Home > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 > INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 03)

INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2016 (Part 03)

March 5, 2016

III. LOCAL SECURITY POLICY

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Password Policy

2. Account Lockout Policy

3. User Rights Assignment

4. Network Access

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 2 máy

* PC01: Windows Server 2016

* PC02: Windows Server 2016

– 2 máy tắt Firewall -> Kiểm tra đường truyền bằng lệnh PING


B- THỰC HIỆN

1. Password Policy (Thực hiện trên PC01)

– Log on Administrator -> Tạo user bằng password : 123 -> báo lỗi không thể tạo được do không thỏa yêu cầu về độ phức tạp của password

– Mở Server Manager, vào menu Tools -> Local Security Policy

clip_image001

– Mở Account Polices -> Password Policy. Quan sát cột bên phải

clip_image003

+ Enforce password history : Số password hệ thống lưu trữ (khuyên dùng: 24 )

+ Maximum password age : Thời gian sử dụng tối đa của 1 password (khuyên dùng: 42 )

+ Minimum password age : Thời gian sử dụng tối thiểu của 1 password (khuyên dùng: 1 )

+ Minimum password length : Độ dài tối thiểu của 1 password (khuyên dùng: 7 )

+ Password must meet complexity requirements: Yêu cầu password phức tạp (khuyên dùng: Enabled)

-> Chỉnh password policy :

– Password must meet complexity requirements -> Chọn Disabled

– Các password policy còn lại chỉnh giá trị về 0 -> OK

– Mở CMD -> gõ lệnh Gpupdate /Force

Kiểm tra :

– Tạo account U1 với password : 123 -> Tạo thành công


2. Account Lockout Policy

– Mở Local Security Policy. Truy cập theo đường dẫn Account Policies -> Account Lockout Policy

– Quan sát các policy bên phải

+ Account lockout duration: Thời gian account bị khóa

+ Account lockout threshold : Số lần nhập sai password trước khi account bị khóa

+ Reset account lockout counter after : thời gian chuyển bộ đếm về giá trị 0

clip_image005

– Điều chỉnh thông số các policy :

+ Account lokout threshold : 3

+ Account lockout duration : 30

+ Reset account lockout counter after : 30

clip_image007

– Kiểm tra: Đăng nhập sai password 3 lần -> không thể đăng nhập tiếp. Chờ sau 30 phút -> có thể đăng nhập lại.


3. User Rights Assignment

Yêu cầu:

+ Log on bằng quyền U1 -> shut down máy tính -> không được

+ Thay đổi ngày giờ hệ thống -> không được

– Log on Administrator -> Mở local security policy -> Local Policies -> User Rights Assignment -> cột bên phải : Quan sát 2 policy

– Change the system time : Cho phép user/group có quyền thay đổi ngày giờ hệ thống

– Shutdown the system : Cho phép user/group có quyền tắt máy

clip_image009\

– Điều chỉnh thông số policy

+ Change the system time: Đưa group Users vào

+ Shutdown the system: Đưa group Users vào

– Kiểm tra : Log on U1 -> Shut down thử -> thành công. Thay đổi ngày giờ hệ thống -> thành công


4. Network Access

* Trường hợp 1: Classic

– Mở Local Security Policy -> Local Policy -> Security Options -> Double click Network access : Sharing and security model for local account. (Mặc định Windows Server chạy Classic).

clip_image011

a. Classic: 2 máy cùng password (Thực hiện trên cả 2 máy)

– Đổi password administrator là 123

– Thực hiện truy cập bằng URL từ Máy PC01 qua Máy PC02 và ngược lại

– Tại PC02 : Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ \\PC01 -> truy cập thành công mà không hỏi username và password

– Nhận xét : Khi truy cập vào PC02 nếu account dùng để log on trên Máy PC01 trùng user name và password với 1 account trên máy PC 02 , thì khi network access sẽ không bị hỏi username và password


b. Classic: 2 máy khác password (Thực hiện trên cả 2 máy)

– Đổi password administrator Máy PC01 thành 123 , password administrator Máy PC02 thành 456 -> Log on vào PC01 bằng account administrator

– Thực hiện truy cập bằng URL từ Máy PC01 qua Máy PC02 và ngược lại

– Tại PC01 : Nhấn tổ hợp phím ÿ + R, gõ \\PC02 -> Hiện thông báo đòi User name and password -> Khai báo username và password Máy PC02 -> OK -> Truy cập thành công qua PC02

clip_image013


* Trường hợp 2: Guest only (Thực hiện trên cả 2 máy)

– Máy PC02: Enabled user Guest.

– Mở Local Security Policy -> Local Policy -> Security Options -> Double click Network access: Sharing and security model for local account -> Guest only – local users authenticate as Guest.

clip_image014

– PC01 truy cập vào PC02: Không hỏi username, password. Mặc định chứng thực bằng account Guest.

– PC02 Disable account Guest. PC01 truy cập vào PC02 sẽ bị hỏi User name và password , tuy nhiên dù nhập account Administrator cũng không thể truy cập được vì chỉ có thể truy cập bằng bằng account Guest (Đã bị disable).

clip_image016

%d bloggers like this: