Home > MINI TUTORIALS > Add thêm lựa chọn Copy To khi click chuột phải

Add thêm lựa chọn Copy To khi click chuột phải

– Click Start –> Run –> Regedit –> Enter

– Tìm đến key sau: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\Shellex\ContextMenuHandlers

– Click phải ContextMenuHandlers –> tạo New Key và đặt tên là Copy to

– Click chọn Copy To –> nhìn qua bảng bên trái –> Click phải trên key default –> chọn modify.

– Copy code bên dưới vào ô Value data:

{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

– Click OK, restart lại máy

Categories: MINI TUTORIALS
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: