Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 16)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 16)

December 16, 2016

XVI. WORK FOLDERS

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Cài đặt Role Work Folders

2. Tạo Sync Share

3. Enable SMB Access

4. Tạo GPO phân quyền Domain Users làm Local Administrator trên các máy Client

5. Tạo GPO tự động cấu hình WorkFolders

6. Tạo GPO tự động chạy Script trên các máy Client

7. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ PC01: Windows Server 2016 DC (Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC05: Windows 8 Enterprise 8.1 đã join domain

– Trên PC01, tạo OU Members. Move PC05 vào OU Members. Tạo user teo, ti và group Sales.

clip_image001

– Add 2 user teo, ti vào group Sales

clip_image002

– Chuột phải user Teo, chọn Properties. Tab General -> Mục Email, điền vào teo@nhatnghe.local

clip_image004

– Thực hiện tương tự cho user ti

clip_image005


B- THỰC HIỆN

1. Cài đặt Role Work Folders (Thực hiện trên PC01)

– Mở Server Manager -> menu Manage -> chọn Add Roles and Features

clip_image007

– Các bước đầu tiên nhấn Next theo mặc định. Màn hình Select Server Roles -> chọn Work Folders -> Next

clip_image009

– Chọn Add Features -> Next

clip_image010

– Nhấn Install để cài đặt -> Close

clip_image012


2. Tạo Sync Share (Thực hiện trên PC01)

– Quay lại Server Manager -> chọn File and Storage Services

clip_image014

– Chọn Work Folders -> To create a sync share for Work Folders, start the New Sync Share Wizard.

clip_image016

– Màn hình Before you begin -> Next

– Màn hình Server and path -> Enter a local path, nhập C:\SaleShared -> Next

clip_image018

– Nhấn OK để tạo mới thư mục

clip_image019

– Chọn User Alias -> Next

clip_image021

– Màn hình Sync Share Name -> giữ nguyên như mặc định -> Next

clip_image023

– Màn hình Sync Access -> nhấn Add

clip_image025

– Chọn thêm group Sales -> Check Names -> OK -> Next

clip_image026

– Chọn ô Encrypt Work Folders -> Next

clip_image028

– Màn hình Confirmation -> Create -> Close

clip_image030

– Quan sát thấy SyncShare vừa tạo.

clip_image032


3. Enable SMB Access (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở File Explorer -> Chuột phải vào C:\SaleShared -> Share with -> Specific people

clip_image034

– Add group Sales -> Phân quyền Read/Write -> Share -> Done

clip_image036

– Nhấn Done.

clip_image038

4. Tạo GPO phân quyền Domain Users làm Local Administrator trên các máy Client (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở Group Policy Management -> Chuột phải vào Default Domain Policy -> chọn Edit

clip_image039

– Bung theo đường dẫn: Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings. Chuột phải vào Restricted Groups -> chọn Add Group

clip_image041

– Nhấn Browse, nhập vào Domain Admins và Administrators -> OK

clip_image042

– Members of this group -> Add

clip_image044

– Nhập vào group Sales -> Check Names -> OK 3 lần

clip_image045

– Quan sát thấy group Sales đã được thêm vào nhóm Administrators -> Đóng cửa sổ Group Policy Management Editor.

clip_image047

– Chuột phải vào OU Member -> chọn Create a GPO in this domain, and Link it here

clip_image049

– Ở mục Name, đặt tên Members -> OK

clip_image050

– Chuột phải vào GPO Members -> chọn Edit

clip_image051

– Mở theo đường dẫn Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options, khung bên phải nhấn double click vào mục User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account

clip_image053

– Chọn Enabled -> OK

clip_image054

– Mở CMD, gõ lệnh Gpupdate /Force

clip_image056

5. Tạo GPO tự động cấu hình WorkFolders

– Chuột phải vào GPO WorkFolders -> chọn Edit

clip_image058

– Mở theo đường dẫn: User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Windows Components -> Work Folders, nhấn double click vào mục Specify Work Folders settings

clip_image060

– Chọn Enabled. Ở mục Work Folders URL, nhập vào: http://pc01.nhatnghe.local -> Chọn ô Force automatic setup -> OK

clip_image062


6. Tạo GPO tự động chạy Script trên các máy Client (Thực hiện trên PC01)

– Mở Notepad, lần lượt nhập 3 lệnh sau

+ Lệnh 1: Reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WorkFolders /v AllowUnsecureConnection /t REG_DWORD /d 1

+ Lệnh 2: Reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WorkFolders /v ServerUrl /t REG_SZ /d http://pc01.nhatnghe.local

+ Lệnh 3: Reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WorkFolders /v PollingInterval /t REG_DWORD /d 5

clip_image064

– Lưu lại thành file WorkFolders.bat

clip_image066

– Chuột phải vào file WorkFolders.bat -> chọn Copy

clip_image068

– Chuột phải vào OU Member -> chọn Create a GPO in this domain, and Link it here

clip_image070

– Ở mục Name, đặt tên WorkFolders -> OK

clip_image071

– Chuột phải vào GPO WorkFolders vừa tạo -> chọn Edit

clip_image073

– Mở theo đường dẫn: Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Scripts (Startup/Shutdown), khung bên phải nhấn double click vào Startup

clip_image075

– Nhấn nút Show Files

clip_image077

– Chuột phải chọn Paste. Quan sát thấy file WorkFolders.bat đã được dán vào.

clip_image079

– Nhấn nút Add

clip_image081

– Nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn đến file WorkFolders.bat -> OK 2 lần

clip_image082

– Mở CMD, gõ lệnh Gpupdate /Force

clip_image083

7. Kiểm tra (Thực hiện trên máy PC05)

– Log on user Ti, nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ lệnh LusrMgr.msc -> OK

clip_image084

– Ở khung bên trái, chọn Groups -> Double click vào Administrators

clip_image086

– Quan sát thấy Group Sales nằm trong Local Administrator

clip_image087

– Mở File Explorer -> nhấn vào This PC -> Quan sát thấy có Work Folders

clip_image089

– Mở Notepad, tạo file ti.txt và lưu vào Work Folders

clip_image091

– Mở Control Panel, chọn Work Folders

clip_image093

– Nhấn Apply Policies

clip_image095

– Nhấn Yes

clip_image096

– Dữ liệu được đồng bộ hóa. User Ti ngồi ở bất kỳ máy nào cũng sẽ thấy Work Folder này.

clip_image098

– Bên cạnh đó, do SMB được enabled nên user có thể truy cập bằng UNC

clip_image099

– Quan sát thấy dữ liệu

clip_image101

%d bloggers like this: