Home > MICROSOFT > Khởi động chương trình Second Shot lần 2

Khởi động chương trình Second Shot lần 2

Từ ngày 05/08/2008 đến ngày 30/06/2009, Microsoft chính thức khởi động chương trình Second Shot lần 2. Các bạn sẽ có cơ hội thi lại miễn phí (nếu thi hỏng). Chương trình này không áp dụng cho thí sinh thi 15 USD và 30 USD

Vui lòng đăng ký tại đây :

secondshot

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: