Home > MS WINDOWS SERVER > WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES 2012- PHẦN 2: TỰ ĐỘNG HÓA WDS BẰNG UNATTEND FILE

WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES 2012- PHẦN 2: TỰ ĐỘNG HÓA WDS BẰNG UNATTEND FILE

I- GIỚI THIỆU:

Để tự động hóa quá trình cài đặt, Windows Deployment Services cần kết hợp với Unattend File. Trong phần 2 này, tôi sẽ trình bày các bước chi tiết để tạo Unattend File bằng chương trình Windows System Image Manager, chương trình này tích hợp trong bộ phần mềm Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)

Hoàn tất bài lab này, bạn sẽ thực hiện được:

+ Triển khai cài đặt Windows 8 Professional cho các Client tự động.

+ Client sau khi cài đặt xong sẽ tự động join vào domain do bạn qui định, tự động log on vào Windows đồng thời Client cũng tự động kích hoạt key bản quyền.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Nguyen Manh Trong

* Chuẩn bị:

– Bạn phải thực hiện xong Phần 1: Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services.

– Tạo thư mục E:\Images\Windows 8 Pro. Copy file installs.wim trong đĩa cài đặt Windows 8 vào thư mục này.

Nguyen Manh Trong

– Download source cài đặt Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) dành cho Windows 8: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652

* Quy trình thực hiện:

1/ Cài đặt Windows ADK trên máy SERVER 1

2/ Cấu hình Windows System Image Manager

          a. Tạo Unattend dành cho WDS (WDSClientUnattend.xml)

          b. Đính kèm WDSClientUnattend.xml vừa tạo vào WDS Server

          c. Tạo Unattend cho hệ điều hành Windows 8 (AutoAttend.xml)

          d. Đính kèm AutoAttend.xml vào Windows 8 Image

3/ Kiểm tra Client

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Cài đặt Windows ADK trên máy SERVER 1

– Trên máy SERVER1, bạn chạy file adksetup.exe để tải về bộ phần mềm Windows ADK.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Specify Location, chương trình cung cấp cho bạn hai lựa chọn.

+ Install the Assessment and Deployment Kit to this computer: Chương trình sẽ tải ADK về và cài đặt trên máy tính bạn đang sử dụng

+ Download the Assessment and Deployment Kit for installation on a separate computer: Chương trình sẽ tải về bộ cài đặt, sau đó bạn có thể cài đặt offline.

Trong bài lab này, bạn chọn vào lựa chọn đầu tiên để cài đặt trực tiếp trên máy của mình.

Nguyen Manh Trong

– Các bước còn lại bạn nhấn Next theo mặc định. Màn hình Select the feature you want to install, bạn đánh dấu chọn vào ô Deployment ToolsWindows Preinstallation Environment (Windows PE). Sau đó nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình cài đặt bắt đầu diễn ra. Tùy thuộc vào tốc độ đường truyền của bạn mà tốc độ cài đặt nhanh hay chậm.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Welcome to the Assesment and Deployment Kit, quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn nhấn nút Close để đóng cửa sổ lại.

Nguyen Manh Trong

2/ Cấu hình Windows System Image Manager

– Khởi động chương trình Windows System Image Manager. Ở khung Windows Image nằm ở góc trái, bạn nhấn chuột phải và chọn Select Windows Image.

Nguyen Manh Trong

– Bạn trỏ đường dẫn đến file install.wim nằm trong thư mục E:\Images\Windows 8 Pro.

Nguyen Manh Trong

– Trong cửa sổ Select an Image, bạn chọn phiên bản Windows 8 Pro, sau đó nhấn OK.

Nguyen Manh Trong

– Hộp thoại tạo Catalog file, bạn chọn Yes.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình khởi tạo Catalog File được thực hiện.

Nguyen Manh Trong

– Quan sát thấy Windows Image đã được khởi tạo.

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn nhấn chuột phải vào khung Answer File, chọn New Answer File.

Nguyen Manh Trong

File answer mới được tạo.

Nguyen Manh Trong

a. Tạo Unattend dành cho WDS (WDSClientUnattend.xml)

– Ở khung Windows Image, bạn bung mục Components. Chuột phải vào amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE-_6.2.9200.0_neutral, chọn Add Setting to Pass 1 windowsPE.

Nguyen Manh Trong

– Quan sát trên Answer File, lúc này bạn đã thấy giá trị mà chúng ta vừa thêm vào. Ở khung bên phải, bạn nhập vào các giá trị sau:

+ InputLocal: en-US

+ SystemLocale: en-US

+ UILanguage: en-US

+ UILanguageFalback: en-US

+ UserLocale: en-US

Nguyen Manh Trong

– Bung mục amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE-_6.2.9200.0_neutral, chọn SetupUILanguage. Ở khung bên phải, nhập các thông số sau:

+ UILanguage: en-US

+ WillShowUI: OnError

Nguyen Manh Trong

– Ở khung Windows Image, bạn bung amd64_Microsoft-Windows-Setup_6.2.9200.0_neutral. Chuột phải vào Disk Configuration, chọn Add Setting to Pass 1 windowsPE

Nguyen Manh Trong

– Tương tự cũng trong mục này, bạn nhấn chuột phải vào WindowsDeploymentServices, chọn Add Setting to Pass 1 windowsPE.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung Answer File, bạn chọn DiskConfiguration. Tiếp theo ở mục WillShowUI, chọn OnError.

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào DiskConfiguration, chọn New Disk. Quá trình này chúng ta sẽ tạo phân vùng cài Windows.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung bên phải. bạn nhập giá trị sau:

+ DiskID: 0

+ WillWipeDisk: true

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo, bung mục Disk, chuột phải vào CreatePartitions, chọn Insert New Create Partition.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung bên phải, bạn nhập vào các giá trị sau:

+ Extend: false

+ Order: 1

+ Size: 40960  (đây là dung lượng đĩa. Đơn vị tính bằng MB)

+ Type: Primary

Như vậy chúng ta sẽ tạo ổ cứng dung lượng là 50 GB.

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào ModifyPartititons, chọn Insert NewModifyPartition.

Nguyen Manh Trong

– Bạn nhập vào các giá trị sau:

+ Active: true

+ Extend: false

+ Format: NTFS

+ Label: OS

+ Letter: C

+ Order: 1

+ Partition: 1

Nguyen Manh Trong

– Bạn bung tiếp mục WindowsDeploymentServices, chọn Image Selection, sau đó chọn Install Image. Bạn nhập vào các giá trị sau:

+ Filename: install.wim

+ ImageGroup: ImageGroup1 (bắt buộc phải khớp với Image Group bạn tạo trong Windows Deployment Services)

+ ImageName: Windows 8 Pro (bắt buộc phải khớp với Image Name)

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn chọn InstallTo và khai báo các giá trị sau:

+ DiskID: 0

+ PartitionID: 1

Nguyen Manh Trong

– Bung tiếp mục Login, chọn Credentials. Bạn khai báo thông tin đăng nhập domain

+ Domain: MCTHUB (ví dụ: domain của bạn là MCTHUB.LOCAL, bạn chỉ cần nhập MCTHUB)

+ Password: Pa$$w0rd

+ Username: Administrator

Nguyen Manh Trong

– Quay lại khung Windows Image, bạn bung mục x86_Microsoft-Windows-Setup_6.2.9200.16384_neutral. Chuột phải vào ImageInstall, chọn Add Setting to Pass 1 windowsPE.

Nguyen Manh Trong

– Tương tự cũng trong mục này, bạn chuột phải vào UserData, chọn Add Setting to Pass 1 windowsPE

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Answer File, bung mục ImageInstall, chọn OSImage. Bạn nhập vào các giá trị sau:

+ InstalltoAvailablePartition: false

+ WillShowUI: OnError

Nguyen Manh Trong

– Bung tiếp OSImage, chọn InstallFrom. Ở khung bên phải, bạn nhấn vào biểu tượng Browse.

Nguyen Manh Trong

– Bạn trỏ đường dẫn tới Z:\Windows 8 Pro\install.wim.

Nguyen Manh Trong

– Bảo đảm đúng đường dẫn đến file install.wim.

Nguyen Manh Trong

– Bạn bung tiếp mục InstallFrom, chuột phải vào Credentials, chọn Delete.

Nguyen Manh Trong

– Hộp thoại yêu cầu xác nhận, bạn chọn Yes.

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào InstallFrom, chọn Insert New Meta Data.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung bên phải bạn nhập vào các giá trị sau:

+ Action: AddListItem

+ Key: /IMAGE/NAME

+ Value: Windows 8 Pro

Bước này sẽ giúp bạn bỏ qua màn hình lựa chọn hệ điều hành khi cài đặt.

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn chọn InstallTo, khai báo các giá trị như sau:

+ DiskID: 0

+ PartitionID: 1

Nguyen Manh Trong

– Ở khung bên trái, bạn chọn UserData, khai báo các thông tin sau:

+ AcceptEula: true

+ Full Name: MCTHUB

+ Organization: MCTHUB

Nguyen Manh Trong

– Bạn bung mục UserData, chọn ProductKey. Sau đó bạn nhập vào các thông tin sau:

+ Key: nhập vào key bản quyền của hệ điều hành bao gồm 25 ký tự.

+WillShowUI: OnError

Nguyen Manh Trong

– Đến đây, bạn đã hoàn thành xong file Unattend dành cho WDS. Bạn vào menu File, chọn Save Answer File As.

Nguyen Manh Trong

– Bạn trỏ đường dẫn tới thư mục E:\RemoteInstall\WdsClientUnattend (bắt buộc bạn phải lưu vào thư mục này), bạn đặt tên cho file mình vừa tạo là WDSClientUnattend, sau đó nhấn nút Save để lưu lại.

Nguyen Manh Trong

b. Đính kèm WDSClientUnattend.xml vừa tạo vào WDS Server

– Trên SERVER1, bạn mở Server Manager. Sau đó bạn vào menu Tools, chọn Windows Deployment Services

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào Server, chọn Properties.

Nguyen Manh Trong

– Bạn qua tab Client, đánh dấu chọn vào ô Enable unattended installation. Sau đó tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành của bạn chạy trên nền 64 bit hay 32 bit mà bạn chọn vào ô tương ứng. Trong bài lab này sử dụng phiên bản Windows 8 Pro 64 bit nên ở đây bạn tìm đến ô x64 architecture, sau đó nhấn vào nút Browse.

Nguyen Manh Trong

– Cửa sổ Choose Attend File, bạn trỏ đường dẫn đến thư mục WdsClientUnattend.

Nguyen Manh Trong

– Bạn chọn file WDSClientUnattend.xml mà chúng ta đã tạo ở trên, sau đó nhấn Open.

Nguyen Manh Trong

– Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn ApplyOK.

Nguyen Manh Trong

c. Tạo Unattend cho hệ điều hành Windows 8 (AutoAttend.xml)

– Quay lại chương trình Windows System Image Manager, chuột phải vào khung Answer File, chọn New Answer File.

Nguyen Manh Trong

– Giao diện New Answer File mới.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung Windows Image nằm ở góc trái, bạn bung mục Components. Chuột phải vào amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_6.2.9200.16384_neutral, chọn Add Setting to Pass 4 specialize.

Nguyen Manh Trong

– Quay lại khung Answer file, bạn nhập vào các giá trị sau:

+ ComputerName: *

+ CopyProfile: true

+ ProductKey: Nhập vào 25 ký tự key bản quyền Windows 8

+ RegisteredOrganization: MCTHUB

+ ShowWindowsLive: false

+ Timezone: GMT Standard Time

Bạn có thể xem bảng giờ khác tại đây:  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912391(v=winembedded.11).aspx

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn bung mục amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_6.2.9200.16384_neutral, sau đó chuột phải vào từng khóa con, chọn Delete.

Nguyen Manh Trong

– Sau khi xóa xong, bạn sẽ thấy như hình bên dưới:

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình client tự động join domain. Ở khung Windows Image, chuột phải vào amd64_ Microsoft-Windows-UnattendedJoin_6.2.9200.16384_neutral, chọn Add Setting to Pass 4 specialize.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung Answer File, bạn chọn Identification, sau đó bạn thiết lập các giá trị sau:

+ JoinDomain: MCTHUB

+ UnsecureJoin: true

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn bung mục Identification, chuột phải vào các khóa con, chọn Delete.

Nguyen Manh Trong

– Sau khi xóa xong, bạn sẽ thấy như hình bên dưới:

Nguyen Manh Trong

– Bước tiếp theo chúng ta sẽ tự động tùy chỉnh các thiết lập sau khi cài xong Windows. Đầu tiên là user sẽ tự động đăng nhập. Ở khung Windows Image, bạn bung mục amd64_Microsoft-Windows-Setup_6.2.9200.0_neutral. Chuột phải vào AutoLogon, chọn Add Setting to Pass 7 oobeSystem.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung Answer File, bạn chọn Auto Logon, sau đó nhập vào các giá trị sau:

+ Domain: MCTHUB

+ Enabled: true

+ LogonCount: 5

+ Username: Administrator

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn bung mục AutoLogon, chọn Password. Bạn nhập vào mật khẩu của user mà bạn thiết lập ở trên ở mục Value.

Nguyen Manh Trong

– Bây giờ chúng ta sẽ tự động kích hoạt key bản quyền ngay khi user đăng nhập lần đầu. Bạn bung mục amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_6.2.9200.16384_neutral, bạn bung mục FirstLogonCommand. Chuột phải vào Synchronous Command, chọn Add Setting to Pass 7 oobeSystem.

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Answer File, bạn nhập vào các giá trị sau:

+ CommandLine: cscript //b C:\Windows\System32\slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX (Key bản quyền Windows 8)

+ Order: 1

+ RequiresUserInput: true

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào FirstLogonCommands, chọn Insert New SynchronousCommand.

Nguyen Manh Trong

– Bạn nhập vào các giá trị sau:

+ CommandLine: cscript //b C:\Windows\System32\slmgr.vbs /ato

+ Order: 2

+ RequiresUserInput: false

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Windows Image, chuột phải vào OOBE, chọn Add Setting to Pass 7 oobeSystem.

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Answer File, mục OOBE, bạn nhập vào các giá trị sau:

+ HideEULAPage: true

+ HideLocalAccountScreen: true

+ HideOnlineAccountScreen: true

+ HideWirelessSetupInOOBE: true

+ NetworkLocation: Work

+ ProtectYourPC: 1

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Windows Image, bạn bung mục UserAccounts. Chuột phải vào AdministratorPassword, chọn Add Setting to Pass 7 oobeSystem.

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Answer File, bạn nhập mật khẩu cho user Admin ở mục Value.

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo trong khung Windows Image, bạn bung tiếp mục LocalAccounts, chuột phải vào LocalAccount, chọn Add Setting to Pass 7 oobeSystem.

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Answer File, bạn chọn LocalAccount. Bạn khai báo các giá trị như sau

+ Description: mô tả thông tin về user này.

+ DisplayName: tên hiển thị user.

+ Groups: bạn nhập vào group cho user, trong bài này chúng ta sẽ add user vào group Administrators.

+ Name: bạn nhập vào tên đăng nhập dành cho user.

Nguyen Manh Trong

– Bạn bung tiếp mục LocalAccount, chọn Password. Ở mục Value, bạn nhập vào mật khẩu cho user này.

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Windows Image, bạn nhấn chuột phải vào mục x86_Microsoft-Windows-International-Core_6.2.9200.16384_neutral, chọn Add Setting to Pass 7 oobeSystem.

Nguyen Manh Trong

– Trong khung Answer File, bạn nhập vào các giá trị sau:

+ InputLocale: en-US

+ SystemLocale: en-US

+ UILanguage: en-US

+ UILanguageFallback: en-US

+ UserLocale: en-US

Nguyen Manh Trong

– Đến đây chúng ta đã tạo xong file Unattend dành cho hệ điều hành Windows 8. Bạn vào menu File, chọn Save Answer File As.

Nguyen Manh Trong

– Bạn trỏ đường dẫn đến thư mục E:\RemoteInstall\WdsClientUnattend và đặt tên file là AutoAttend.xml. Sau đó bạn nhấn nút Save để lưu lại.

Nguyen Manh Trong

d. Đính kèm AutoAttend.xml vào Windows 8 Image

– Trong Windows Deployment Services, bạn bung mục Install Images, chọn ImageGroup1 (đã tạo ở phần 1). Bạn xóa các Image có trong Image Group này. Chuột phải vào ImageGroup1, chọn Add Install Image.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Image File, bạn trỏ đường dẫn đến file install.wim nằm trong thư mục Windows 8 Pro. Sau đó bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Available Images, bạn đánh dấu chọn vào phiên bản Windows 8 Pro, sau đó bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Summary, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình tạo image hoàn tất, bạn nhấn nút Finish.

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào Image Windows 8 Pro, chọn Properties.

Nguyen Manh Trong

– Trong tab General, bạn đánh dấu chọn vào ô Allow Image to install in unattended mode, sau đó bạn nhấn nút Select File và nhấn nút Browse.

Nguyen Manh Trong

– Bạn trỏ đường dẫn đến file AutoAttend.xml mà chúng ta vừa tạo.

Nguyen Manh Trong

– Quan sát lúc này đã có file AutoAttend.xml. Bạn nhấn ApplyOK.

Nguyen Manh Trong

– Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo file Boot Image. Bạn mở Source cài đặt Windows 8, vào thư mục Sources, bạn quan sát sẽ thấy file boot.wim.

Nguyen Manh Trong

– Mở CMD, bạn nhập vào lệnh sau để thêm boot Image.

Wdsutil /add-image /ImageFile:”D:\Sources\Boot.wim” /ImageType:Boot

Nguyen Manh Trong

– Quay lại Windows Deployment Services, ở bên trái bạn chọn Boot Images. Quan sát thấy Boot Images đã được tạo.

Nguyen Manh Trong

3/ Kiểm tra Client

* Lưu ý: Client phải có Internet thì Windows mới tự động kích hoạt key bản quyền.

– Máy Client boot bằng card mạng PXE.

Nguyen Manh Trong

– Nhấn phím F12 khi hệ thống yêu cầu.

Nguyen Manh Trong

– Client nhận IP từ SERVER 1 và nạp Boot Image.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình cài đặt bắt đầu diễn ra hoàn toàn tự động, bạn không cần can thiệp vào quá trình cài đặt.

Nguyen Manh Trong

Nguyen Manh Trong

– Sau khi cài xong, Windows tự động khởi động lại máy.

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo Windows sẽ tự động tinh chỉnh các thiết lập cho bạn.

Nguyen Manh Trong

– Sau đó, tự đăng nhập vào Windows.

Nguyen Manh Trong

– Sau khi đăng nhập, bạn kiểm tra thấy user đã tự động join domain và kích hoạt key bản quyền.

Nguyen Manh Trong

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: