Home > MS WINDOWS SERVER > CẤU HÌNH DYNAMIC ACCESS CONTROL (DAC) TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 1: PHÂN QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU

CẤU HÌNH DYNAMIC ACCESS CONTROL (DAC) TRÊN WINDOWS SERVER 2012 – PHẦN 1: PHÂN QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU

I- GIỚI THIỆU:

Dynamic Access Control được giới thiệu từ Windows Server 2012 với những tính năng ưu việt cho phép hỗ trợ hoạt động của hệ thống File Server. Với Dynamic Access Control bạn có thể:

– Phân quyền truy cập trên các Folder/File với những điều kiện dựa vào User Claim, Device Claim hay Resoure Claim cho phép điều khiển quyền hạn truy cập chi tiết hơn nhiều so với cách phân quyền NTFS truyền thống.

– Giám sát, theo dõi việc truy cập dữ liệu một cách tập trung.

– Hỗ trợ File Server Resource Manager phân loại dữ liệu và điều khiển việc truy cập dựa vào dữ liệu đã phân loại một cách hiệu quả.

– Tích hợp Rights Management Service để tự động hóa việc bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm trong doanh nghiệp.

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu chi tiết cách cấu hình Dynamic Access Control để điều khiển việc phân quyền cho dữ liệu trên hệ thống File Server

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Dong Phuong Nam

Mô hình bài lab bao gồm 3 máy

DC2012: Domain Controller chạy Windows Server 2012 (domain mcthub.local)

SERVER1: File Server chạy Windows Server 2012

CLIENT1: Client chạy Windows 8

SERVER1CLIENT1 là 2 máy đã join domain mcthub.local

* Chuẩn bị:

– Trên máy DC2012, bạn vào Active Directory Users and Computers, tạo OU DAC, move các máy SERVER1CLIENT1 vào OU này. Tiếp theo bạn tạo 2 groupMCTHUBITAHUB, tạo thêm 4 user: hien, nam, trong, duy.

Dong Phuong Nam

– Add 2 user namtrong vào thành viên group MCTHUB.

Dong Phuong Nam

– Add 2 user duyhien vào thành viên group ITAHUB.
Dong Phuong Nam

– Điều chỉnh thuộc tính Department là "Ketoan" cho 2 User namhien. Bạn chọn đồng thời 2 user namhien, sau đó nhấn chuột phải chọn Properties.

Dong Phuong Nam
– Qua tab Organization, bạn đánh dấu chọn vào ô Department, sau đó nhập vào Ketoan.

Dong Phuong Nam

– Điều chỉnh thuộc tính Department là "Nhansu" cho 2 User duy trong.

Dong Phuong Nam

– Qua tab Organization, bạn đánh dấu chọn vào ô Department, sau đó nhập vào Nhansu.

Dong Phuong Nam

– Trên tất cả các máy, nhập lệnh GpUpdate /Force để cập nhật Policy

Dong Phuong Nam
Chuẩn bị dữ liệu cho File Server: Trên máy SERVER1, tạo Folder tên là Baocao, sau đó Share folder này và cấp quyền Read/Write cho Everyone.

Chuột phải vào folder BaoCao, chọn Share withSpecific people

Dong Phuong Nam

– Bạn cấp quyền Read/Write cho Everyone.

Dong Phuong Nam

-Tạo vài File tùy ý trong Folder BaoCao.

Dong Phuong Nam

* Quy trình thực hiện:
1/ Cấu hình policy cho phép chứng thực Kerberos trên tất cả các thành viên của domain để hỗ trợ Dynamic Access Control

2/ Cấu hình Dynamic Access Control

          a. Tạo Claim Types

          b. Tạo Central Access Rule

          c. Tạo Central Access Policy

          d. Link Central Access Policy vào Group Policy

3/ Áp Central Access Policy vào Folder muốn phân quyền

4/ Kiểm tra

III. TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

Trong bài LAB này, tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình DAC nhằm mục đích phân quyền chỉ cho phép truy cập vào thư mục BaoCao khi người dùng thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

          – Là thành viên group MCTHUB

          – Có thuộc tính Department là Ketoan

          – Phải Logon trên các máy Client chỉ định

1/ Cấu hình policy cho phép chứng thực Kerberos trên tất cả các thành viên của domain để hỗ trợ Dynamic Access Control

– Trên máy DC2012, mở Server Manager, sau đó bạn vào menu Tools, chọn Group Policy Management.

Dong Phuong Nam

– Bạn lần lượt bung Domains, sau đó bung MCTHUB.LOCAL. Chuột phải vào Default Domain Policy, chọn Edit.

Dong Phuong Nam

– Trong cửa sổ Group Policy Management Editor, bạn mở theo đường dẫn sau: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\KDC. Sau đó ở khung bên phải, bạn nhấn chuột phải vào KDC support for claims, compound authentication and Kerberos armoring, chọn Edit.

Dong Phuong Nam

– Ở bên trái, bạn chọn Enable để kích hoạt policy này, sau đó bạn nhấn Apply và OK.

Dong Phuong Nam

– Trên tất cả các máy, nhập lệnh GpUpdate /Force để cập nhật Policy.

Dong Phuong Nam

2/ Cấu hình Dynamic Access Control

– Trên máy DC2012, mở Server Manager để chạy công cụ Active Directory Administrative Center. Hầu hết các thao tác cấu hình DAC đều dùng công cụ này.

Dong Phuong Nam

a. Tạo Claim Types

– Đầu tiên bạn cần tạo một Claim Type. Claim Type qui định một đòi hỏi (ràng buộc hay yêu cầu) về một đối tượng như User hay Computer dựa vào các thuộc tính trong Active Directory của đối tượng đó.

Ở đây do bạn cần phân quyền cho User dựa vào thuộc tính Department nên bạn sẽ tạo một Claim Type dựa vào thuộc tính này.

– Ở khung Claim Types nằm ở góc bên phải, bạn chọn New, sau đó chọn Claim Type.

picture002

– Trong khung thuộc tính bạn tìm và chọn thuộc tính department, sau đó đặt tên tùy ý, tôi đặt tên là DOI HOI VE department. Nhấn OK.

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra Claim Type đã được tạo.

Dong Phuong Nam

b. Tạo Central Access Rule

– Bước tiếp theo bạn cần tạo một Central Access Rule.

Central Access Rule là thành phần quan trọng nhất của DAC nhằm qui định các điều kiện để truy cập vào dữ liệu.

– Ở khung Central Access Rules nằm ở góc bên phải, bạn chọn New, sau đó chọn Central Access Rule.

picture005

– Ở khung Name, bạn đặt tên cho Central Access Rule là: Rule-Dieu kien truy cap BAOCAO. Ở khung Permission, bạn chọn ô Use following permission as current user để qui định các điều điện và phân quyền truy cập. Sau đó bạn nhấn nút Edit.

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút Add để thêm đối tượng cần phân quyền

Dong Phuong Nam

– Chọn Select a principal.

Dong Phuong Nam

– Chọn Group MCTHUB.

Dong Phuong Nam

– Bạn phân quyền Modify cho group MCTHUB, sau đó chọn Add a condition để qui định thêm các điều kiện truy cập.

Dong Phuong Nam

– Bạn chọn dòng điều kiện theo thứ tự như hình dưới. Điều kiện bên dưới qui định User phải có thuộc tính Department (đã định nghĩa Claim Type ở bước trước là Ketoan). Nhấn OK.

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra lại điều kiện của đối tượng được phân quyền là group MCTHUB, sau đó OK tất cả các hộp thoại đang mở.

Dong Phuong Nam

– Quay lại màn hình Create Central Access Rule, bạn kiểm tra lại điều kiện và nhấn OK.

Dong Phuong Nam

c. Tạo Central Access Policy

– Tiếp theo bạn cần tạo một Central Access Policy.

Central Access Policy là một tập hợp gồm một hay nhiều Central Access Rule dùng để áp đặt policy cho hệ thống.

Chúng ta sẽ tạo một Central Access Policy chứa Central Access Rule vừa tạo

– Ở khung Central Access Policies nằm ở góc bên phải, bạn chọn New, sau đó chọn Central Access Policy.

Dong Phuong Nam

– Màn hình Create Central Access Policy, ở mục Name, bạn đặt tên. Nhấn nút Add để thêm Central Access Rule vào Central Access Policy.

Dong Phuong Nam

– Ở khung bên trái bạn chọn Rule, sau đó nhấn vào biểu tượng Add Rule. Sau đó nhấn OK.

Dong Phuong Nam

– Quay lại màn hình Create Central Access Policy, bạn kiểm tra lại Member Central Access Rules, sau đó nhấn OK.

Dong Phuong Nam

d. Link Central Access Policy vào Group Policy

Tiếp theo bạn cần đưa Central Access Policy vào Group Policy để áp đặt lên OU chứa File Server (OU DAC theo ví dụ của bài LAB này)

– Bạn sẽ tạo một Group Policy Object tên là DAC Policy và link nó vào OU DAC. Mở Group Policy Management, Bạn lần lượt bung Domains, sau đó bungMCTHUB.LOCAL. Chuột phải vào OU DAC, chọn Create a GPO in this domain, and Link it here…

Dong Phuong Nam

– Cửa sổ New GPO, ở mục Name, bạn đặt tên là DAC Policy.

Dong Phuong Nam

– Chuột phải vào DAC Policy vừa tạo, chọn Edit.

Dong Phuong Nam

– Bạn tìm Policy theo đường dẫn sau: Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\File System, chuột phải vào Central Access Policy, chọn Manage Central Access Policies.

Dong Phuong Nam

– Bạn chọn Policy vừa tạo và nhấn nút Add. Sau đó nhấn OK.

Dong Phuong Nam

– Trên máy DC2012 và SERVER1 bạn nhập lệnh GpUpdate /Force để cập nhật Policy.

Dong Phuong Nam

3/ Áp Central Access Policy vào Folder muốn phân quyền

– Trên máy SERVER1, chuột phải vào Folder BAOCAO, chọn Properties.

Dong Phuong Nam

– Bạn nhấn vào nút Advanced.

Dong Phuong Nam

– Qua tab Central Policy, bạn nhấn vào mục Change để chọn Central Access Policy đã tạo trước đó là Policy BAOCAO.

Dong Phuong Nam

– Nhấn OK mọi hộp thoại xuất hiện.

Dong Phuong Nam

4/ Kiểm tra

– Kiểm tra kết quả truy cập của từng User bằng chưc năng Effective Access. Trên máy SERVER1, chuột phải vào thư mục BAOCAO, chọn Propreties. Qua tabSecurity, nhấn nút Advanced rồi sang tab Effective Access. Nhấn Select a user để chọn user cần kiểm tra.

Dong Phuong Nam

– Chọn User nam để kiểm tra quyền truy cập của user này trên Folder BaoCao.

Dong Phuong Nam

– Nhấn nút View effective access.

Dong Phuong Nam

– Quan sát thấy User này có quyền truy cập vì thỏa mãn các điều kiện đã đưa ra trước đó (là thành viên của group MCTHUB và có thuộc tính DepartmentKetoan)

Dong Phuong Nam

– Tương tự bạn kiểm tra quyền của User khác, ví dụ user duy.

Dong Phuong Nam

– Bạn sẽ thấy user này không có quyền truy cập vì không thỏa mãn điều kiện.

Dong Phuong Nam

– Bây giờ bạn có thể kiểm tra kết quả ban đầu trên máy client. Bật máy CLIENT1 (nếu máy này đang bật sẵn thì bạn nên restart để bảo đảm máy này đã được áp đặt Policy. Logon vào một trong các user trong, duy , hien truy cập vào folder BaoCao trên SERVER1.

Dong Phuong Nam

– Việc truy cập sẽ thất bại.

Dong Phuong Nam

– Trên máy CLIENT1, Logon user nam.

Dong Phuong Nam

– Kiểm tra truy cập sẽ thành công.

Dong Phuong Nam

– Tiếp theo, tôi sẽ bổ sung điều kiện cuối cùng là bắt buộc các User thoả mãn điều kiện phải Logon trên các Client chỉ định (ví dụ CLIENT1) mới được phép truy cập.

– Trên máy DC2012, bạn tạo một group mới tên là PCsBaoMat, sau đó đưa máy CLIENT1 vào danh sách thành viên group này.

Dong Phuong Nam

– Chỉnh sửa Central Access Rule để bổ sung điều kiện mới. Chuột phải vào Acces Rules, chọn Properties.

Dong Phuong Nam

– Bạn nhấn vào nút Edit.

Dong Phuong Nam

– Trong cửa sổ Advanced Security Settings for Current Permissions, bạn nhấn vào nút Edit.

Dong Phuong Nam

– Chọn Add a condition để thêm điều kiện mới

Dong Phuong Nam

– Qui định điều kiện mới như hình dưới. Điều kiện mới bổ sung yêu cầu về Device (máy tính) phải thuộc group PcsBaoMat. Bạn nhấn vào nút Add Items.

Dong Phuong Nam

– Ở mục Select this object type, chọn Computer or Group. Sau đó bạn thêm PcsBaoMat vào.

Dong Phuong Nam

– Nhấn OK tại tất cả các hộp thoại để xác nhận thay đổi.

Dong Phuong Nam

– Trên máy DC2012SERVER1 cập nhật Policy.

Dong Phuong Nam

– Bây giờ bạn restart máy SERVER1CLIENT1 để kiểm tra kết quả rằng user nam chỉ có thể truy cập folder BaoCao nếu Logon trên máy CLIENT1.
Trong các bài viết tới, tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình DAC để phân loại dữ liệu và phân quyền trên các dữ liệu đã phân loại, tích hợp DAC với AD RMS để bảo vệ các tài liệu nhạy cảm trong doanh nghiệp

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: