Home > MICROSOFT > Sinh Hoạt Chuyên Đề SilverLight

Sinh Hoạt Chuyên Đề SilverLight

Nhằm hỗ trợ cộng đồng những người yêu thích công nghệ Microsoft, Trung tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ phối hợp với các chuyên gia công nghệ của Microsoft tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Silver Light 2.3 và 3.0 Beta"

SilverLight

Báo cáo Viên: Trịnh Minh Cường – Phụ trách ISV DPE Microsoft Việt Nam

+ Thời gian: 9h, ngày 27/03/2009

+ Địa điểm: Hội trường A, 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3

+ Đối tượng:
– Lập trình viên .NET
– Web Designer
– Graphics Designer có kiến thức lập trình.
– Flash developer
– Quản trị web

+ Nội Dung: (chủ yếu là Demo)
– Tổng quan, kiến trúc SilverLight 2.0
– So sánh SilverLight 2.0 với những công nghệ hiện có WPF, Flash, Flex, JavaFX, JavaScript…
– Các hãng thứ 3 đang hỗ trợ và phát triển SilverLight như thế nào?
– XAML, Layout trong SilverLight
– Style, Template, Custom Control
– Các phương pháp lập trình Animation
– Tương tác với JavaScript, web browser
– Video, Deep Zoom
– Các vấn đề security phía client của SilverLight
– Kết nối dịch vụ các loại web service, WCF service, gọi AJAX, web client..
– Tương lai của SilverLight 3.0 , Expression Blend 3 (3D Support, curve path animation, business application,….)

+ Đăng ký tham dự: Gửi mail đến địa chỉ : ontap@nhatnghe.vn để đăng ký tham dự với nội dung như sau:
* Họ tên:
* Tham dự chuyên đề "Silver Light"
* Email:
* Điện thoại liên lạc:
* Đang học môn (nếu có):
* Hoặc đã hoàn tất chương trình (nếu có):
* Đơn vị công tác:

Vì số chỗ có hạn, các bạn cần đăng ký trước khi tham dự. Danh sách tham dự chuyên đề sẽ được xác nhận trên forum vào ngày thứ 5 26/03/2009

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: