Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 13)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 13)

December 13, 2016

XIII. DISTRIBUTED FILE SYSTEM

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Cài Distributed File System role service trên các file server

2. Tạo NameSpace & chỉ định các NameSpace Server

3. Tạo Replication Group

4. Chỉ định Replicate và publish trong NameSpace

5. Thử nghiệm Failover

A- CHUẨN BỊ

Mô hình bài lab bao gồm 03 máy:

– PC01: Windows Server 2016 – DC (Domain: NHATNGHE.LOCAL)

– PC03 và PC04: Windows Server 2016 đã join domain, tạo thư mục DATA và share full thư mục DATA trên ổ C:

– PC05: Windows 8.1 Enterprise đã join domain.

– Log on Domain Admin trên 3 máy PC01, PC03 và PC04


B- THỰC HIỆN

1. Cài Distributed File System role service trên PC03 và PC04

– Mở Server Manager, vào menu Manage -> Add Roles and Features.

clip_image002

– Nhấn Next theo mặc định. Màn hình Server Roles -> đánh dấu chọn vào 2 ô DFS Namespaces và DFS Replication -> Next -> Next

clip_image004

– Màn hình Confirmation -> đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required -> Install -> Close

clip_image006


2. Tạo NameSpace & chỉ định các NameSpace Server

a. Tạo NameSpace HoSo trên PC03

– Mở Server Manager, vào menu Tools -> DFS Management

clip_image007

– Chuột phải Namespaces -> chọn New Namespace.

clip_image008

– Màn hình Namespace Server -> Browse -> chọn PC03 -> Next

clip_image010

– Màn hình Namespace Name and Settings -> Điền vào ô Name : HoSo -> Chọn Edit Settings

clip_image012

– Chọn Use custom permissions -> chọn Customize

clip_image013

– Cho Group Everyone quyền Full Control -> OK -> OK -> Next

clip_image014

– Hộp thoại Namespace Type -> Chọn Domain-based namespace -> Next

clip_image016

– Hộp thoại Review Settings and Creat Namespace -> Chọn Create

clip_image018

– Hộp thoại Confirmation -> Close

clip_image020

b. Kiểm tra kết quả trên PC03

– Quan sát trong DFS, qua tab Namespace Servers -> khung bên phải đã có Name Space

clip_image021

– Mở Computer -> Quan sát thấy có thư mục DFSRoots và thư mục HoSo đã được tạo

clip_image022


c. Tạo thêm NameSpace Server PC04 trên PC03

– Mở DFS -> Chuột phải \\NhatNghe.local\HoSo -> Add Namespace Server

clip_image024

– Hộp thoại Namespace Server -> Chọn Browse -> Chọn PC04 -> Edit Settings

clip_image025

– Chọn Use custom permissions -> Customize

clip_image027

– Cho Group Everyone quyền Full Control -> OK -> OK

clip_image029

– Quan sát: Kiểm tra trên cả 2 server -> Mở DFS quan sát thấy đã có 2 name space server

clip_image030


3. Tạo Replication Group (Thực hiện trên máy PC03)

– Chuột phải lên Replication Group -> Chọn New Replication Group

clip_image032

– Màn hình Replication Group Type -> chọn Multipurpose replication group -> Next

clip_image034

– Đặt tên Replication group là: Replicate HoSo -> Next

clip_image036

– Màn hình Replication Group Members -> Chọn Add -> Chọn PC03, PC04 -> OK -> Next

clip_image037

– Màn hình Topology Selection -> Chọn Full mesh -> Next -> Next

clip_image039

– Primary Member -> Chọn PC03 -> Next

clip_image041

– Màn hình Folders to Replicate -> Chọn Add -> Browse -> chọn thư mục DFSRoots\HoSo -> OK -> OK

clip_image043

– Thực hiện add tiếp thư mục C:\DATA -> OK -> OK -> Next

clip_image045

– Màn hình Local Path of HoSo on Other Member -> Chọn Edit

clip_image047

– Chọn Enable -> Browse -> chỉ đến thư mục : DFS Roots/Hoso -> OK -> Next

clip_image049

– Màn hình Local Path of DATA -> Chọn Edit -> Chọn Enable -> Browse -> chỉ đến thư mục: C:\DATA -> OK -> Next

clip_image051

– Màn hình Review Settings -> Create -> Close

clip_image053

4. Chỉ Định Replicate và publish trong NameSpace

– Ở khung bên trái chọn Replicate HOSO. Ở khung bên phải, chọn tab Replicated Folder -> Chuột phải lên Data -> Chọn Share and Publish in Namespace

clip_image055

– Màn hình Publishing Method -> giữ nguyên như mặc định -> Next -> Next

– Màn hình Namespace Path -> Browse -> chọn \\NHATNGHE.LOCAL\HoSo –> Next

clip_image057

– Màn hình Review Settings -> Share -> Close

clip_image059

– Thực hiện trên cả 2 member server (PC03 và PC04). Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ Services.msc

– Chuột phải vào service DFS Replication -> chọn Restart

clip_image061

– Kiểm tra:

+ Trên máy PC05, truy cập \\Nhatnghe.Local\HoSo

clip_image062

+ Quan sát thấy có thư mục Data

clip_image063

+ Tạo 1 file bất kì trong thư mục HoSo và thư mục Data

+ Mở thư mục HoSo và Data của cả 2 máy PC03 và PC04 -> kiểm tra trong thư mục HoSo đều có file được tạo từ máy Client.


5. Thử nghiệm failover

– PC05 truy cập: \\Nhatnghe.local\HoSo, tạo các file WordPad BaoCaoKeToan & TuyenDung

– Tắt PC03. PC05 truy cập: \\Nhatnghe.local\HoSo, tạo file Kiemtra.txt

– Bật PC03, tắt PC04. PC05 truy cập: \\Nhatnghelocal\HoSo, tạo file Kiemtra2.txt

– Bật PC04. PC05 truy cập: \\Nhatnghe.local\HoSo, truy cập được đủ 4 file đã tạo.

%d bloggers like this: