Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 17)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 17)

December 17, 2016

XVII. PRINTER

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Local Printer

2. Network Printer

3. Map Printer

4. Phân quyền

5. Printer pooling

6. Available Time

7. Spool folder

8. Priority

9. Additional Driver

10. Deploy Printer

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy

+ PC01: Windows Server 2016 DC (Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC02: Windows Server 2016 – Join Domain

– Trên máy PC01

+ Tạo 3 user: KT1, NS1, U1. Tạo 2 group: KeToan và NhanSu

+ Add user KT1 vào group KeToan, add user NS1 vào group NhanSu

+ Chỉnh Policy Log on Locally: cho phép group Users có quyền log on vào PC01

+ Giả sử đã có 1 máy in HP có IP 192.168.7.150

B- THỰC HIỆN

1. Local Printer (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở Control Panel -> chọn Devices and Printers

clip_image002

– Nhấn vào nút Add a Printer.

clip_image004

– Màn hình Add Printer -> Next

– Chọn Add a local printer or network printer with manual settings -> Next

clip_image006

– Màn hình Choose a printer port, giữ nguyên như mặc định -> Next

clip_image008

– Màn hình Install the printer driver -> nhấn vào nút Have Disk

clip_image009

– Nhấn vào nút Browse -> trỏ đường dẫn đến thư mục driver của máy in -> OK

clip_image010

– Chọn đúng model máy in của mình -> Next

clip_image011

– Màn hình Type a printer name, đặt tên cho máy in -> Next

clip_image012

– Màn hình Printer Sharing, giữ nguyên mặc định Share this printer so that others on your network can find and use it -> Next

clip_image013

– Nhấn Finish -> Quan sát trong phần Printers đã xuất hiện máy in vừa cài đặt.

clip_image015 clip_image017

2. Network Printer (Thực hiện tại máy PC01)

– Mở Control Panel -> Devices and Printers -> nhấn Add a Printer -> Next

– Chọn Add a local printer or network printer with manual settings -> Next

– Màn hình Choose a printer port -> Chọn Create a new port -> Chọn dạng Standard TCP/IP Port -> Next

clip_image018

– Khai báo các thông số sau

+ Hostname or IP address: 192.168.7.150

+ Port name: 192.168.7.150

+ Bỏ dấu chọn trước dòng Query the printer and automatically select the driver to use -> Next

clip_image020

– Chọn Custom -> Next

clip_image022

– Màn hình Install the printer driver -> nhấn vào nút Have Disk

clip_image009[1]

– Nhấn vào nút Browse -> trỏ đường dẫn đến thư mục driver của máy in -> OK

clip_image010[1]

– Chọn model máy in của mình -> Next

clip_image023

– Chọn Use the driver that is currently installed (recommened) -> Next

clip_image025

– Trong mục Printer name -> điền vào: NetworkPT -> Next

clip_image026

– Chọn Do not share this printer -> Next -> Finish

clip_image027

– Quan sát thấy máy in NetworkPT vừa tạo.

clip_image028


3. Map Printer

– Trên PC01, xóa máy in NetworkPT

– Qua máy PC02, log on Administrator -> Truy cập vào máy PC01.

clip_image029

– Chuột phải vào máy in -> chọn Connect

clip_image031

– Nhấn vào nút Install driver

clip_image032

– Quan sát thấy đã có máy in của PC01

clip_image033

4. Phân quyền (Thực hiện trên PC01)

+ U1 không có quyền in

+ Group KeToan có quyền in và quản lý document

+ Group NhanSu có quyền in và chỉ xóa được document do mình tạo ra

– Chuột phải lên máy in -> Chọn See what’s printing

clip_image034

– Hộp thoại máy in xuất hiện -> Vào menu Printer -> Chọn Pause Printing -> Sau đó đóng hộp thoại máy in lại.

clip_image036

– Chuột phải lên máy in -> Chọn Printer Properties

clip_image038

– Tại tab Security -> Remove các group ngoại trừ 2 group Administrators và Creator Owner , add thêm 2 group KeToan và NhanSu vào

+ Phân quyền Group NhanSu: Print (Allow)

clip_image040

+ Phân quyền group KeToan: Print (Allow), Manage document (Allow)

clip_image042

Kiểm tra:

– Log on KT1: Mở Notepad soạn nội dung bất kì và gửi lệnh in 3 lần

– Mở Control Panel -> Devices and Printers -> Double click vào máy in -> Double Click See what’s printing -> Chuột phải lên các document đang có chọn cancel để hủy lệnh in -> Hộp thoại cảnh báo chọn Yes -> Cancel thành công

– Cancel hết chỉ chừa lại 1 document

clip_image043

– Log on NS1 -> Mở notepad soạn nội dung bất kì và gửi lệnh in 3 lần

– Mở Control Panel -> Devices and Printers -> Double click vào máy in Lexmark -> Double Click See what’s printing -> Chuột phải lên các document đang có của user NS1 chọn cancel để hủy lệnh in -> Hộp thoại cảnh báo chọn Yes -> Cancel thành công

– Chọn cancel document của user KT1 -> Không thể thực hiện

– Log on U1: Mở Notepad -> in thử -> không thấy máy in do không có quyền in


5. Printer pooling (Thực hiện trên PC01)

Mục đích: Tạo ra 1 printer sử dụng chung 2 máy in vật lý

– Thực hiện các thao tác giống phần 1 để add thêm printer Lexmark trên port LPT2

– Trong phần Printers -> Chuột phải lên máy in -> Chọn Printer Properties

clip_image044

– Trong tab Ports -> Đánh dấu chọn vào 2 mục: LPT1 và LPT2 -> Sau đó đánh dấu chọn vào ô Enabled printer pooling -> OK

clip_image046


6. Available Time (Thực hiện trên PC01)

– Mở phần Devices and Printers -> Chuột phải lên máy in HP -> Chọn Printer Properties.

– Qua tab Advanced -> Chọn Available from -> Chọn từ : 8:00 AM to 12:00 AM -> OK

clip_image048

– Kiểm tra:

+ PC02: Log on administrator điều chỉnh giờ hệ thống là 16:00 PM

+ Log on KT1: Mở notepad -> in thử -> không thể in được


7. Spool folder (Thực hiện tại PC01)

Mục đích: Thay đổi nơi lưu các print job

– Trong phần Devices and Printers -> Chọn máy in bất kì -> chọn Print server properties

clip_image050

– Qua tab Advanced -> đổi đường dẫn “Spool folder” -> “C:\PRINTERS” -> OK ->Yes

clip_image051

– Kiểm tra: Trong ổ C: có thư mục Printers -> Quan sát nơi chứa print job

clip_image053

8. Priority (Thực hiện tại PC01)

– Thực hiện giống phần 1 để tạo 1 printer mới đặt tên là VIP

– Tại mục Printers -> Chuột phải lên VIP -> Chọn Printer Properties

clip_image055

– Trong tab security phân quyền chỉ cho group KeToan có quyền in

clip_image057

– Qua tab Advanced -> Trong phần Priority -> điền số 2 -> OK

clip_image059

9. Additional Driver

PC01: Add thêm driver dành cho Windows 8

– Mở Devices and Printers -> Chuột phải lên máy in HP -> chọn Printer Properties

clip_image061

– Qua tab Sharing -> Nhấn vào nút Additional Drivers

clip_image063

– Đánh dấu chọn vào ô x86 để add thêm phần driver cho windows 8 -> OK

clip_image064

10. Deploy Printer (Thực hiện tại PC01)

– Mở Server Manager -> Menu Manage -> Add Roles and Features

clip_image066

– Các bước đầu tiên, nhấn Next theo mặc định -> Màn hình Server Roles -> Chọn Print and Document Services

clip_image068

– Chọn Add Features -> Next theo mặc định

clip_image069

– Màn hình Role Services -> đánh dấu chọn vào Print Server -> Next

clip_image071

– Màn hình Confirmation -> Đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required -> Nhấn Install -> Close

clip_image073

– Mở Server Manager -> menu Tools -> Print Management

clip_image075

– Bung mục Print Servers -> PC01 -> Printers -> Khung bên phải chuột phải vào máy in HP -> chọn Deploy with Group Policy

clip_image077

– Ở mục GPO Name -> Nhấn Browse

clip_image079

– Chọn Default Domain Policy -> OK

clip_image080

– Đánh dấu chọn trước ô The computers that the GPO applies to (per machine) -> Chọn Add -> OK

clip_image082

– Màn hình cảnh báo chọn OK

clip_image083

– Kiểm tra:

+ PC02: log on Administrator -> xóa các máy in đã cài đặt -> Restart lại máy

+ Vào lại phần Printers -> Quan sát thấy có máy in HP đã được cài đặt lại

%d bloggers like this: