Home > NETWORK - SECURITY > Flash Video Files (.flv) and IIS

Flash Video Files (.flv) and IIS

Sau định dạng .SWF (Shockwave Flash) là định dạng .FLV (Flash Video) ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên với một Server Windows sử dụng IIS thì mặc định chỉ hiểu và hiển thị .SWF chứ không hiểu .FLV, muốn trang web xuất được định dạng này bạn cần phải khai báo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) trong IIS.

– Chọn site cần cấu hình, R.Click chọn "Properties"

– Bên dưới tab HTTP Headers, chọn "File Types"

– Trong File Types chọn "New Type" và khai báo :

+ Associated extension : .flv

+ Content type (MINE) : video/x-flv

– Restart lại IIS.

Bạn có thể khai báo các loại MINE khác, tham khảo tại đây

Categories: NETWORK - SECURITY
  1. Le
    October 23, 2008 at 8:08 pm

    Ý tưởng lớn gặp nhau 😀

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: