Home > MS EXCHANGE SERVER > UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 LÊN EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 3 – CẤU HÌNH SEND CONNECTOR VÀ RECEIVE CONNECTOR

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 LÊN EXCHANGE SERVER 2013 – PHẦN 3 – CẤU HÌNH SEND CONNECTOR VÀ RECEIVE CONNECTOR

I- GIỚI THIỆU:

Trong phần trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt hệ thống Exchange Server 2013 chung domain với Exchange Server 2007/2010 và Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013. Tuy nhiên do trên Exchange Server 2013 chưa có Send Connector và chưa được cấu hình Receive Connector nên chưa thể gửi và nhận Mail với bên ngoài. Trong phần này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình Send Connector và Receive Connector để Exchange Server 2013 có thể gửi và nhận mail với bên ngoài.

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

– EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

– EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

Để thực hiện bài LAB này, bạn cần thực hiện xong bài LAB sau đây:

a. Phần 1: Cài đặt Exchange Server 2013 cùng Domain với Exchange Server 2007/2010

b. Phần 2: Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013

* Quy trình thực hiện:

1/ Cấu hình Send Connector

2/ Cấu hình Receive Connector

 

III- TRIỂN  KHAI CHI TIẾT

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: