Home > MS DYNAMICS AX - ERP > Production Calendar

Production Calendar

April 2, 2015

Tạo Lịch làm việc cho nhà máy – Production Calendar

1. Tạo Working time template

Trước khi tạo Calendar cần tạo trước working time template

Vào Organization Administration > Common >

Chọn Calendars > Working time templates

image

Click New image (hoặc Ctrl+N) để tạo mới

Fields Diễn giải Ví dụ Minh Họa
Working time template Nhập tên 8Hr
Name Diễn giải 8 hours, 5 Days

image

Vào Tab Monday -> Sunday để nhập thông tin chi tiết thời gian làm việc từng ngày

Fields Diễn giải Ví dụ Minh Họa
Monday – Sunday Thứ tự ngày trong tuần  
Add Chọn để tạo theo nhiều ca làm việc 2 ca
From Thời gian bắt đầu ca Ca sáng: 7:30 am

Ca chiều: 12:30 pm

To Thời gian kết thúc ca Ca sáng: 12:30 pm

Ca chiều: 4:00 pm

Efficiency % hiệu suất làm việc (dùng để tính thời gian cho kế hoạch sx)

Scheduling time = Time * 100/Efficiency percentage

100%
Closed for pickup þ Vật tư sẽ không được xuất trong khoản thời gian này ¨
Hours Thể hiện tổng thời gian làm việc trong ngày 8 Hours

image

Click Copy day để sao chép thông tin sang ngày khác (không cần nhập lại)

Chọn sao chép từ ngày nào (From weekday) sang này nào (To weekday) > click OK

image

Thao tác tương tự cho các ngày còn lại

Nhấn close để đóng tất cả màn hình nhập liệu

 

2. Tạo Calendar – Lịch làm việc

Vào Organization Administration > Common >

Calendars > Calendars

image

Có thể tạo nhiều Calendar để quản lý thời gian làm việc của các nhóm máy móc, nhân công (2 shift, 3 shift,…). Calendar dùng để xác định công suất làm việc của các nguồn lực sản xuất tại nhà máy

Click New (hoặc Ctrl+N) để tạo mới

Fields Diễn giải Ví dụ Minh Họa
Calendar Nhập tên 8Hr
Name Diễn giải Production, 8 Hours

image

Click Working times để nhập thông tin thời gian làm việc

image

Click Compose working times để chọn thời gian làm việc theo template đã tạo ở trên

image

Fields Diễn giải Ví dụ Minh Họa
From date Ngày bắt đầu của Calendar 1/1/2014
To date Ngày kết thúc của Calendar 12/31/2015
Working time template Chọn template 8Hr (8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)

Click OK

image

image

Nhấn close để đóng tất cả màn hình nhập liệu

Tương tự tạo Calendar cho các lịch làm việc khác tùy theo hoạt động của doanh nghiệp (24giờ/ngày, 7ngày/tuần,…)

%d bloggers like this: