Home > MS WINDOWS SERVER > WINDOWS SERVER 2008 SERVER CORE TOÀN TẬP

WINDOWS SERVER 2008 SERVER CORE TOÀN TẬP

Server Core là một chức năng mới trên Microsoft Windows Server 2008. Server Core cho phép cài đặt một số server role cần thiết cho hệ thống, bạn có thể quản lý các dịch vụ trên Server Core bằng giao diện command line, hoặc quản lý Server Core từ xa bằng công cụ MMC và công cụ Remote Server Administration Tools được tích hợp trong Windows Vista và Windows Server 2008

Bài lab bao gồm các bước:

    1. Cài đặt Windows Server 2008 Server Core

    2. Đặt tên máy, cấu hình TCP/IP và bật tắt Windows Firewall

    3. Nâng cấp Domain Controller

    4. Máy Client join domain

    5. Máy Client cài Remote Server Administration Tools

    6. Cấu hình DNS Server core

    7. Cài đặt DHCP Server core

    8. Cấu hình DHCP Server core

    9. Cấu hình máy client nhận IP từ DHCP Server Core

Nội dung bài lab

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: