

– Gắn đĩa số 3 vào máy ảo

– Khởi động máy ảo -> Vào Disk Management -> Chuột phải lên vùng Unallocated trên disk0 -> Chọn New RAID-5 volume

clip_image062

– Màn hình Welcome -> Chọn Next

– Màn hình Select Disks -> Khung bên trái chọn Disk1 và Disk2 -> Add

clip_image064

– Chọn dung lượng partition trên cả 3 disk: 500 -> Next

clip_image066

– Chọn Next

clip_image068

– Đặt tên partition là Raid-5 -> Đánh dấu chọn vào ô Perform a quick format -> Next

clip_image070

– Màn hình Complete -> Finish

– Quan sát tạo partition thành công

clip_image072

– Kiểm tra:

+ Mở File Explorer -> Mở partition vừa tạo -> tạo file Test.txt với nội dung tùy ý

clip_image074

– Tắt máy ảo, gỡ Disk1 ra khỏi máy ảo

– Khởi động máy ảo -> vẫn truy xuất được file

clip_image075

Lưu ý: sau khi gắn trả Disk 1 về máy ảo : Mở Disk Management -> Chuột phải lên partition của RAID – 5 Chọn reactive để đồng bộ dữ liệu lại

%d bloggers like this: