Home > MS DYNAMICS AX - ERP > Primary Stocking

Primary Stocking

August 28, 2014

Tips: “Mandatory” and “Primary stocking” check box khi thiết lập trong storage dimension group – AX2012

Đường dẫn

USMF/Product information management/Setup/Dimension groups

clip_image003

clip_image005

Sự khác biệt khi sử dụng chức năng Mandatory check box và Primary stocking check box khi thiết lập Dimension group trên ax2012

1. Mandatory

Nếu chọn thì khi user tạo bất kì một giao dịch nào liên quan đến tồn kho Products (như nhập đơn hàng mua – purchase order line, nhập đơn hàng xuất bán – sale order line, nhập các giao dịch chuyển kho,..) thì hệ thống bắt buộc user phải chỉ định những thuộc tính lưu trữ đã được active sử dụng cho product này (như Site/warehouse/Location/Pallet ID),

Hệ thống không cho phép để trống và sẽ báo lỗi không cho nhập liệu tiếp nếu không điền dimension này vào

Ví dụ:

– Dimension group “Test”: active hai thuộc tính Site và Warehouse, có chọn Primary Stocking và được gán cho Product “demo”

clip_image007

clip_image009

Hệ thống sẽ báo lỗi nếu tạo đơn hàng cho Product này mà không được chỉ định Warehouse

clip_image011

2. Primary Stocking

Chọn Primary stocking trong trường hợp bắt buộc phải chỉ định những thuộc tính lưu trữ đã được active sử dụng cho product này (Site/warehouse/Location/Pallet ID) trước khi nhập kho hoặc xuất kho.

Đặc biệt hơn, Primary stocking có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến chức năng reserved (để dành hàng tồn kho) tự động hoặc re-reserved.

2.1 Rule 1 – Primary Stocking and Reservations

Khi Primary stocking đươc thiết lập chỉ định cho warehouse thì khi cho phép hệ thống thực hiện reservation tự động, hệ thống sẽ lock số lượng tại đã reserve tại WH này lại, người dùng không được thay đổi.

Nghĩa là, khi trên 1 đơn hàng xuất bán đã chỉ định warehouse xuất thì chức năng tự động để dành tồn kho – “Auto-reservation” chỉ check số lượng tồn kho có trên warehouse này để reserve (không lấy tồn kho từ warehouse khác) đồng thời các đơn hàng khác cũng không được đụng đến số lượng đã reserved này

clip_image001 Minh họa rule 1:

1. Storage Dimension group “test2”có stick chọn Primary stocking

clip_image013

2. Item “demo2” được seup với Storage Dimension group “test2” và có sử dụng Batch number để quản lý

clip_image015

3. Lưu ý, trên Inventory Paremeter cần có thiết lập check box reserve ordered items (cho phép lấy số lượng đang đặt hàng/chuẩn bị nhập hàng vào kho như trên Purchase order để dành phần xuất bán cho đơn hàng Sale order/xuất kho)

clip_image017

4. Tạo PO đặt hàng với 2 dòng đặt hàng số lượng 2pcs cho hai WH11 và WH13 như bên dưới

clip_image019

5. Tạo Sale order đặt hàng số lượng 1pc có sử dụng chức năng Reservation tự động type: Automatic

clip_image021

6. Khi đó, vào xem Reservation, hệ thống sẽ reserve 1 pc tại WH11 cho đơn hàng này đồng thời lock reservation 1pc tạị WH này

clip_image023

Trường hợp thứ 1:

7. Khi vào PO thực hiện register nhập kho 1 pc nhưng thay đổi từ WH11 sang WH khác (WH12)

clip_image025

 

clip_image027

Khi đó 1 pc trên PO vẫn còn đặt hàng vào WH11

ð Ordered: 1pc – WH11

ð Registered: 1pc – WH12, Batch 02

clip_image029

 

8. Quay lại Sale order, do ảnh hưởng của chức năng Lock Reservation từ Primary Stocking hệ thống vẫn reserve 1pc theo WH11 mặc dù đã có nhâp hàng vào WH12

Xem lại reservation

clip_image031

Trường hợp thứ 2:

9. Nếu tiếp tục register 1 pc thay đổi nhập kho từ W11 sang WH12, hệ thống sẽ báo lỗi không cho regist vì 1 pc này đã được reserve cho SO đã có với WH11

clip_image033

clip_image035

2.2 Rule 2 – Primary Stocking and Reservations

Khi Primary stocking không đươc thiết lập chỉ định warehouse thì khi người dùng thay đổi warehouse lúc nhập kho thì hệ thống sẽ tự động cập nhật reserve (dành hàng tồn kho) theo warehouse mới (re-reserve)

clip_image001[1] Minh họa rule 2:

1. Storage Dimension group “test3”không stick chọn Primary stocking

clip_image037

2. Item “demo3” được seup với Storage Dimension group “test3” và có sử dụng Batch number để quản lý

clip_image039

3. Trên Inventory Paremeter có check box cho phép reserve ordered items (cho phép lấy số lượng đang đặt hàng/chuẩn bị nhập hàng vào kho như trên Purchase order để dành phần xuất bán cho đơn hàng Sale order/xuất kho)

clip_image040

4. Tạo PO đặt hàng với số lượng 5pcs cho WH11 như bên dưới

clip_image042

5. Tạo Sale order đặt hàng số lượng 1pc có sử dụng chức năng Reservation tự động type: Automatic

clip_image044

6. Khi đó, khi xem Reservation, hệ thống sẽ reserve 1 pc tại WH11 cho đơn hàng này và không thấy hiển thị lock reservation 1pc tại WH này

clip_image046

7. Khi nhập hàng, tiến hành register nhập hàng vào kho WH13 thay vì WH11

ð Khi đó trên sale order, hệ thống sẽ tự động cập nhật chuyển sang reserve hàng tại W13

clip_image048

clip_image050

clip_image052

8. Xem lại Reservation trên Sale order

ð Hệ thống sẽ tự động cập nhập reserve theo số lượng đã register trên kho mới W13 thay vì W11 như ban đầu

clip_image054

clip_image056

9. User cũng có thể lock số lượng Reserve tại WH này bằng manual trên bảng Lock reservation để tránh re-reserve thay đổi Warehouse hoặc Batch number

clip_image058

%d bloggers like this: