Home > MS FOREFRONT TMG > Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – Phần II: Cài đặt Forefront TMG Server

Cài đặt Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 – Phần II: Cài đặt Forefront TMG Server

Nội dung trong phần II này là hướng dẫn các bước cài đặt Forefront TMG Server

I. Mô hình:

II. Chuẩn bị:

Trong mô hình lab sử dụng 2 máy Windows Server 2008 R2

– Server01 làm chức năng TMG Server (PC21.msopenlab.com)

– Server02 làm chức năng DC, DNS Server & Client (PC22.msopenlab.com)

Thiết lập TCP/IP cho 2 máy như trong bảng sau:

Interface\Server

Server01 (TMG Server)

Server02 (DC/DNS)

INT

IP: 172.16.21.1

GW:

DNS: 172.16.21.2

IP: 172.16.21.2

GW: 172.16.21.1

DNS: 172.16.21.2

EXT

IP: 192.168.1.21

GW: 192.168.1.1 (DSL Router)

DNS: 203.162.4.191

– Cấu hình Server02 làm Domain Controller & DNS Server của domain MSOPENLAB.COM

– Join Server01 vào domain MSOPENLAB.COM

III. Thực hiện:

1. Thực hiện Windows Update

Chạy Windows Update để cài đặt các bản cập nhật & bản vá lỗi cần thiết trước khi cài đặt Forefront TMG Server

– Trên TMG Server, logon MSOPENLAB\Administrator, chay file autorun.hta trong source cài đặt Forefront TMG 2010

– Trong  cửa sổ cài đặt Forefront TMG 2010, chọn Run Windows Update

– Sau khi update thành công, chọn Install updates

– Trong hộp thoại Windows Update, chọn I accept the license terms, chọn Finish

–  Sau khi cài đặt Windows Update thành công, chọn Restart now

2. Chạy Preparation Tool

Chạy Preparation Tool để cài đặt các Roles & Features cần thiết cho Forefront TMG Server

-Trong cửa sổ cài đặt Forefront TMG 2010, chọn Run Preparation Tool

-Trong hộp thoại Welcome, chọn Next

– Trong hộp thoại License Agreement, đánh dấu chọn I accept the terms of the License Agreements, chọn Next

– Trong hộp thoại Installation Type, chọn Forefront TMG services and Management, chọn Next

–  Sau khi cài đặt thành công, chọn Finish

3.Cài đặt Forefront TMG Server

– Trong cửa sổ cài đặt Forefront TMG 2010, chọn Run Installation Wizard

– Trong hộp thoại Welcome, chọn Next

– Trong hộp thoại License Agreement, chọn I accept the terms in the license agreement, chọn Next

– Trong hộp thoại Customer Information, khai báo Product Serial Number, chọn Next

– Trong hộp thoại Setup Scenarios, chọn Forefront TMG services and Management

– Trong hộp thoại Installation Path, khai báo đường dẫn cài đặt, chọn Next

– Trong hộp thoại Define Internal Network, chọn Add để khai báo subnet sử dụng trong hệ thống nội bộ


Trong hộp thoại Address, chọn Add Adapter…

– Trong hộp thoại Select Network Adapters, đánh dấu chọn card INT (Card INT là card mạng kết nối và nội bộ), chọn OK

–  Trong hộp thoại Define Internal Network, kiểm tra subnet nội bộ là 172.16.21.0-172.16.21.255, chọn Next

– Trong hộp thoại Services Warning, chọn Next

– Trong hộp thoại Ready to Install the Program, chọn Install

–  Sau khi cài đặt thành công,chọn Finish

– Vào Start\All Programs\Microsoft Forefront TMG Management, mở Forefront TMG Management

– Trong hộp thoại Getting Started Wizard, chọn Configure network settings

-Trong hộp thoại Welcome, chọn Next

– Trong hộp thoại Network Template Selection, chọn Edge firewall, chọn Next

– Để chỉ định card mạng kết nối vào nội bộ, trong hộp thoại Local Area Network (LAN) Setting, chọn card INT, chọn Next

– Để chỉ định card mạng kết nối ra Internet,trong hộp thoại Internet Settings, chọn card EXT, chọn Next, chọn Finish

– Trong hộp thoại Getting Started Wizard, chọn Configure system settings

– Trong hộp thoại Welcome, chọn Next

–  Trong hộp thoại Host Identification, bảo đảm khai báo đúng thông tin của máy TMG Server như trong hình bên dưới, chọn Nex, chọn Finish

– Trong hộp thoại Getting Started Wizard, chọn Define deployment options

– Hộp thoại Welcome, chọn Next

-Trong hộp thoại Microsoft Update Setting, chọn use the Microsoft Update service to check for updates, chọn Next

-Trong hộp thoại Forefront TMG Protection Features Setting, khai báo License cho NIS & Web Protection như hình bên dưới, đánh dấu chọn Enable Mailware Inspection & Enable URL Filtering, chọn Next

– Hộp thoại NIS Sgnature Update Settings, giữ nguyên cấu hình mặc định, chọn Next

– Hộp thoại Customer Feedback, chọn No, I don’t want to participate, chọn Next

– Hộp thoại Microsoft Telemetry Reporting Service, chọn chế độ Basic, chọn Next & Finish

– Trong hộp thoại Getting Started Wizard, bỏ dấu chọn Run the Web Access wizard, chọn Close

– Kiểm tra cài đặt Forefront TMG Server thành công

Categories: MS FOREFRONT TMG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: