Home > MS WINDOWS SERVER > WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES 2012- PHẦN 1: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WDS

WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES 2012- PHẦN 1: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WDS

I- GIỚI THIỆU:

Windows Deployment Services (WDS) là dịch vụ tích hợp trong Windows Server 2012 cho phép cái đặt hệ điều hành từ xa cho các máy Client thông qua môi trường mạng. Trong bài lab này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Nguyen Manh Trong

Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ DC2012: Domain Controller chạy Windows Server 2012 (domain mcthub.local) và đóng vai trò DHCP Server

+ SERVER1: Máy đã join domain (mcthub.com) đóng vai trò WDS Server

+ CLIENT: chưa cài hệ điều hành nào

* Chuẩn bị:

– DC2012 cài đặt DHCP Server (Tham khảo bài viết Cấu hình DHCP Failover trên Windows Server 2012)

* Quy trình thực hiện:

1/ Tạo Image trên máy SERVER1

2/ Mount Image install.wim vào thư mục

3/ Add role Web Server (IIS) vào Image

4/ Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services

          a. Cài đặt Windows Deployment Services

          b. Cấu hình Windows Deployment Services

          c. Tạo Boot Image

          d. Tạo Image Group

          e. Tạo Install Image

5/ Kiểm tra trên máy Client

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Tạo Image trên máy SERVER1

– Bạn tạo hai thư mục E:\ImagesE:\Images\CustomImages

Nguyen Manh Trong

– Bạn copy source Windows 2012 (File install.wim nằm trong thư mục Sources) từ DVD.

Nguyen Manh Trong

– Sau đó bạn dán vào thư mục E:\Images\CustomImages.

Nguyen Manh Trong

– Như vậy lúc này bạn đã có file install.wim nằm trong đường dẫn E:\Images\CustomImages.

Nguyen Manh Trong

– Bước tiếp theo chúng ta sẽ Share thư mục Images. Chuột phải vào thư mục Images, chọn Properties.

Nguyen Manh Trong

– Trong cửa sổ Image Properties, bạn nhấn vào nút Advanced Sharing.

Nguyen Manh Trong

– Bạn đánh dấu chọn vào ô Share this folder, sau đó nhấn nút Permissions.

Nguyen Manh Trong

– Trong cửa sổ Permission for Images, bạn nhấn nút Add.

Nguyen Manh Trong

– Bạn thêm user Administrator và nhấn OK.

Nguyen Manh Trong

– Bạn gán Permission cho AdministratorFull Control để có thể toàn quyền chỉnh sửa Image.

Nguyen Manh Trong

– Bạn mở Windows Explorer, chuột phải vào Computer, chọn Map network drive.

Nguyen Manh Trong

– Ở mục Drive, bạn chọn ổ đĩa Z:, sau đó ở mục Folder, bạn nhập đường dẫn đến thư mục Images mà chúng ta vừa tạo ở trên. Cuối cùng bạn nhấn Finish.

Nguyen Manh Trong

– Ổ đĩa Z: lúc này chính là đường dẫn E:\Images.

Nguyen Manh Trong

2/ Mount Image install.wim vào thư mục

– Trên SERVER1, bạn tạo thư mục C:\Mounted.

Nguyen Manh Trong

– Đầu tiên chúng ta sẽ xem thông tin về hệ điều hành trong file install.wim bằng lệnh sau:

Dism /get-imageinfo /imagefile:”Z:\CustomImages\install.wim”

Bạn quan sát thấy Image này chứa 4 hệ điều hành. Trong bài lab này, chúng ta sẽ cài đặt Windows Server 2012 Server Data Center. Chú ý Index của hệ điều hành này là 4 để chúng ta có thể cài đúng phiên bản.

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo chúng ta sẽ mount Image vào thư mục C:\Mounted, bạn nhập vào lệnh sau:

Dism /mount-wim /wimfile:”Z:\CustomImages\install.wim” /index:4 /mountdir:C:\Mounted

Nguyen Manh Trong

– Khi bạn nhận được thông báo The operation completed successfully nghĩa là quá trình Mount thành công.

Nguyen Manh Trong

– Bạn kiểm tra thư mục C:\Mounted sau khi Mount Image xong.

Nguyen Manh Trong

3/ Add role Web Server (IIS) vào Image

– Để xem thông tin về Roles và Features có trong Image đã mount, bạn gõ lệnh sau:

Dism /image:C:\Mounted /get-features

Nguyen Manh Trong

– Chương trình sẽ liệt kê các Roles Features cho bạn, kèm theo trạng thái là đã cài đặt (Enabled) hoặc chưa cài đặt (Disabled).

Nguyen Manh Trong

– Nếu bạn muốn xem chi tiết một Role hoặc một Feature cụ thể. Ví dụ: bạn muốn xem Role Web Server (IIS) đã được cài hay chưa, bạn nhập vào lệnh sau:

Dism /image:C:\Mounted /get-featureinfo /featurename:IIS-WebServerRole

Bạn sẽ thấy trong image này, Role Web Server (IIS) chưa được cài đặt.

Nguyen Manh Trong

– Bạn cài đặt Role Web Server IIS vào image bằng lệnh sau:

Dism /image:C:\Mounted /enable-feature /featurename:IIS-WebServerRole

Nguyen Manh Trong

– Kiểm tra lại: Role Web Server (IIS) đã được cài đặt

Nguyen Manh Trong

– Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lưu lại những gì đã cấu hình vào file install.wim bằng cách unmount và save image. Trong cmd, bạn gõ lệnh sau:

Dism /unmount-wim /mountdir:C:\Mounted /commit

(Nếu bạn không muốn lưu lại những thiết lập, bạn có thể thay đổi thông số /commit thành /discard)

Nguyen Manh Trong

– Sau khi unmount xong, bạn kiểm tra thư mục C:\Mounted.

Nguyen Manh Trong

4/ Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services

a. Cài đặt Windows Deployment Services

– Trên máy SERVER 1, bạn mở Server Manager. Sau đó bạn vào menu Manage, chọn Add Roles and Features.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Before you Begin, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Installation Type, bạn chọn Role-based or feature-based installation.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Select Server Destination, bạn chọn Server1.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Select Server Roles, bạn đánh dấu chọn vào ô Windows Deployment Services.

Nguyen Manh Trong

– Chương trình yêu cầu bạn cài thêm các Features để hỗ trợ, bạn nhấn nút Add Features.

Nguyen Manh Trong

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Features, bạn giữ nguyên như mặc định, sau đó nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình WDS, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Role Services, bạn đánh dấu vào 2 ô Deployment ServerTransport Server.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Confirm installation selections, bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically, sau đó nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Installation progress, bạn nhấn vào nút Close.

Nguyen Manh Trong

– Khi bạn nhận được thông báo Installation succeed nghĩa là quá trình cài đặt thành công.

Nguyen Manh Trong

b. Cấu hình Windows Deployment Services

– Bạn vào menu Tool, chọn Windows Deployment Services.

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào SERVER1, chọn Configure Server.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Before You Begin, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Install Options, bạn chọn ô Integrated with Active Directory.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Remote Installation Folder Location, bạn chọn ổ đĩa chứa các file Boot Image, Install images. Ổ đĩa này phải có định dạng NTFS . Trong bài lab này sẽ sử dụng ổ E:. Sau khi chọn xong, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình PXE Server Initial Settings, bạn chọn ô Respond to all client computers (know or unknown)

Nguyen Manh Trong

– Quá trình cấu hình Windows Deployment Services diễn ra.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Operation Complete, bạn bỏ dấu chọn ở ô Add images to the server now, chúng ta sẽ tạo sau. Cuối cùng bạn nhấn Finish để kết thúc.

Nguyen Manh Trong

c. Tạo Boot Image

– Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo file Boot Image. Bạn mở Source cài đặt Windows 2012, vào thư mục Sources, bạn quan sát sẽ thấy file boot.wim.

Nguyen Manh Trong

– Trên CMD, bạn nhập vào lệnh sau để thêm boot Image.

Wdsutil /add-image /ImageFile:”D:\Sources\Boot.wim” /ImageType:Boot

Nguyen Manh Trong

– Quay lại Windows Deployment Services, ở bên trái bạn chọn Boot Images. Quan sát thấy Boot Images đã được tạo.

Nguyen Manh Trong

d. Tạo Image Group

– Chuột phải vào Install Images, chọn Add Image Group.

Nguyen Manh Trong.

– Trong cửa sổ Add Image Group, bạn đặt tên là ImageGroup1.

Nguyen Manh Trong

e. Tạo Install Image

– Chuột phải vào ImageGroup1, chọn Add Install Image.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Image File, bạn nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn tới file install.wim từ Z:\CustomImages.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Available Image, bạn đánh dấu chọn vào phiên bản Windows Server 2012 SERVERDATACENTER.

Nguyen Manh Trong

– Màn hình Summary, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình tạo Install Image bắt đầu. Khi hoàn tất, bạn nhấn vào nút Finish.

Nguyen Manh Trong

– Bạn kiểm tra Install Image được tạo.

Nguyen Manh Trong

– Chuột phải vào Server, chọn Properties.

Nguyen Manh Trong

-  Qua tab PXE Response, bảo đảm dấu chọn ở ô Respond to all client computers (know or unknown).

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn qua tab AD DS, ở mục Naming Client Policy, bạn qui định tên máy Client sau khi deploy bằng WDS.

%0#: tên máy sẽ tự động nhảy số từ 1 đến 999

Nguyen Manh Trong

5/ Kiểm tra trên máy Client

– Máy Client boot bằng card mạng PXE.

Nguyen Manh Trong

– Nhấn phím F12 khi hệ thống yêu cầu.

Nguyen Manh Trong

– Client nhận IP từ SERVER 1 và nạp Boot Image.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình cài đặt bắt đầu. Bạn lựa chọn ngôn ngữ cài đặt

Nguyen Manh Trong

– Hộp thoại Connect to user, bạn khai báo Domain Admin và mật khẩu.

Nguyen Manh Trong

– Tiếp theo bạn lựa chọn hệ điều hành.

Nguyen Manh Trong

– Cấu hình đĩa cứng.

Nguyen Manh Trong

– Quá trình cài đặt diễn ra.

Nguyen Manh Trong

– Khai báo các thông số cần thiết cho Client mới.

Nguyen Manh Trong

Nguyen Manh Trong

– Thiết lập mật khẩu cho User.

Nguyen Manh Trong

Nguyen Manh Trong

– Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, trên SERVER1 bạn kiểm tra Client mới cài đặt.

Nguyen Manh Trong

– Quay lại máy Client vừa cài đặt, bạn log on MCTHUB\Administrator. Sau đó bạn vào Server Manager, chọn Local Server. Bạn kiểm tra thông tin về tên máy và domain.

Nguyen Manh Trong

– Kiểm tra Role Web Server (IIS) được cài đặt.

Nguyen Manh Trong

– Trên DC2012, bạn vào Run, gõ dsa.msc.

Nguyen Manh Trong

– Ở khung bên trái, bạn chọn Computers. Kiểm tra có Client mới tên là MCTCLIENT01 đã join domain.

Nguyen Manh Trong

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: