Home > MS EXCHANGE SERVER > UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 TO EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 2 – MIGRATE MAILBOX TỪ EXCHANGE SERVER 2007/2010 SANG EXCHANGE SERVER 2013

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 TO EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 2 – MIGRATE MAILBOX TỪ EXCHANGE SERVER 2007/2010 SANG EXCHANGE SERVER 2013

I- GIỚI THIỆU:

Trong phần trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt hệ thống Exchange Server 2013 chung domain với Exchange Server 2007/2010. Tuy nhiên do trên Exchange Server 2013 chưa có Mailbox nào nên chưa thể thực hiện bất kỳ thao tác quản trị nào và các Mailbox hiện đều nằm trên Exchange Server 2007/2010. Trong phần này tôi sẽ trình bày các thao tác để có thể quản trị Exchange Server 2013 và di dời (migrate) các Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

Để thực hiện bài LAB này, bạn cần thực hiện xong bài LAB ở Phần 1

 

BÀI LAB

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: