Home > MS FOREFRONT TMG > TRIỂN KHAI ISA FIREWALL CHO HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP – PHẦN 3: VPN CLIENT TO GATEWAY

TRIỂN KHAI ISA FIREWALL CHO HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP – PHẦN 3: VPN CLIENT TO GATEWAY

VPN (Virtual Private Network) là giải pháp hữu hiệu để kết nối các hệ thống mạng của doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và nằm khác vị trí địa lý hoặc doanh nghiệp của bạn có nhiều nhân viên phải thường xuyên đi công tác xa và họ muốn truy cập vào tài nguyên mạng nội bộ. Để đáp ứng các nhu cầu trên,trong phần 3 này tôi sẽ trình bày cách cấu hình VPN Client to Gateway thông qua ISA Server 2006

Mo_hinh_ISA

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cấu hình VPN Client to Gateway trên máy ISA Server

2. Tạo access rule cho phép kết nối VPN


3. Cấu hình NAT Inbout trên Router ADSL


4. Kiểm tra kết nối VPN

Nội dung bài LAB

Categories: MS FOREFRONT TMG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: