Home > NETWORK - SECURITY > WEB SERVER SECURITY

WEB SERVER SECURITY

del.icio.us Tags:

Để một WebServer an toàn trước những tấn công từ bên ngoài thì ta cần có một tường lửa (ISA Server). Theo những gì ta đã biết thì ta cần phải có 2 máy (1 máy làm WebServer, 1 máy làm Firewall), tuy nhiên với mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ta chỉ có được một Server đặt trên các ISP (FPT, VDC …). Vì vậy trong bài lab này sẽ trình bày cách cài đặt dịch vụ Web Services và ISA trên cùng một Server vật lý.

Bài lab bao gồm các bước:
Phần 1 : Cài đặt và cấu hình ISA Server

1. Cài đặt card loopback, cấu hình WebServer lắng nghe trên card loopback
2. Cài đặt ISA Server
3. Tạo Rules và Public các dịch vụ

Phần 2 : Bảo mật WebServer

1. Bảo mật AdminCP với tools IIS Password
2. Bảo mật Webserver với tools ServerMask
3. Hiệu chỉnh Local Security Policy

Nội dung bài lab

Categories: NETWORK - SECURITY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: