Home > MS WINDOWS SERVER > CẤU HÌNH NETWORK ACCESS PROTECTION (NAP) TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 2: KẾT HỢP NAP VỚI VPN

CẤU HÌNH NETWORK ACCESS PROTECTION (NAP) TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 2: KẾT HỢP NAP VỚI VPN

I- GIỚI THIỆU

Network Access Protection (NAP) là dịch vụ cho phép qui định và áp đặt các tiêu chuẩn về bảo mật đối với các máy tính Client khi gia nhập vào hệ thống mạng do các máy tính này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của người quản trị. NAP có thể ép buộc hoặc tự động điều chỉnh các máy client phải thực hiện một số thao tác bảo mật cơ bản bao gồm bật firewall, bật Automatic Update, cài đặt các phần mềm Anti Virus và Anti Spyware nhằm bảo đảm tính bảo mật cho các máy Client này. Nếu các máy Client không đáp ứng yêu cầu của NAP, NAP có thể ngăn cấm truy cập hệ thống, giới hạn truy cập hoặc điều chỉnh thông số trên Client cho phù hợp yêu cầu

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn thao tác cấu hình NAP kết với với dịch vụ VPN để kiểm tra mức độ bảo mật, giới hạn truy cập và điều chỉnh cho các VPN Client khi kết nối VPN để truy cập vào hệ thống mạng nội bộ

II- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Bài LAB sử dụng 4 máy:

– VPNSERVER: Domain Member chạy Windows Server 2012 đóng vai trò VPN Server

(Máy này có 2 Card mạng: Internal và External)

– DC2012: Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Serrer 2012

(Máy này có 1 Card mạng kết nối với Card Internal của VPNSERVER)

– SVR1: Domain Member chạy Windows Server 2012

(Máy này có 1 Card mạng kết nối với Card Internal của VPNSERVER)

– CLIENT1: Domain Member chạy Windows 8

(Máy này có 1 Card mạng kết nối với Card External của VPNSERVER)

Bài LAB gồm các bước chính sau đây

1- Chuẩn bị

2- Cài đặt và cấu hình CA Server

3- Cài đặt Routing and Remote Access Service

4- Xin Certificate cho VPN Server

5- Cài đặt và cấu hình Network Policy Server

6- Cấu hình VPN Client to Gateway

7- Cấu hình NAP Client

8- Cấu hình Trust CA Server trên NAP Client

9- Tạo VPN Connection

10- Kiểm tra hoạt động của VPN và NAP

11- Cấu hình giới hạn truy cập và kiểm tra

12 – Cấu hình tự động điều chỉnh và kiểm tra

1- Chuẩn bị

Đặt thông số IP cho các máy như sau:

Máy VPNSERVER có 2 Card mạng: Card Internal kết nối vào mạng nội bộ, Card External kết nối ra Internet

Dong Phuong Nam

Thông số Card Internal

Dong Phuong Nam

Thông số Card External

Dong Phuong Nam

Thông số Card mạng máy DC2012

Dong Phuong Nam

Thông số Card mạng máy SVR1

Dong Phuong Nam

Thông số Card mạng máy CLIENT1

Dong Phuong Nam

Trên máy DC2012, phân quyền Dial in cho user Administrator để có thể thực hiện kết nối VPN dựa vào Network Access Policy. Mở Active Directory Users and Computers – Chọn Users – Bấm phải chuột vào user Administrator – Chọn Properties

Dong Phuong Nam

Sang tab Dial-in. Trong khung Network Access Permission – Chọn Control access through NPS Network Policy – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

2- Cài đặt và cấu hình CA Server

Trên máy DC2012, cài đặt và cấu hình Enterprise CA (đặt tên CA Server là mcthub-CA). Bạn có thể tham khảo Phần 1 của bài viết này để cài đặt Enterprise CA.

Tiếp theo tôi sẽ phân quyền trên Certificate Template Computer để máy VPNSERVER có thể xin được Certificate này. Mở Certification Authority

Dong Phuong Nam

Bấm chuột phải Certificate Template – Chọn Manage

Dong Phuong Nam

Bấm chuột phải Certificate Template Computer – Chọn Properties

Dong Phuong Nam

Chọn group Authenticated Users – Phân quyền Enroll cho group này – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Đóng hộp thoại Certificate Template. Sau đó restart dịch vụ bằng cách bấm chuột phải vào tên CA mcthub-CA – All Tasks – Stop Service

Dong Phuong Nam

Bấm chuột phải vào tên CA mcthub-CA – All Tasks – Start Service

Dong Phuong Nam

Sau khi cài đặt và cấu hình CA, restart máy VPNSERVER để máy này tự động Trust CA Server

3- Cài đặt Routing and Remote Access Service

Để thực hiện chức năng VPN Server. Trên máy VPNSERVER, bạn cần cài đặt Routing and Remote Access Service. Mở Server Manager – Chọn Manage – Add Roles and Features

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check Remote Access

Dong Phuong Nam

Nhấn nút Add Features để cài đặt các thành phần cần thiết

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check Direct Access and VPN (RAS)Routing – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chấp nhận các thành phần cần cài đặt và nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Install

Dong Phuong Nam

Nhấn Close sau khi quá trình cài đặt hoàn tất

Dong Phuong Nam

4- Xin Certificate cho VPN Server

Để thực hiện chức năng VPN kết hợp với dịch vụ NAP, máy VPNSERVER cần có một Certificate loại Computer. Mở MMC

Dong Phuong Nam

Chọn File – Add/Remove Snap-in…

Dong Phuong Nam

Chọn Certificates – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Chọn Computer account – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Local computer – Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Chọn Personal, kiểm tra máy này chưa có Certificate. Xin Certificate bằng cách bấm chuột phải Personal – All Tasks – Request New Certificate…

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Certificate Template Computer – Nhấn Enroll

Dong Phuong Nam

Kiểm tra quá trình xin Certificate thành công – Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Kiểm tra Certificate bằng cách bấm chuột phải vào Certificate vừa xin được – Chọn Open

Dong Phuong Nam

Kiểm tra thông tin Certificate – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

5- Cài đặt và cấu hình Network Policy Server

a- Cài đặt

Trên máy VPNSERVER, tiến hành cài đặt Network Policy Server

Để có thể kiểm tra các tiêu chuẩn về bảo mật, bạn cài đặt đặt NAP bằng cách cài đặt Network Policy Server (NPS). Trên máy VPNSERVER, mở Server Manager – Chọn Manage – Add Roles and Features

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Network Policy and Access Services – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Add Features để cài đặt các chức năng cần thiết

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Bảo đảm chọn Network Policy Server – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Install

Dong Phuong Nam

Sau khi quá trình cài đặt thành công – Nhấn Close

Dong Phuong Nam

Mở Network Policy Server

Dong Phuong Nam

b- Cấu hình System Helth Validator

Đầu tiên bạn cần cấu hình System Health Validator nhằm qui định các tiêu chuẩn về bảo mật cần đặt ra đối với các VPN Client. Chọn Network Access ProtectionSystem Health Validator – Windows Security Health Validator – Settings. Bấm phải chuột Default Configuration – Chọn Properties

Dong Phuong Nam

Chọn Windows 8/Windows 7/ Windows Vista

Theo ví dụ của bài LAB này, tôi sẽ qui định điều kiện nhập IP cho tất cả các Client là phải bật Windows Firewall. Bỏ tất cả các dấu check, đánh dấu check A firewall enabled for all network connections – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

b- Tạo Health Policy

Tiếp theo tôi sẽ tạo 2 Health Policy nhằm định nghĩa 2 loại Client (bao gồm thỏa mãn điều kiện và không thỏa mãn điều kiện)

Chọn Policies – Health Policies – New

Dong Phuong Nam

Trong khung Policy Name: Nhập tên tùy ý (tôi nhập là Compliance Clients)

Trong khung Client SHV checks: Chọn Client passes all SHV checks (có nghĩa là client thỏa mãn tất cả các điều kiện đã đưa ra trong cấu hình Security Health Validator)

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Chọn Policies – Health Policies – New

Dong Phuong Nam

Trong khung Policy Name: Nhập tên tùy ý (tôi nhập là Non-Compliance Clients)

Trong khung Client SHV checks: Chọn Client failed one or more SHV checks (có nghĩa là client không thỏa mãn một trong các điều kiện đã đưa ra trong cấu hình Security Health Validator)

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Kiểm tra 2 Health Policy đã được tạo

Dong Phuong Nam

c- Tạo Network Policy

Tiếp theo tôi sẽ tạo 2 Network Policy nhằm qui định hành động áp dụng đối với từng loại Client đã qui định ở trên. Trước tiên tôi cần disable hoặc xóa 2 Policy mặc định của NPS

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Network Policy đầu tiên tôi sẽ tạo ra nhằm áp dụng cho các máy Client thỏa mãn điều kiện, đối với các Client này, hệ thống sẽ cấp quyền truy cập hoàn chỉnh và không có sự giới hạn nào. ChọnPolicies – Network Policies – New

Dong Phuong Nam

Trong khung Policy Name: Nhập tên tùy ý, tôi nhập là Compliance Clients – Full Access – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Trong khung Conditions (điều kiện) – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Chọn Health Policies – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Trong khung Health policies: Chọn policy Compliance Clients – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Access granted – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Bỏ tất cả các dấu check qui định các phương pháp chứng thực – Chọn Perform machine health check only – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn NAP Enforcement – Kiểm tra bảo đảm chọn mục Allow full network access – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Network Policy thứ hai tôi sẽ tạo ra nhằm áp dụng cho các máy Client không thỏa mãn điều kiện, đối với các Client này, hệ thống sẽ từ chối cung cấp dịch vụ. Chọn Policies – Network Policies – New

Dong Phuong Nam

Trong khung Policy Name: Nhập tên tùy ý, tôi nhập là Non-Compliance Clients – Deny Access – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Trong khung Conditions (điều kiện) – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Chọn Health Policies – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Trong khung Health policies: Chọn policy Non-Compliance Clients – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Access denied – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Bỏ tất cả các dấu check qui định các phương pháp chứng thực – Chọn Perform machine health check only – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn NAP Enforment – Bỏ dấu check Enable auto-remediation of client computers – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Kiểm tra 2 Network Policy đã được tạo

Dong Phuong Nam

d- Tạo Connection Request Policy

Chọn Policies – Connection Request Policies – Xóa tất cả các Policy có sẵn

Dong Phuong Nam

Chọn Policies – Connection Request Policies – New

Dong Phuong Nam

Trong khung Policy Name: Đặt tên tùy ý (tôi đặt là VPN Connections)

Trong khung Type of network access server: Chọn Remote Access Server (VPN – Dial up)

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn nút Add

Dong Phuong Nam

Chọn Tunnel Type – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Đánh dấu chọn các protocol Layer Two Tunelling Protocol (L2TP), Point-to-Point Tunelling Protocol (PPTP)Secure Socket Tunelling Protocol (SSTP) – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check Override network policy authentication settings để cấu hình các phương pháp chứng thực và bỏ qua các qui định về phương pháp chứng thực đã qui định ở Network Policy – NhấnAdd

Dong Phuong Nam

Chọn phương pháp chứng thực Microsoft: Protected EAP (PEAP) – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn nút Add

Dong Phuong Nam

Chọn phương pháp chứng thực Microsoft: Secure password (EAP-MSCHAP v2) – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Cấu hình phương pháp chứng chực PEAP hỗ trợ dịch vụ NAP. Chọn Microsoft: Protected EAP (PEAP) – Nhấn Edit

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check Enforce Network Access Protection – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Kiểm tra Connection Request Policy đã được tạo

Dong Phuong Nam

6- Cấu hình VPN Client to Gateway

Trên máy VPNSERVER, mở Routing and Remote Access

Dong Phuong Nam

Kiểm tra trạng thái server đang disable, nếu bạn đã cấu hình trước thì disable dịch vụ

Dong Phuong Nam

Nếu thấy xuất hiện hộp thoại Getting Started Wizard như hình bên dưới thì bạn đóng lại

Dong Phuong Nam

Bấm chuột phải tên server (VPNSERVER)Configure and Enable Routing and Remote Access

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Custom configuration – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check VPN access – Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Hệ thống thông báo sẽ tự động tạo một Connection Request Policy mới trong NPS. Nhấn OK, tôi sẽ xóa policy này sau

Dong Phuong Nam

Nhấn Start service

Dong Phuong Nam

Bấm chuột phải tên server (VPNSERVER) – Properties

Dong Phuong Nam

Sang Tab IPv4. Chọn phương pháp cấp IP ảo là Static address pool – Nhấn Add

Dong Phuong Nam

Nhập dãy IP 172.16.0.100 – 172.16.0.110 – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Mở Network Access Policy – Chọn Policies – Connection Request Policies – Refresh

Dong Phuong Nam

Quan sát hệ thống tự tạo ra một Connection Request Policies như thông báo trước đó, bạn cần xóa Policy này đi.

Dong Phuong Nam

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

7- Cấu hình NAP Client

Đối với các máy tính Client, để tương thích với dịch vụ NAP cũng cần thực hiện 2 thao tác cấu hình bao gồm Enable policy EAP Quarantine Enforcement Client và start service Network Access Protection Agent. Đối với các Client trong domain, bạn có thể thực hiện 2 thao tác này bằng cách cấu hình GPO (Xem phần 5 của bài viết này). Ngoài ra bạn cũng có thể cấu hình ngay trên client. trong bài LAB này tôi sẽ cấu hình trên máy Client.

Sang máy CLIENT1. Chọn Run – Nhập NAPCLCFG.MSC – OK

Dong Phuong Nam

Chọn Enforcement Clients – Bấm chuột phải EAP Quarantine Enforcement Client – Chọn Enable

Dong Phuong Nam

Kiểm tra policy đã được enable

Dong Phuong Nam

Cập nhật policy bằng lệnh GPUPDATE /FORCE

Dong Phuong Nam

Tiếp theo bạn cần start service Network Access Protection Agent. Chọn Run – Nhập SERVICES.MSC – OK

Dong Phuong Nam

Bấm chuột phải service Network Access Protection Agent – Properties

Dong Phuong Nam

Mục Startup type: Chọn Automatic

Nhấn nút Start – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Kiểm tra hoạt động và trạng thái của service Network Access Protection Agent

Dong Phuong Nam

8- Cấu hình Trust CA Server trên NAP Client

Các máy CLIENT muốn kết nối VPN và kiểm tra tiêu chuẩn bảo mật bằng dịch vụ NAP cần phải Trust CA Server (CA Server có tên trong danh sách Trusted Roor Certification Authority)

Trên máy DC2012, khảo sát tên CA đã đặt ở bước 2. Mở Certification Authority

Dong Phuong Nam

Kiểm tra tên CA đã đặt là mcthub-CA

Dong Phuong Nam

Sang máy CLIENT1 – Chọn Run – Nhập CERTMGR.MSC

Dong Phuong Nam

Chọn Trusted Roor Certification Authority – Personal. Kiểm tra tên CA Server không có trong danh sách này. Nếu có thì bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo

Dong Phuong Nam

Cấu hình Trust CA Server

Để trust CA bạn cần download Certificate của CA để import vào danh sách Trusted Root Certification Authotiry.

Sang máy VPNSERVER, mở IE truy cập URL http://DC2012/CERTSRV. Chọn Download a CA certificate, certificate chain, or CRL

Dong Phuong Nam

Chọn Download CA certificate

Dong Phuong Nam

Nhấn Save

Dong Phuong Nam

Nhấn Open Folder

Dong Phuong Nam

Kiểm tra Certificate của CA Server đã download là file có tên CERTNEW.CER

Dong Phuong Nam

Trên thực tế các máy CLIENT sẽ copy Certificate của CA thông qua USB hoặc đã được trust CA từ trong hệ thống mạng nội bộ. Trong môi trường LAB, tôi sẽ copy Certificate của CA thông qua việc truy cập trực tiếp.

Trên máy CLIENT, truy cập vào ổ C: của máy VPNSERVER

Dong Phuong Nam

Cung cấp user name và password của domain Administrator

Dong Phuong Nam

Mở thư mục Users – Administrator.MCTHUB – Downloads. Copy file CERTNEW.CER

Dong Phuong Nam

Paste vào thư mục gốc đĩa C:\

Dong Phuong Nam

Kiểm tra đã copy được Certificate của CA Server

Dong Phuong Nam

Tiếp theo bạn cần import Certificate của CA Server vào danh sách Trusted Root CA. Mở Certificate Control bằng lệnh CERTMGR.MSC

Dong Phuong Nam

Chọn Trusted Root Certification Authotiry – Certificates – All Tasks – Import

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Browse

Dong Phuong Nam

Chọn file CERTNEW.CER – Nhấn Open

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Nhấn Yes

Dong Phuong Nam

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Kiểm tra máy CLIENT1 đã trust CA Server mcthub-CA

Dong Phuong Nam

9- Tạo VPN Connection

Trên máy CLIENT1, để kết nối VPN và tương tho1ch với dịch vụ NAP, bạn cần tạo 1 VPN Connection và điều chỉnh một số thông số cần thiết. Mở Control Panel bằng lệnh CONTROL

Dong Phuong Nam

Chọn Network and Internet

Dong Phuong Nam

Chọn Network and Sharing Center

Dong Phuong Nam

Chọn Setup a new connection or network

Dong Phuong Nam

Chọn Connect to a workplace

Dong Phuong Nam

Chọn Use my Internet connection (VPN)

Dong Phuong Nam

Chọn I’ll setup an Internet connection later

Dong Phuong Nam

Trong khung Internet address: Nhập IP External của VPN Server (máy RTR) là 10.10.0.1

Trong khung Destination name: Nhập tên tùy ý cho connection (tôi nhập là MCTHUB Connection)

Đánh dấu check Remember my credential

Nhấn Create

Dong Phuong Nam

Tiếp theo bạn cần điều chỉnh một số thông số cho VPN Connection để tương thích với dịch vụ NAP. Mở Network Connection bằng lệnh NCPA.CPL

Dong Phuong Nam

Chọn Connection MCTHUB Connection vừa tạo – Properties

Dong Phuong Nam

Sang tab Secutiry – Trong khung Authentication: Chọn Use Extensible Authentication Protocol (EAP) – Chọn Microsoft: Protected EAP (PEAP) (encryption enabled) – Nhấn Properties

Dong Phuong Nam

Đánh và bỏ các dấu check như hình bên dưới – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

10- Kiểm tra hoạt động của VPN và NAP

Trên máy CLIENT1, bật Windows Firewall để bảo đảm tiêu chuẩn của dịch vụ NAP

Dong Phuong Nam

Kết nối VPN – Bấm phải chuột MCTHUB Connection – Chọn Connect / Disconnect

Dong Phuong Nam

Chọn MCTHUB Connection – Nhấn Connect

Dong Phuong Nam

Nhập Username và Password của Administrator – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn Connect

Dong Phuong Nam

Kiểm tra kết nối được khởi tạo thành công (trạng thái là Connected)

Dong Phuong Nam

Mở Network Connection kiểm tra

Dong Phuong Nam

Dùng lệnh IPCONFIG /ALL kiểm tra trạng thái là Not Restricted (truy cập không giới hạn)

Dong Phuong Nam

Lần lượt PING 2 máy DC2012 (172.16.0.10)SVR1 (172.16.0.21) đều cho kết quả Reply …

Dong Phuong Nam

Tắt Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Quan sát VPN Connection sẽ tự động ngắt kết nối do client không thỏa mãn điều kiện của dich vụ NAP

Dong Phuong Nam

Chủ động thực hiện kết nối lại

Dong Phuong Nam

Chọn MCTHUB Connection – Nhấn Connect

Dong Phuong Nam

Kiểm tra kết quả kết nối thất bại – Nhấn Close

Dong Phuong Nam

11- Cấu hình giới hạn truy cập và kiểm tra

Tiếp theo tôi sẽ cấu hình giới hạn truy cập đối với các VPN Client không thỏa mãn điều kiện, cụ thể là nếu VPN Client không thỏa mãn điều kiện thì vẫn cho phép kết nối hệ thống VPN nhưng chỉ có thể truy cập giới hạn vào hệ thống mạng (chỉ liên lạc được với máy DC2012 – 172.16.0.10 nhưng không liên lạc được với các máy tính khác trong mạng).  Sang máy VPNSERVER, mở Network Policy Server. Chọn Policies – Network Policies – Chọn policy Non-Compliance Clients – Deny Access – Chọn Properties

Dong Phuong Nam

Tab Overview – Trong khung Policy Name: Đổi tên Policy thành Non-Compliance Clients – Restricted Access – Chọn Grant access

Dong Phuong Nam

Tab Settings – Chọn NAP Enforcement – Chọn Allow limited access

Dong Phuong Nam

Chọn IP Filters – Trong khung IPv4 – Nhấn nút Input Filters

Dong Phuong Nam

Nhấn New

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check Destination network

Trong khung IP Address: Nhập 172.16.0.10

Trong khung Subnet mask: Nhập 255.255.255.255

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Chọn Permit only the packets listed below (chỉ chấp nhận các gói tin đến địa chỉ đã qui định) – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Trong khung IPv4 – Nhấn nút Output Filters

Dong Phuong Nam

Nhấn New

Dong Phuong Nam

Đánh dấu check Source network

Trong khung IP Address: Nhập 172.16.0.10

Trong khung Subnet mask: Nhập 255.255.255.255

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Chọn Permit only the packets listed below (chỉ chấp nhận các gói tin từ địa chỉ đã qui định) – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Sang máy CLIENT1, tắt Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Kết nối VPN. Chọn MCTHUB Connection – Connect/Disconnect

Dong Phuong Nam

Chọn MCTHUB Connection – Connect

Dong Phuong Nam

Kiểm tra kết nối vẫn thành công mặc dù CLIENT1 đã tắt Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Dùng lệnh IPCONFIG /ALL kiểm tra trạng thái là Restricted (truy cập bị giới hạn)

Dong Phuong Nam

Lần lượt Ping 2 máy DC2012 (172.16.0.10)SVR1 (172.16.0.21), quan sát chỉ ping được máy DC2012

Dong Phuong Nam

Bật Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Dùng lệnh IPCONFIG /ALL kiểm tra trạng thái là Not Restricted (truy cập không giới hạn)

Dong Phuong Nam

Lần lượt Ping 2 máy DC2012 (172.16.0.10)SVR1 (172.16.0.21), quan sát tất cả các lệnh Ping đều thành công

Dong Phuong Nam

Ngắt kết nối VPN

Dong Phuong Nam

Chọn MCTHUB Connection – Nhấn Disconnect

Dong Phuong Nam

12- Cấu hình tự động điều chỉnh và kiểm tra

Tiếp theo tôi sẽ cấu hình tự động điều chỉnh đối với các VPN Client không thỏa mãn điều kiện. Sang máy VPNSERVER, mở Network Policy Server. Chọn Policies – Network Policies – Chọn policyNon-Compliance Clients – Restricted Access – Chọn Properties

Dong Phuong Nam

Sang Tab Settings – Chọn NAP Enforcement – Đánh dấu check Enable auto-remediation of client computers – Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Sang máy CLIENT1, kiểm tra đang tắt Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Kết nối VPN: Chọn MCTHUB Connection – Connect/Disconnect

Dong Phuong Nam

Chọn MCTHUB Connection – Connect

Dong Phuong Nam

Kiểm tra kết quả kết nối thành công

Dong Phuong Nam

Kiểm tra Windows Firewall sẽ tự động bật – Chọn Turn Windows Firewall on or off để chủ động tắt Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Tắt Windows Firewall

Dong Phuong Nam

Quan sát Windows Firewall lại tự động bật

Dong Phuong Nam

Dùng lệnh IPCONFIG /ALL kiểm tra trạng thái là Not Restricted (truy cập không giới hạn)

Dong Phuong Nam

Lần lượt PING 2 máy DC2012 (172.16.0.10)SVR1 (172.16.0.21) đều cho kết quả Reply …

Dong Phuong Nam

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: