Home > MS EXCHANGE SERVER > UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 TO EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 1 – CÀI ĐẶT EXCHANGE SERVER 2013 CÙNG DOMAIN VỚI EXCHANGE SERVER 2007/2010

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 TO EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 1 – CÀI ĐẶT EXCHANGE SERVER 2013 CÙNG DOMAIN VỚI EXCHANGE SERVER 2007/2010

I- GIỚI THIỆU:

Ở loạt bài trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt mới hệ thống Exchange Server 2013. Tuy nhiên ở các doanh nghiệp đang sử dụng Exchange Server 2007/2010 có nhu cầu nâng cấp lên hệ thống Exchange Server 2013 mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu của hệ thống cũ. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày các thao tác cần thiết để nâng cấp hệ thống Exchange Server 2007/2010 lên Exchange Server 2013.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài LAB bao gồm 2 máy:

EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

* Quy trình thực hiện:

1/ Nâng cấp Exchange Server 2007/2010 lên Service Pack 3

2/ Cài đặt Exchange Server 2013

3/ Cài đặt Cumulative Updates for Exchange 2013 (CU2)

 

BÀI LAB

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: