Home > HACKING - SECURITY > Một số công cụ xem Password

Một số công cụ xem Password

Vận dụng tính năng lưu lại các password của các phần mềm, các công cụ sau sẽ giúp ta lấy lại các mật khẩu này:

password_star

IE Passview
– Hỗ trợ IE7
– Recovery password lưu trữ trên IE gồm: AutoComplete, HTTP Authentication, FTP
Download

Mail PassView
Xem và Export Password account Outlook Express, MS Outlook, Windows Mail,…
Download

PstPassword
Password Outlook .PST file
Download

WirelessKeyView
Download

Dialupass
Xem password Dialup/RAS/VPN
Download

Revelation
Công cụ hiển thị các password trực tiếp trên các textbox (dấu *)
Download

Categories: HACKING - SECURITY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: