Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 11)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 11)

November 1, 2016

XI. GPO ADMINISTRATIVE TEMPLATES – DEPLOY SOFTWARE – FOLDER REDIRECTION

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Cấu hình Administrative Templates

2. Cấu hình Deploy Software

3. Cấu hình Folder Redirection

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy

+ PC01: Windows Server 2016 DC (Domain: NHATNGHE.LOCAL)

+ PC05: Windows 8.1 Enteprise đã join domain

– Trên máy PC01, tạo thư mục C:\SaiGon. Share Everyone – Full Control

– Tạo OU VP_SaiGon, tạo user Teo và move máy client vào OU này

clip_image001

– Truy cập vào Server, copy source cài đặt Office 2013 Administrative Templates (ADMX). Chạy file admintemplate_64bit.exe để cài đặt

clip_image003

– Chọn Make New Folder -> tạo thư mục C:\Office2013-Admx -> OK

clip_image004

– Nhấn OK sau khi cài xong.

clip_image005

– Trên PC05: Cài đặt Microsoft Office 2013


B- THỰC HIỆN

1. Cấu hình Administrative Templates (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở File Explorer, truy cập vào đường dẫn C:\Office2013-Admx\admx\en-us -> Quét chọn toàn bộ, chuột phải nhấn Copy

clip_image007

– Mở theo đường dẫn C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US, chuột phải chọn Paste

clip_image009

– Quay lại đường dẫn, C:\Office2013-Admx\admx -> Quét chọn toàn bộ file *.admx, chuột phải nhấn Copy.

clip_image011

– Mở theo đường dẫn C:\Windows\PolicyDefinitions, chuột phải chọn Paste.

clip_image013

– Mở Group Policy Management -> chuột phải Group Policy Object -> chọn New

clip_image015

– Ở mục Name, đặt tên Office2013-Admx -> OK

clip_image016

– Chuột phải vào policy vừa tạo, chọn Edit

clip_image018

– Bung theo đường dẫn User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Microsoft Word 2013-> Word Options -> Customize Ribbon, double click vào mục Display Developer tab in the Ribbon

clip_image020

– Chọn Enabled -> OK -> Đóng cửa sổ Group Policy Management Editor lại

clip_image022

– Chuột phải vào NHATNGHE.LOCAL, chọn Link an Existing GPO

clip_image024

– Chọn Office2013-Admx ->OK

clip_image025

– Quan sát GPO đã được link

clip_image027

– Mở CMD, gõ lệnh Gpupdate /Force

clip_image029

– Kiểm tra:

+ Trên máy PC05, log on user Teo -> Mở Word 2013

clip_image031

– Quan sát thấy có thêm tab Developer.

clip_image033

2. Deploy Software (Thực hiện trên máy PC01)

– Truy cập vào Server, copy file XmlNotepad.msi vào C:\Deploy. Share Folder – Everyone Full Control

clip_image035

– Mở Group Policy Management, chuột phải vào OU VP_SaiGon -> chọn Create a GPO in this domain and Link it here

clip_image037

– Ở mục Name, đặt tên Deploy XML Notepad -> OK

clip_image038

– Chuột phải vào GPO vừa tạo, chọn Edit.

clip_image040

– Mở theo đường dẫn Computer Configuration -> Policies -> Software Settings, chuột phải Software installation -> New -> Package

clip_image042

– Trỏ đường dẫn \\pc01\Deploy\XMLNotepad.msi -> Open

clip_image043

– Chọn Advanced -> OK

clip_image044

– Đánh dấu chọn vào ô Install this application at logon -> OK

clip_image045

– Quan sát thấy Software Installation vừa tạo.

clip_image047

– Kiểm tra:

+ Qua máy PC05, Restart lại máy.

+ Log on Administrator, mở CMD, gõ lệnh Gpupdate /Force -> Restart lại máy

+ Log on Teo, quan sát thấy máy Client đã được cài đặt XMLNotepad

clip_image049


3. Cấu hình Folder Redirection (Thực hiện trên máy PC01)

– Mở File Explorer, tạo thư mục C:\FolderRedir. Share Everyone – Full Control

clip_image051

– Mở Group Policy Management, chuột phải OU VP_SaiGon -> chọn Create a GPO in this domain and Link it here.

clip_image053

– Ở mục Name, đặt tên Folder Redirection -> OK

clip_image054

– Chuột phải vào GPO vừa tạo -> chọn Edit

clip_image056

– Mở theo đường dẫn User Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Folder Redirection. Ở khung bên phải, chuột phải vào Documents -> chọn Properties

clip_image058

– Chọn Basic – Redirect everyone’s folder to the same location.

clip_image059

– Ở mục Target Folder Location -> chọn Create a folder for each user under the root path. Ở mục Root Path -> gõ \\pc01\FolderRedir -> OK -> Yes

clip_image061

– Kiểm tra:

+ Qua máy PC05, Restart lại máy.

+ Log on Administrator, mở CMD, gõ lệnh Gpupdate /Force -> Restart lại máy

+ Log on Teo, chuột phải vào Desktop -> chọn Personalize

clip_image062

– Chọn Change desktop icons

clip_image064

– Đánh dấu chọn vào ô User’s Files -> OK

clip_image066

– Double click vào folder Teo trên Desktop

– Chuột phải vào Documents -> chọn Properties

clip_image068

– Quan sát đường dẫn ở mục Location.

clip_image070

%d bloggers like this: