Home > MS FOREFRONT TMG > Lỗi không chứng thực AD Users của ISA Server 2006

Lỗi không chứng thực AD Users của ISA Server 2006

del.icio.us Tags:

Hi bà con, do một thời gian qua làm lab với ISA Server 2006 Std thì Hiếu có gặp 1 số lỗi ở ISA Firewall Client 2006, các “triệu chứng” thường gặp sau đây :

– User loggon domains không được hoặc chậm, kể cả user thuộc nhóm Administrator.

– Không lấy được AD Users khi tạo các Access Rules …

Các bạn có thể khắc phục bằng cách sau đây :

B1. UnJoin máy ISA Server ra khỏi Domain.

B2. Remove ISA Firewall Client ra khỏi các máy client. Restart lại.

B3. Cho máy ISA Server join lại Domain.

B4. Download ISA Firewall Client và cài lại trên các máy client. (Không dùng ISA Client đi theo ISA)

http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?FamilyID=05c2c932-b15a-4990-b525-66380743da89&displaylang=en

Categories: MS FOREFRONT TMG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: