Home > NETWORK - SECURITY > BẢO MẬT WEBSITE VỚI SSL CERTIFICATE CỦA VERISIGN.COM

BẢO MẬT WEBSITE VỚI SSL CERTIFICATE CỦA VERISIGN.COM

Giao thức Secure Socket Layer (SSL) được phát triển bởi Netscape, ngày nay giao thức Secure Socket Layer (SSL) đã được sử dụng rộng rãi trên hệ thống mạng nhằm mục đích xác thực và mã hoá thông tin giữa client và server. Cụ thể SSL được sử dụng để mã hóa cho tất cà các protocol hoạt động tại lớp Application như: HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP…

ssl_increasetrust_570x200

Bài lab bao gồm các bước:

1. Tạo file Request Certificate

2. Xin SSL Certificate từ VeriSign.com

3. Cấu hình Trusted Root Certification Authority

4. Import SSL Certificate cho Web Server

5. Kiểm tra kết quả

Nội dung bài lab

Categories: NETWORK - SECURITY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: