Home > MINI TUTORIALS > Admin không bị ảnh hưởng Policy trên Workgroup

Admin không bị ảnh hưởng Policy trên Workgroup

Từ trước đến nay chúng ta chỉnh policy trên workgroup thì đều ảnh hưởng đến tất cả user, làm sao để không ảnh hưởng lên Administrator ?

Chuẩn Bị: tạo user u1 để kiểm tra

Thực Hiện "cấm truy cập Control Panel":

1. Enable "Prohibit access to the Control Panel" trong User Configuration/Administrative Templates/ Control Panel
==> kiểm tra tất cả các user đều bị cấm truy cập Control Panel
2. Vào %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User, sau đó copy file Registry.pol sang chổ khác(thí dụ ổ D)
3. Vào Group Policy chỉnh lại cho tất cả có quyền truy cập Control Panel
4. Copy file Registry.pol từ ổ D về %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User.
==> Logon user để kiểm tra bị cấm truy cập Control Panel
==> Logon administrator kiểm tra được phép truy cập Control Panel

Categories: MINI TUTORIALS
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: